• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:strk [16.11.2013 17:04]
Jakub Michalek
rules:strk [27.11.2013 23:25] (aktuální)
Jakub Michalek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut rozhodčí komise ====== ====== Statut rozhodčí komise ======
  
----- dataentry predpis ---- +~~REDIRECT>​rules:rr~~
-původce_page ​     ​rv:start #adresa organizační složky, která předpis vydala +
-zkratka ​          : StRK #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
----- +
- +
-=====Základní ustanovení===== +
- +
-==§1 Účel statutu== +
-Tento statut upřesňuje podmínky stanov kladené na rozhodčí komisi a obdobně zavazuje všechny rozhodčí orgány oblastních sdružení. Pokud celostátní fórum neurčí jinak, při přezkumu rozhodnutí rozhodčí komise se vedle jednacího řádu celostátního fóra podpůrně použije tento statut. +
- +
-==§2 Pravomoc== +
-(1) Rozhodčí komise je nejvyšším soudním orgánem strany, který podléhá výlučně celostátnímu fóru.  +
- +
-(2) Komise rozhoduje tyto spory týkající se strany: +
-  * a) stížnosti člena na orgán strany, +
-  * b) spor o platnost právního aktu strany, +
-  * c) kompetenční spory mezi orgány strany, +
-  * d) kompetenční spory mezi stranou a organizační jednotkou. +
- +
-(3) Komise rozhoduje tyto spory týkající se organizačních jednotek: +
-  * a) stížnosti na člena pro porušení povinností vůči straně nebo organizační jednotce, +
-  * b) kompetenční spory mezi organizačními jednotkami strany, +
-  * c) spor o platnost právního aktu organizační jednotky, +
-  * d) žaloby fyzické osoby na jinou fyzickou osobu v rozhodčím řízení. +
- +
-(4) Komise dále  +
-  * a) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců,​ pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný, +
-  * b) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov. +
- +
-==§3 Příslušnost== +
-(1) Spory týkající se strany rozhoduje jen rozhodčí komise. Rozhodčí komise smí, pokud se na tom usnese, okamžitě převzít i spor týkající se organizační jednotky projednávaný před podřízeným rozhodčím orgánem a rozhodnout ho. +
- +
-(2) Spory týkající se organizačních jednotek rozhoduje v první instanci nejbližší rozhodčí orgán oblastního sdružení, jehož se týká věc nebo k němuž přísluší účastníci řízení. Proti rozhodnutí rozhodčího orgánu v první instanci se smí účastníci odvolat k nejbližšímu rozhodčímu orgánu nadřazeného oblastního sdružení; ten rozhoduje v druhé instanci. Účastníci se smí dovolat k rozhodčí komisi, která v řízení o dovolání zkoumá výlučně právní základ sporu. Opravné prostředky k vyššímu orgánu, který není ustaven, nelze použít.  +
- +
-(3) Celostátní fórum při mimořádném přezkumu přihlédne rovněž k tomu, zda rozhodčí komise postupovala v souladu s tímto statutem. Pokud rozhodnutí komise chybí podstatná náležitost,​ nevykoná se, dokud ji komise nedoplní. +
- +
-==§4 Zásady činnosti== +
-(1) Rozhodčí komise rozhoduje výlučně stížnosti vyšetřené kontrolní komisí. Komise nesmí rozhodnout více, než čeho se stěžovatel domáhá. Stěžovatel složí se zahájením řízení o stížnosti na účet strany jistotu, kterou lze odpustit, prokáže-li stěžovatel,​ že na ni nemá. Jinak nelze řízení v řízení pokračovat. +
- +
-(2) Vykonatelná rozhodnutí rozhodčí komise jsou závazná pro všechny orgány a osoby. +
- +
-(3) Rozhodčí komise je při výkonu své funkce nezávislá a váže ji jen právo strany, které vykládá v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. Rozhodčí orgány respektují judikaturu nadřazených rozhodčích orgánů a smí se od ní odchýlit pouze v případech,​ kdy se domnívají,​ že přesahuje výklad předpisů strany a nalézání práva soudním orgánem. +
