• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zo:docs:ppi_2_2015 [20.01.2016 22:46] (aktuální)
Mikulas.Peksa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== PPI GA 2/2015 Copyright ====
  
 +
 +Pirates want a fair and balanced copyright law based on the interests of society as a whole.
 +
 +We strive for the abolition of information monopolies. As for now the only beneficiaries of the monopolies are huge corporations,​ while the market as a whole is failing. This market failure is apparent by the frequent bullying of individuals and SMEs by collecting societies and the loss of orphan works to society. Our goal is to create an environment where the motivation to create goes hand in hand with freedom of information.
 +
 +Improved public availability of information,​ knowledge and culture is a prerequisite for the social, technological and economic development of our society. Pirates therefore demand that copying, storing, using and providing access to literary and artistic works for non-commercial purposes must not only be legalised but protected by law and actively promoted. Everyone shall be able to enjoy and share our cultural heritage free from the threat of legal action or censorship.
 +
 +The commercial monopoly given by copyright should be restored to a reasonable term. Derivative works shall always be permitted, with exceptions that are very specifically enumerated in law with minimal room for interpretation.
 +
 +The internet as a medium should know no borders. Pirates consider artificial national barriers for cultural goods a hindrance to the global trade and demand their abolishment. A change of approach is required in the area of rights to intangible goods and their respective enforcement practices.
 +
 +Further monopolies in the sectors of information and culture have to be prevented. By law, states should only allow or maintain monopoly rights for intangible goods if these are in the public interest. Any monopoly rights must be temporally limited, neither their time-span nor their scope may be expanded retrospectively.
 +
 +The creation of commons, such as free software, free cultural goods, open patent pools and free and open educational material, must be promoted and legally protected.
 +
 +Social life, increasingly taking place in digital spaces, must not be restricted by monopoly rights over intangible goods. The introduction of “fair use” regulations will ensure that social interactions remain unencumbered.
 +
 +Each collecting society must ensure comprehensive transparency,​ fair participatory rights for their members and fairer contract terms for artists.
 +
 +==== PPI GA 2/2015 Autorské právo ====
 +
 +
 +Piráti usilují o rovné a vyvážené autorské právo založené na zájmech společnosti jako celku.
 +Usilujeme o zrušení informačních monopolů. Nyní z monopolů těží pouze velké korporace, zatímco trh jako celek selhává. Celkový úpadek trhu je zřejmý z časté šikany jednotlivců,​ malých a středních podniků kolektivními správci i mizením osiřelých děl ze společnosti. Naším cílem je vytvořit prostředí,​ ve kterém půjde tvůrčí motivace ruku v ruce se svobodným přístupem k informacím.
 +
 +Lepší veřejná dostupnost informací, znalostí a kultury je nutný předpoklad pro sociální, technologický a ekonomický rozvoj naší společnosti. Proto Piráti požadují, aby kopírování,​ uchovávání,​ užívání a poskytování přístupu k literárním a uměleckým dílům pro nekomerční účely bylo nejenom legalizováno,​ ale i chráněno zákonem a aktivně propagováno. Každý musí mít možnost užívat a sdílet naše kulturní dědictví bez rizika právních důsledků a cenzury.
 +
 +Komerční monopol udělený autorským právem musí být navrácen na rozumnou délku. Vždy musí být možné tvořit odvozená díla a výjimky musí být vždy striktně vyjmenovány v zákoně bez možnosti širšího výkladu.
 +Internet jako médium nesmí znát hranic. Piráti považují umělé národní hranice pro kulturní zboží překážkou globálnímu obchodu a požadují jejich zrušení. Musí nastat změna v přístupu k právům k nehmotným statkům spolu se změnou v prosazování jejich právních předpisů.
 +
 +Musí být zabráněno vytváření dalších monopolů v oblasti informací a kultury. Podle zákona, by státy měly zachovat nebo povolit monopol v případě, kdy je to ve veřejném zájmu. Monopolní práva, ať už jsou jakákoliv, musí být časově omezena. Jejich rozsah nebo časové omezení nemůže být měněno zpětně. ​
 +
 +Vytváření obyčejných věcí, jako jsou například svobodný software, bezplatné kulturní poznatky, otevřené patentové složky, otevřené a bezplatné studijní materiály, musí být podporováno a právně chráněno.
 +Společenský život, čím dál více odehrávající se v digitálním prostoru, nesmí být omezen monopolními právy přes nehmotné statky. Zavedení takzvaného spravedlivého užití zajistí, že sociální interakce zůstane nezatížená.
 +
 +Každá organizace musí zajistit komplexní transparentnost,​ spravedlivá účastnická práva pro své členy a spravedlivější smluvní podmínky pro umělce.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.