• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Smlouva o zadávání zakázek

Uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem.

1. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran za účelem dosažení dlouhodobé spolupráce v oblasti:
  1. [ ] vývoje back-end software;
  2. [ ] vývoje front-end software a webdesignu;
  3. [ ] správy webů.
 2. K samotnému plnění bude docházet na základě dílčích realizačních smluv, které budou společně s touto smlouvou tvořit zadávací listy ve smyslu Podmínek pro placené úkoly.

2. Trvání smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
 3. Dodavatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemným vyrozuměním Zadavatele a to i bez uvedení důvodu.
 4. Zadavatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemným vyrozuměním Dodavatele pouze v odůvodněným případech. Důvodem může být například nevyhovující kvalita dřívějších plnění ze strany Dodavatele, nemožnost se s Dodavatelem dlouhodobě spojit, nebo případné rozvázání smlouvy se všemi Dodavateli z důvodu zrušení tohoto programu.
 5. Realizační smlouvy uzavřené v době platnosti této smlouvy zůstávají platné i po zániku této smlouvy.

3. Uzavírání realizačních smluv

 1. Zadavatel může oslovit okruh dodavatelů v oblastech uvedených v čl. 1 této smlouvy s nezávaznou poptávkou, ve které uvede:
  • a) popis poptávaného díla či služeb;
  • b) lhůtu pro podání nabídky;
  • c) návrh realizační smlouvy;
  • d) kritéria pro hodnocení nabídek.
 2. Dodavatel může na nezávaznou poptávku odpovědět závaznou nabídkou tak, že doručí zadavateli podepsanou realizační smlouvu, do které doplní cenu a případné další informace požadované zadavatelem.
 3. Zadavatel může závaznou nabídku dodavatele akceptovat tím, že připojí svůj podpis na obě kopie realizační smlouvy a jednu z kopií zašle zpět dodavateli.
 4. Zadavatel se zavazuje seřadit nabídky na základě uvedených hodnotících kritérií od nejlépe vyhovující po nejméně vyhovující a vyloučit ty nabídky, které pro něj nejsou vůbec přijatelné (vyhovují na méně než 70%) a akceptovat pouze nejlépe hodnocenou nabídku.
 5. Zadavatel se dále zavazuje, že v případě vypovězení realizační smlouvy před zahájením realizace akceptuje následující nabídku a to i opakovaně.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Obě strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude v plném rozsahu zveřejněna.
 1. Případné spory týkající se této smlouvy budou primárně řešeny smírnou, mimosoudní cestou.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.