- +
-(4) Z činnosti rozhodčí komise v konkrétní věci jsou vyloučeni ti členové rozhodčí komise, u nichž lze se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům důvodně pochybovat o jejich nepodjatosti;​ o vyloučení se komise usnese. Pokud by vyloučením klesl počet členů komise, kteří v řízení rozhodují, pod tři, ustanovení o podjatosti se nepoužijí. +
- +
-(5) Členové rozhodčí komise dbají na důstojnost své funkce a nestrannost i při vystupování mimo rozhodčí komisi. Členství v komisi jest důstojná funkce a vykonává se bezúplatně. +
- +
-(6) Rozhodčí komise odmítne věc, k jejímuž rozhodnutí nepřísluší. +
- +
-(7) Mlčení ve chvíli, kdy účastník měl a mohl odporovat, se považuje za souhlas, a neznalost práva neomlouvá. +
- +
-(8) Komise se vyjadřuje stručně, úplně, srozumitelně a jednoznačně. +
- +
-(9) Řízení se sluší neprotahovat. +
- +
-=====Obecná ustanovení===== +
-====Organizace práce==== +
- +
-  ? Rozvrh práce +
-  : označuje dokument, na němž se usnáší rozhodčí komise podle svého jednacího řádu a který určuje, kdo vykonává některé úkony v řízení, zejména určuje zpravodaje věci. +
- +
-==§6 Pořádek== +
-(1) Řízení se označuje  +
-  * a) spisovou značkou podle rozvrhu práce,  +
-  * b) údajem, kdy byla podána stížnost a kdy vyšetřena,​  +
-  * c) kdo byl určen zpravodajem,​ +
-  * d) typem řízení. +
- +
-(2) Zpravodaj připravuje návrhy usnesení. Pokud se zpravodajovým názorem většina členů nesouhlasí,​ usnesením zpravodaje změní. +
- +
-==§7 Společný postup== +
-(1) Komise v řízení postupuje kolektivně a její členové se navzájem informují; řízení předsedá předseda komise. +
- +
-(2) O rozhodnutích komise hlasuje nejprve o výroku, potom o odůvodnění. Rozhodnutí komise je přijato, pokud proň hlasuje více než polovina všech členů komise, kteří se řízení účastní. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího. O usneseních lze rozhodovat i konsensem. +
- +
-(3) Hlasuje se buď pro, nebo proti; zdržet se nelze. +
- +
-==== Doručování a informace o činnosti komise==== +
- +
-==§8 Způsob doručení== +
-(1) Sdělení se doručují písemně a to aspoň jedním z rovnocenných způsobů:​ +
-  * a) osobním předáním písemnosti,​ +
-  * b) doručením proti podpisu na adresu trvalého bydliště,​ +
-  * c) doručením soukromou zprávou na fóru společně s kopií na e-mailovou adresu, je-li uvedena. +
- +
-(2) Osobním předáním,​ doručením na adresu trvalého bydliště, a přečtením soukromé zprávy nebo odpovědí na e-mailovou adresu oprávněnou osobou platí zpráva za doručenou. +
- +
-(3) Pokud by se nezdál žádný uvedený způsob účinným, vyhlásí se oznámení veřejně. V případě, že by to povaze případu nesvědčilo,​ zobrazí se veřejně pouze výzva k vyzvednutí. +
- +
-==§9 Doručování rozhodčí komisi== +
-(1) Vyšetřenou stížnost doručuje kontrolní komise všem členům rozhodčí komise. Z takové zprávy musí být na první pohled jasné, že se jedná o vyšetřenou stížnost. +
- +
-(2) Předběžné otázky a návrhy na změnu stanov se podávají do elektronické podatelny. +
- +
-==§10 Doručování účastníkům řízení== +
-Rozhodnutí se vždy doručují účastníkům řízení nebo jejich zástupcům. Nálezy a předběžná opatření se vždy vyhlašují a pokud je řízení veřejné, usnesení se také vyhlašují. +
- +
-==§11 Podávání informací o řízeních rozhodčí komise== +
-(1) Rozhodčí komise průběžně vyhlašuje seznam uskutečněných řízení s údaji (§6) a datum, čas a místo jednání, která se mají uskutečnit. +
- +
-(2) Rozhodčí komise a její členové podávají mimo řízení výlučně faktické informace. +
- +
-====Účastníci řízení==== +
-  ? Účastníci řízení +
