• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

OSA versus Shangri-la

I. Skutkový stav

Čajovna Shangri-la se nachází na adrese Bělehradská 49, Praha 2. Jejím provozovatelem je Jan Syrovátka, který má živnostenské oprávnění k hostinské činnosti.

Důkaz:

Čajovna Shangri-la je vybavena počítačem, který přehrává hudbu, a deseti dalšími reproduktory. Vysílaná hudba zpříjemňuje zákazníkům návštěvu čajovny.

Důkaz:

Počítač přehrává hudbu z vysílání komerčního rádia Jamendo.com. Ve prospěch čajovny Shangri-la uzavřel s rádiem Jamendo.com řádnou smlouvu Petr Holek, člen klubu čajovny, který byl pověřen jednáním ve věci podkresové hudby majitelem čajovny. Smlouva opravňuje čajovnu k provozování vysílání autorských děl, uměleckých výkonů a jiných předmětů ochrany v prostorách čajovny na uvedené adrese. Za provozování vysílání předmětů ochrany čajovna Shangri-la platí rádiu smluvní odměnu ve výši 55.2 euro za 12 měsíců (včetně daně).

Důkaz:

Licenci k provozování vysílání děl, uměleckých výkonů a zvukových záznamů je Jamendo.com oprávněno udělovat na základě smluv s autory, výkonnými umělci, výrobci záznamů a dalšími nositeli práv.

Důkaz:

Počítač, ze kterého je přehrávána hudba je umístěn ve veřejnosti nepřístupných prostorech provozovatele.

Důkaz:

  • Fotografie umístění počítače v prostoru pro zaměstnance
Pohled na pracovní pult zepředu
Pohled ze strany
Template clear not found. [Click here to create it]
Pohled zpoza pultu směrem ke vchodu
Template clear not found. [Click here to create it]
Plán čajovny
Template clear not found. [Click here to create it]

II. Komunikace s OSA

Ochranný svaz autorský (OSA) je občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra dne 22.1.1996. OSA má oprávnění k výkonu rozšířené kolektivní správy práv autorů hudebních děl, pokud jde o provozování jejich vysílání podle § 23 autorského zákona.

Důkaz:

OSA se na nás obrátila dopisem ze dne 26.10.2012, ve kterém nám referentka zákaznického centra OSA Bc. Romana Vašáková zaslala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Součástí návrhu smlouvy je i požadavek OSA na zaplacení částky za období 1.10.2012 do 30.6.2013 ve výši 4941 Kč bez DPH (5929 Kč s DPH).

Důkaz:

Na tuto výzvu jsem reagoval dopisem ze dne 1.11.2012 adresovaným OSA. V dopise jsem odmítl platit částku podle bodu III. za období od 8.10.2012 a přiložil jsem certifikát o licenci k užití, který vystavilo rádio Jamendo.com. Uvedl jsem, že pouštím hudbu výhradně z Jamendo.com a odmítl jsem návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA. Požádal jsem o to, aby mi OSA nezasílala žádné další návrhy na uzavření smluv.

Důkazy:

OSA reagovala dopisem ze dne 22.11.2012 zn. VP/ZC/216245/2012/Vaš. V tomto dopise referentka zákaznického centra OSA Bc. Romana Vašáková uvedla, že otázku veřejného užívání hudebních děl prostřednictvím internetového portálu www.jamendo.com konzultovala s právním oddělením OSA. Podle něho při užití děl provozováním jejich vysílání

„platí zásada potenciální recepce, a tedy zásada postavená na skutečnosti, že k povinnosti mít souhlas k užití stačí pouze provozovat zařízení způsobilé k tomuto užití, dle judikatury fungující zařízení, k němuž je doveden signál, nehledě na skutečnost, zda k samotnému užití došlo. Na základě toho lze dovozovat, že i v případě provozovny vybavené PC, které technicky umožňuje příjem rozhlasového vysílání (a tedy mj. i rozhlasových stanic, které běžně hrají kolektivními správci chráněná díla vzniká ze zákona povinnost mít souhlas k užití chráněných děl. [Zvýraznil původní pisatel.]
Z toho vyplývá, že aby nedocházelo k porušování autorského zákona, je nutné mít uzavřenou platnou licenční smlouvu. Ve vašem případě se jedná o licenční smlouvu VP_2012_194836, se stanovenou autorskou odměnou 6732 Kč, z čehož již máte uhrazeno 854 Kč – zbývá tedy uhradit 5928 Kč.“

