• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Pirátská strana vyhlašuje výběrové řízení na právní služby

Republikové předsednictvo České pirátské strany vyhlašuje výběrové řízení na právní zastoupení České pirátské strany pro rok 2014.

~~READMORE~~

Níže naleznete kompletní zadání řízení, případně si ho můžete stáhnout zde.

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění jsou externí právní služby spočívající v zastupování zadavatele v soudních sporech. V současnosti jde o spor ohledně použití postavičky ze stavebnice LEGO, potenciálně se dá předpokládat vedení sporů s kolektivními správci, ČPU a dalšími organizacemi zastupujícími nejrůznější zájmové skupiny.

Výchozí podklady k provedení zakázky

Podkladem pro zpracování nabídky je příkazní smlouva – viz příloha č. 1.

Termín plnění

Předpokládané zahájení prací je 10. 3. 2014.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

 • a) Uchazečem může být pouze advokát, který je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn vykonávat advokacii v plném rozsahu a kterému nebyl výkon advokacie pozastaven. Tuto skutečnost doloží uchazeč prostou kopií o zápisu do seznamu advokátů a dále prostou kopií internetového výpisu ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou zveřejněného na internetových stránkách České advokátní komory, který nebude starší než 10 kalendářních dnů, počítaných ode dne podání nabídky.
 • b) Uchazečem může být advokát, který v posledních 5 letech zastupoval klienta alespoň ve 4 případech týkajících se autorského zákona, ochranných známek, dobré pověsti, nekalé soutěže a práva na informace, z toho alespoň ve 2 případech úspěšně.

Za úspěšné zastupování klienta se považuje:

Zastupování žalobce, kdy žalobě bylo alespoň částečně vyhověno a bylo o ní rozhodnuto meritorním rozsudkem (nikoli platebním rozkazem, rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání) nebo smírem.

Zastupování žalovaného, kdy žaloba byla alespoň částečně zamítnuta, nebo byl uzavřen smír.

Tuto skutečnost doloží účastník prostou kopií rozhodnutí soudu. Rozhodnutí nemusí být pravomocné a může být kvůli zachování mlčenlivosti advokáta anonymizováno.

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat tyto informace a podklady nutné pro výběr:

 • a) Název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonního čísla a emailového spojení.
 • b) Nabídkovou cenu dle čl. 3 příkazní smlouvy, uvedenou v Kč, která musí být definována jako „cena bez DPH“.
 • c) Podepsanou Příkazní smlouvu – příloha č.1. - osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem.
 • d) Nabídka bude mít následující obsah a bude strukturována v tomto pořadí: 1. Údaje o uchazeči 2. Nabídková cena 3. Podepsaná Příkazní smlouva doplněná o nabízenou cenu a údaje o uchazeči 4. Doklady o kvalifikaci uchazeče
 • e) DPH bude účtována dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.

Hodnotící kritéria

celková výše nabídkové ceny bez DPH (ocenění formou paušálu)

reference, zkušenosti z uvedených typů právních sporů

časové možnosti

poskytování konzultací zdarma

Způsob podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet den následující po dni doručení výzvy. Písemnou nabídku je subjekt, kerý se chce zúčastnit výběrového řízení, povinen doručit prostřednictvím elektronické pošty s přílohami ve formátu .pdf nejpozději do 28. února 2014 do 24:00 hod. na e-mailovou adresu ivan.bartos@pirati.cz.

Vyhodnocení výběrového řízení a oznámení výsledku výběrového řízení provede zadavatel nejpozději do pěti kalendářních dnů od uzávěrky přijímání nabídek.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • a) neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
 • b) výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
 • c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
 • d) vést výběrové řízení i jako vícekolové

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2530 občanského zákoníku

Klient:

Česká pirátská strana

Dalimilova 6

130 00 Praha 3

IČ: 71339698

zastoupená PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., předsedou strany

a

Advokát:

 • 1. Předmětem právní pomoci bude zastupování klienta před soudy. Rozsah poskytnutých právních služeb nepřekročí 20 hodin práce advokáta v 1 měsíci a vedení více jak 20 sporů ročně.
 • 2. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně advokáta. Odměna je stanovena jako paušální. Odměna v sobě zahrnuje náklady advokáta na poskytnutí právních služeb kromě cestovních nákladů a soudních poplatků vynaložených v souvislosti s poskytováním právní pomoci.
 • 3. Paušální odměna se sjednává na ……………bez DPH měsíčně.
 • 4. Paušální odměna bude vyúčtovaná 1 x za 3 měsíce. Cestovní výdaje budou vyúčtovány ke každému případu zvlášť jedenkrát ročně.
 • 5. Pokud bude v řízení před soudem přiznána klientovi náhrada nákladů řízení, náleží tato náhrada zcela advokátovi kromě vráceného soudního poplatku zaplaceného klientem a kromě zaplacené zálohy na cestovní výdaje. O takto přiznanou náhradu se nesnižuje odměna advokáta.
 • 6. V případě přiznání nároku na náklady soudního řízení, jako jsou soudní poplatek a záloha na cestovné, je advokát povinen tyto náklady navrátit klientovi.
 • 7. Advokát odpovídá klientovi za škodu, způsobenou mu v souvislosti s výkonem advokacie, a to i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem, případná odpovědnost těchto osob podle pracovně právních předpisů tím není dotčena. Této odpovědnosti se zprostí jen prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
 • 8. Změny této smlouvy je možno činit formou písemných dodatků podepsanými oběma stranami.
 • 9. Klient si vyhrazuje právo na výpis prací advokáta, kdykoliv jej o to požádá.
 • 10. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě. V případě výpovědi smlouvy je advokát povinen dokončit zastupování klienta ve sporech projednávaných soudem, bude-li na tom klient trvat.
 • 11. Při ukončení smlouvy se ukončené soudní spory vypořádají dle této smlouvy, spory neukončené se vypořádají dle advokátního tarifu.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů, ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.