-  : jsou ti, o nichž to stanoví tento statut. Obecně statut přiznává účastenství těm, kteří mají právní zájem na výsledku věci. Pokud nastane ve vztahu k věci změna nebo je pro to zvláštní důvod, smí komise na návrh účastníků některé účastníky přibrat nebo odebrat. Odebrat účastníka z řízení lze pouze s jeho souhlasem. +
- +
-==§12 Zastupování== +
-(1) Účastníky se mohou dát zastupovat obecným zástupcem a to pro celé řízení jednou osobou. Pokud to neoznámí sám účastník,​ obecný zástupce musí tuto skutečnost prokázat písemnou plnou mocí. +
- +
-(2) Dohodu o zastupování lze vypovědět;​ vůči komisi účinkuje výpověď okamžikem, kdy se o ní dozví. +
- +
-(3) Orgány a organizační jednotky zastupuje ten, koho k tomu pověří, jinak člen jejich vedení. Vedením strany se rozumí předseda strany. +
- +
-==§13 Průběh řízení== +
-Řízení se zahajuje usnesením do 10 dnů od doručení pečlivě vyšetřené stížnosti. Rozhodčí komise se usnese, jestli je účelné postupovat v řízení stručně. Usnesení o zahájení řízení obsahuje +
-  * a) seznam účastníků řízení a jejich zástupců,​ +
-  * b) odkaz na vyšetřenou stížnost,​ +
-  * c) zda se bude postupovat podle stručného řízení,​ +
-  * d) seznam členů rozhodčí komise, kteří mají spor rozhodnout. +
- +
-==§14 Řízení stručné== +
-(1) Od doručení usnesení o zahájení řízení mají účastníci 10 dnů na to, aby se ke stížnosti vyjádřili replikou. Pokud v replice uvedou, že nesouhlasí s tím, že se v řízení bude postupovat stručně, stručně se postupovat nesmí. Repliky rozhodčí komise shromáždí a vydá o nich do pěti dnů usnesení, které zašle účastníkům řízení. V usnesení o replikách především konstatuje shodná tvrzení účastníků a vymezí spor. +
- +
-(2) Od doručení usnesení o replikách mají účastníci 5 dnů na to, aby se k usnesení replikám vyjádřili duplikou. V duplice se přihlíží pouze ke skutečnostem,​ o kterých se účastník nově dozvěděl nebo kterými reagoval na repliky jiných účastníků nebo na shrnutí shodných tvrzení účastníků. +
- +
-(3) V replikách a duplikách se také označují nové důkazy, které rozhodčí komise provede a informuje o tom účastníky. +
- +
-==§15 Řízení řádné== +
-(1) Řádným řízením se postupuje, pokud se nepostupuje stručně. +
- +
-(2) V první fázi účastníci vymezí vzájemnou dohodou, o co se vede spor. Pokud se nedohodnou, za sporné se berou skutečnosti,​ s jejichž popisem ve stížnosti aspoň jeden účastník řízení nesouhlasí. O výsledku první fáze vydá komise usnesení. +
- +
-(3) V druhé fázi rozřeší komise spor na tolika jednáních,​ kolik spor vyžaduje. Pokud strany již nepředkládají nic, co by rozhodnutí komise posunulo, rozhodne komise nálezem. +
- +
-(4) Pokud důvod sporu odpadne, komise řízení zastaví a usnesením určí náklady. +
- +
-(5) Stížnost lze vzít zpět do konce první fáze. Od té doby až do vyhlášení nálezu lze stížnost vzít zpět jen se souhlasem všech účastníků řízení. Náklady platí ten, kdo vzal stížnost zpět. +
- +
-==§16 Jistota== +
-(1) Účastník smí komisi výjimečně požádat o odklad pro zajištění důkazů nebo jiných skutečností,​ jehož trvání nesmí přesáhnout sedm dní. +
- +
-(2) Účastník smí požádat o prominutí zmeškání lhůty, nesplnil-li i přes snahu svou povinnost, nejdéle však do třiceti dnů od uplynutí lhůty a do následujícího dne, kdy se o tom dozvěděl. Jednání navazující se pak ruší. +
- +
-(3) K úkonům podle tohoto ustanovení složí na účet strany jistota, která bude vrácena, pokud se důvod složení potvrdí. Jinak propadá České pirátské straně. +
- +
-(4) Jistota činí tři sta korun českých. +
- +
-(5) Orgány a organizační jednotky strany skládají jistotu ze svého rozpočtu. +
- +
-==§17 Napomenutí== +