OSA tedy k internetovému portálu Jamendo.com uvádí, že jím poskytnutá licence nestačí a že provozovatel musí mít souhlas OSA. OSA požaduje, aby provozovatel uhradil částku vyšší než 5000 Kč, protože údajně podle zákona musí mít od OSA licenci, přičemž nestačí licence od autorů hudebních děl, jejichž vysílání provozovatel skutečně v čajovně provozuje.

Důkazy

III. Právní situace

Tvrzení, že provozovatel restauračního zařízení nesmí na základě platné licenční smlouvy uzavřené přímo s autorem používat jeho autorské dílo jako podkresovou hudbu a že musí povinně uzavřít smlouvu s OSA a zaplatit související poplatek, nemá oporu v právním řádu České republiky. Tato skutečnost vyplývá na první pohled z platného autorského zákona.

Podle § 12 odst. 1 autorského zákona smí jiná osoba užít autorské dílo bez svolení autora pouze v případech stanovených autorským zákonem. Zákon vyžaduje buď svolení autora nebo zvláštní ustanovení autorského zákona, které užití dovoluje. Pokud má provozovatel svolení přímo od autora nebo jiného provozovatele, je užití v souladu s autorským zákonem. Jedinou výjimkou z této zásady je povinná kolektivní správa, ve které autoři nevykonávají svá práva přímo, ale jsou ze zákona povinně zastupováni kolektivním správcem.

Právo na provozování rozhlasového vysílání1) není povinně kolektivně spravováno (není ve výčtu v § 96), nýbrž patří mezi práva v tzv. rozšířené kolektivní správě. Rozšířená kolektivní správa je jedním z případů, kdy lze dílo užít v souladu s § 12 odst. 1 autorského zákona bez svolení autora. OSA jako kolektivní správce autorů hudebních děl má podle § 101 odst. 9 písm. d) oprávnění poskytnout licenci k provozování rozhlasového vysílání hudebních děl i pro autory, se kterými nemá smlouvu. Hromadnou smlouvu OSA poskytuje oprávnění k užití všech hudebních děl, k nimž spravuje práva, a zákon v takovém případě stanovuje fikci, že licence byla udělena i na užití děl, jejichž autory OSA nezastupuje.

Poplatek OSA je provozovatel povinen platit pouze tehdy, pokud hromadnou smlouvu s OSA podepíše. V takovém případě získá licenci k provozování rozhlasového vysílání všech děl. Pokud však vysílá pouze díla na základě přímé licence od autorů, licenci od kolektivního správce mít nemusí.

1) Provozování rozhlasového vysílání díla podle § 23 je jedním ze způsobů sdělování díla veřejnosti. Provozování podle § 23 patří mezi způsoby sdělování díla veřejnosti, kterým však podle § 18 odst. 3 není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. Narozdíl od koncesionářských poplatků, které se podle § 2 odst. 1 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích platí z každého technicky způsobilého zařízení, se tak poplatek za provozování rozhlasového vysílání díla podle autorského zákona platí pouze v případech, kdy k provozování vysílání skutečně dochází (provozovatel zapíná velkou televizi a rádio v provozovně a tím díla sděluje veřejnosti) nebo je možnost provozování součást nabízené služby (např. možnost př hotelovém pokoji, pokud přístroj funguje a k němu doveden signál). Druhý uvedený způsob se nazývá zásadou potenciální recepce a věnuje se mu rozhodnutí Soudního dvora EU č. C‑306/05.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.