-Za doručení hrubě urážlivého podání, nespolupráci s komisí a urážku komise smí komise uložit účastníkovi napomenutí. Pokud napomenutí nestačilo, smí uložit trest. +
- +
-==§18 Poučovací povinnost== +
-Rozhodčí komise poučuje účastníky o jejich procesních právech a povinnostech,​ například o jejich právu vyslovit se při zahájení jednání k členům komise, kteří budou stížnost projednávat;​ chybějícího poučení se lze dovolat jako důvodu pro neplatnost navazujících aktů. +
- +
-====Smírčí řízení==== +
- +
-==§19 Prætorský smír== +
-(1) Připouští-li to povaha věci, lze rozhodčí komisi navrhnout ve věcech její působnosti i mimo řízení, aby provedla pokus o smír a došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodla o jeho schválení. +
- +
-(2) Součinnost nebo přítomnost účastníků přitom nelze žádným způsobem vynucovat. +
- +
-==§20 Soudní smír== +
-Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Rozhodčí komise usiluje o smír mezi účastníky a schvaluje ho, neodporuje-li právu; přitom uloží stranám zaplatit náklady řízení. Pokud soudní smír neschválí,​ usnese se rozhodčí komise na pokračování v řízení. +
- +
-==§21 Právní moc smíru== +
-Schválený smír má právní moc rozhodnutí. Rozhodčí komise smí na návrh kontrolní komise schválený smír zrušit, pokud zjistí, že nebyl uzavřen po právu. +
- +
-====Dokazování==== +
- +
-==§22 Důkazy== +
-(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Za důkazy lze použít především výpovědi svědků, znalců a stran, věci, ohledání, listiny, zprávy orgánů, které si komise dožádá. +
- +
-(2) Rozhodčí komise bere za skutkové skutečnosti i tvrzení, na nichž se všichni účastníci řízení shodnou.  +
- +
-==§23 Provedení důkazů== +
-(1) Důkazy označené účastníky komise provede. Pokud s tím souhlasí aspoň jeden účastník řízení, smí komise provést i důkaz vlastní. +
- +
-(2) U provádění smí být přítomni účastníci řízení a provádění se jim předem oznámí. +
- +
-(3) Účastníci řízení se smí vyjádřit ke všem provedeným důkazům. +
- +
-(4) Důkazy se provádějí v době, kterou k tomu rozhodčí komise vyhradí. K později provedeným důkazům se přihlíží,​ jen pokud jejich provedení ve vyhrazené době nebylo možné. +
- +
-==§24 Hodnocení důkazů== +
-(1) Rozhodčí komise u každého důkazu po jeho provedení vysloví, do jaké míry ho považuje za prokazující tvrzení účastníků. +
- +
-(2) Rozhodčí komise nakonec hodnotí důkazy v jejich vzájemné souvislosti a pečlivě přihlíží k tomu, co vyšlo v řízení najevo, a důkazním břemenům, které stanoví předpisy. +
- +
-(3) V oblastech, které nespadají do odbornosti rozhodčí komise, si musí komise vyžádat stanoviska znalců. +
- +
-====Rozhodnutí==== +
- +
-==§25 Náležitosti rozhodnutí== +
-(1) Rozhodnutím rozhodčí komise +
-  * a) upravuje řádný průběh řízení,​ +
-  * b) zjišťuje a vyslovuje právní stav, +
-  * c) ukládá účastníkům chovat se v souladu s právem nebo strpět trest za bezprávný čin. +
- +
-(2) Rozhodnutí se vydává písemně a obsahuje náležitosti:​ +
-  * a) datum a složení rozhodčí komise a výrok, +
-  * b) odůvodnění výroku včetně výtahu z vyjádření všech účastníků řízení, skutkových okolností a právního posouzení,​ +
-  * c) poučení o opravných prostředcích. +
- +
-(3) Pokud není uvedena právní moc pozdější,​ má se za to, že rozhodnutí rozhodčí komise nabývá právní moci vyhlášením a rozhodnutí jiného rozhodčího orgánu uplynutím 15 dnů od vyhlášení. Pokud není uvedena pozdější vykonatelnost,​ má se za to, že se rozhodnutí stává vykonatelným marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem. +
- +
-(4) Pokud komise v průběhu řízení nalezla obecný právní poznatek, vyhlašuje ho spolu s rozhodnutím jako právní větu. +
- +
-==§26 Předběžné opatření== +
-Předběžné opatření označuje usnesení, kterým komise rozhodne pro dobu do vydání nálezu v případech,​ kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Za předběžné opatření se skládá jistota. +
- +
-==§27 Nález== +
-(1) Nálezem rozhoduje rozhodčí komise ve věci samé. +
- +
-(2) Stížnosti se buď vyhoví, nebo se jí částečně vyhoví, nebo se zamítne; komise nesmí odepřít rozhodnutí. +
- +
-(3) Nález smí obsahovat i odlišná stanoviska členů rozhodčí komise. Odlišnými stanovisky se rozumí +
-  * a) konkurence neboli souhlas s výrokem, ale nesouhlas s odůvodněním,​ +
-  * b) disent neboli nesouhlas s výrokem i s odůvodněním. ​  +
- +
-(4) Nález doprovází i usnesení o nákladech řízení, které platí neúspěšná strana na účet České pirátské strany v její prospěch. Pokud není žádná strana zcela úspěšná,​ dělí se náklady poměrně. Hradí se úměrné a skutečné vynaložené náklady v podobě pracovního času komise, znalců, provedení důkazů, doručování a vůbec všech nákladů řízení. +
- +
-(5) Nejpozději s vydáním nálezu nebo zastavením řízení se vrací jistoty, které nepropadly.  +
- +
-==§28 Usnesení== +
-Usnesením rozhoduje rozhodčí komise v ostatních případech. Proti usnesení nebo proti skutečnosti,​ že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší. Při zrušení se ruší i všechna rozhodnutí navazující. +
- +
-===== Tresty ===== +
-==§29 Výčet trestů== +
-(1) Rozhodčí komise smí v případech,​ kdy to statut dovoluje, uložit trest nebo jejich kombinaci:​ +
-  * a) napomenutí nebo důtka, +
-  * b) zákaz účasti na fóru, kterým není dotčeno právo hlasovat, +
-  * c) pozbytí funkce, +
-  * d) propadnutí věci, jíž bylo porušení způsobeno,​ +
-  * e) přiměřená pokuta na účet strany, +
-  * f) vyloučením člena nebo pozastavení činnosti organizační jednotky, dokud se nevrátí k právu či programu strany, +
-  * g) zrušením statutu registrovaného příznivce. +
- +
-(2) Za propadnutí věci se nevyplácí žádná náhrada a zaplacené příspěvky se nevracejí. +
- +
-(3) Rozhodčí komise stanoví v nálezu, že nesplnění trestu, který člen může ovlivnit, znamená náhradní trest, který ovlivnit nemůže. +
- +
-(4) Rozhodčí komise smí rozhodnout, že pro dosud netrestaného,​ jehož bezprávné činy nebyly úmyslné, trest podmíní bezúhonností po určitou dobu. Pokud by byl v uvedené lhůtě znovu trestán, podmíněný trest se navíc uloží nepodmíněně. +
- +
-==§30 Úměra== +
-(1) Exemplární tresty nejsou přípustné — tresty se ukládají úměrně provinění a v přímé úměře porušení povinnosti. +
- +
-(2) Pro udělení trestu musí být porušen právní předpis, a to vinou trestaného. +
- +
-(3) Udělením trestu nejsou dotčena ustanovení právního řádu o náhradě škody. +
- +
-===== Zvláštní ustanovení ===== +
- +
-==§31 Stížnost člena na orgán strany== +
-(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a orgán, proti kterému stížnost směřuje. +
- +
-(2) Důkazní břemeno nese navrhovatel,​ který musí uvést, jak orgán porušil jeho práva. +
- +
-(3) Nálezem může rozhodčí komise uložit orgánu, aby vydal rozhodnutí,​ nebo zakázat některé jednání. Pokud členové orgánu nepostupují podle rozhodnutí komise, jedná se o důvod stížnosti na člena. +
- +
-(4) Při řízení se podpůrně použije soudní řád správní. +
- +
-==§32 Stížnost na člena nebo organizační jednotku== +
-(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel,​ kterým je zpravidla orgán strany, a člen nebo organizační jednotka, proti které stížnost směřuje. +
- +
-(2) Důkazní břemeno nese navrhovatel,​ který musí přesně označit právní předpis, který člen nebo organizační jednotka porušili a jednání, kterým se tak stalo. Protiprávním jednáním je i zneužití pravomoci. +
- +
-(3) Nálezem může komise uložit členovi nebo organizační jednotce trest. +
- +
-(4) Při řízení se podpůrně použije trestní zákon. +
- +
-==§33 Spor o platnost právního aktu== +
-(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a orgán, který právní akt vydal. Pokud se obrana právního aktu jeví neúčinnou,​ přizve komise jako účastníka někoho, kdo bude platnost aktu účinně bránit. +
- +
-(2) Rozhodčí komise v řízení zkoumá, zda byl právní akt řádně přijat a vyhlášen a zda je v souladu s právním aktem vyšší právní síly. +
- +
-(3) Důkazní břemeno nese navrhovatel,​ který tak musí přesně označit ustanovení,​ která nejsou v souladu, nebo způsob, který se neslučuje s řádnou procedurou přijímání a vyhlašování. +
- +
-(4) Pokud právní akt připouští souladný výklad, rozhodčí komise návrh zamítne a v odůvodnění vysloví tento souladný výklad. +
- +
-(5) Pokud právní akt nepřipouští souladný výklad, rozhodčí komise vysloví rozpor a rozporná ustanovení zruší. +
- +
-(6) Při vyslovení zjevného rozporu nebyla zrušená ustanovení právního aktu nikdy platná a veškeré jejich účinky jsou nicotné od počátku. Ten, kdo se podílel vydání takto zrušených ustanovení,​ za to může čelit stížnosti na člena. +
- +
-(7) Při vyslovení jiného rozporu platila zrušená ustanovení právního aktu až do vykonatelnosti rozhodnutí rozhodčí komise; od té chvíle neplatí. +
- +
-(8) Při tomto řízení se stejně jako při kompetenčních sporech podpůrně použije zákon o ústavním soudu.  +
- +
-==§34 Kompetenční spor== +
-(1) V kladném kompetenčním sporu jsou účastníky řízení orgány, které tvrdí, že smí vydat rozhodnutí o věci uvedené v návrhu. +
- +
-(2) V záporném kompetenčním sporu jsou účastníky řízení navrhovatel a orgány, které popírají svou kompetenci vydat rozhodnutí uvedené v návrhu. +
- +
-(3) V nálezu rozhodčí komise vysloví, zda lze v uvedené věci rozhodnout a komu to přísluší. +
- +
-==§35 Kompetenční spor mezi stranou a organizační jednotkou== +
-V kompetenčním sporu mezi stranou a organizační jednotkou jsou účastníky organizační jednotka, která navrhuje zákaz neoprávněného zásahu strany do jejích záležitostí,​ a strana. +
- +
-==§36 Žaloby v rozhodčím řízení== +
-(1) Pokud s tím vysloví souhlas účastníci řízení v písemné rozhodčí smlouvě, která se v plné míře odkazuje na tento statut, rozhodčí orgán funguje jako rozhodce. Pokud by věc měl rozhodovat sudý počet členů rozhodčího orgánu, usnese se, jak počet snížit na lichý. Pokud se neusnese jednomyslně,​ člen, který nebude rozhodcem se vylosuje. Rozhodčí komise má vždy pravomoc přezkoumat rozhodnutí podřízeného rozhodčího orgánu. Ustanovení o mimořádném přezkumu celostátním fórem se nepoužijí. +
- +
-(2) Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. +
- +
-(3) Při řízení se použije zákon o rozhodčím řízení a kde mu neodporuje, i tento statut. +
- +
-==§37 Předběžné otázky na výklad== +
-Odpovědi na předběžné otázky na výklad stanov vypracuje rozhodčí komise do 30 dnů od podání a do téže doby je zveřejní. +
- +
-=====Vztahy k jiným orgánům===== +
- +
-==§38 Kontrolní komise== +
-Rozhodčí komise vrátí případ k došetření kontrolní komisi, pokud v dané chvíli zpráva o vyšetření nestačí k rozhodnutí sporu. Pokud je to nutné, usnesením přeruší řízení. +
- +
-==§39 Zásahy ostatních orgánů== +
-Vyjma celostátního fóra nesmí nikdo zasahovat do činnosti komise. Povolena jsou vyjádření přátel komise s právem souladná. +
- +
-==§40 Účinnost== +
-Tento statut účinkuje od vyhlášení a provede ho rozhodčí komise.+
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.