• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Statut mediálního odboru

Pravomoc a působnost

§1 Pravomoc odboru

Mediální odbor vykonává správu stranických věcí (§3 ZřKO) zejména

 • a) jednáním se sdělovacími prostředky (redakce, produkční, novináři, publicisti, atp.),
 • b) jednáním s mediálními, kreativními a PR agenturami a s dalšími subjekty, které provádějí profesionální činnost týkající se mediální komunikace,
 • c) přípravou a v největší možné míře realizací propagace strany,
 • d) vytvářením mediálního obrazu strany,
 • e) shromažďováním a správou mediálních kontaktů,
 • f) přípravou konceptů propagace, kreativní stránky propagace a realizací propagace strane
 • g) podepisováním obchodních smluv souvisejících s výkonem správy věcích stranických (např. nákup online reklamy apod.),
 • h) medializací podkladů ostatních odborů a komisí ve straně,
 • i) řízením a vytvářením obsahu a redakční činností na hlavním webu a v dalších oficiálních komunikačních kanálech strany,
 • j) vydáváním oficiálních tiskových zpráv a stanovisek pro sdělovací prostředky,
 • k) konzultační činností ohledně mediálního vystupování pro členy strany,
 • l) vyjádřením k návrhům v republikovém výboru,
§2 Působnost

(1) Působnost mediálního odboru sestává z komunikace mezi stranou a veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávy, monitoruje média, propaguje akce strany atd. (§5(1) ZřKO).

(2) V uvedené působnosti jedná výlučně mediální odbor ve spolupráci s předsednictvem.

(3) Jednání se neposuzuje dále za neplatné, pokud bylo dodatečně schváleno předepsaným způsobem.

§3 Sdílená působnost

(1) Organizační jednotky strany a jednotlivci mohou jednat se sdělovacími prostředky nebo propagovat stranu svým jménem, pokud nenarušují výkon pravomoci Mediálního odboru.

(2) Mediální odbor může ve spolupráci s republikovým předsednictvem nepřípustné jednání zakázat.

§4 Konzistence mediálního působení

(1) Pokud člen strany nebo její registrovaný příznivec provádí jednání se sdělovacími prostředky a nebo propagaci strany a není zástupcem mediálního odboru, musí oznámit straně, se kterou jedná popř. která ho požádala o to, aby řekl, za koho jedná, že činnost, která je předmětem jednání spadá pod působnost mediálního odboru a předá straně, se kterou jedná kontakty na mediální odbor.

(2) Pokud jménem České pirátské strany nebo její organizační jednotky jednal se sdělovacími prostředky někdo jiný než zástupce mediálního odboru, podá o tom neprodleně zprávu mediálnímu odboru společně s

 • a) úplným označením stran jednání,
 • b) časem a místem jednání,
 • c) jeho obsahem a
 • d) jeho výsledkem.
§5 Finance

Kde to lze, pracuje mediální odbor s dobrovolníky. Jinak má mediální odbor v souladu s předpisy České pirátské strany o rozdělení financí a předpisy finančního odboru nárok na proplacení nezbytných nákladů při realizaci svých úkolů z rozpočtu České pirátské strany.

Vnitřní organizace Mediálního odboru

§6 Vedoucí

(1) Za práva a povinnosti mediálního odboru odpovídá celostátnímu fóru jeho vedoucí.

(2) Pro splnění oznamovací povinnosti stačí oznámit věc vedoucímu.

(3) Při změně vedoucího odboru zaškolí předchozí vedoucí nového ve všech potřebných záležitostech odboru a předá mu kontakty získané jménem České pirátské strany.

§7 Zmocnění

Vedoucí mediálního odboru může v mezích své působnosti, pro splnění svých úkolů a v mezích předpisů vydat obecně závaznou vyhlášku. Republikový výbor ji může zrušit.

Vztahy k ostatním orgánům

§8 Republikové předsednictvo

Mediální odbor předkládá předsednictvu nebo jeho pověřenému členovi důležité podněty, které se týkají strategického směřování komunikace strany. Předsednictvo a jeho členové informují bez vyzvání mediální odbor o kontaktech na sdělovací prostředky nebo subjekty, které se předsednictvu ozvaly a jejichž činnost může spadat do působnosti mediálního odboru nebo o jednáních se sdělovacími prostředky. V záležitostech, kde mediální odbor postupuje ve spolupráci s předsednictvem, stačí k projevení souhlasu souhlas předsednictvem pověřeného člena nebo v naléhavých případech oznámení. Tím není dotčeno právo republikového předsednictva zrušit zákaz podle §3.

§9 Republikový výbor

Vedoucí mediálního odboru nebo jeho pověřený člen má právo navrhovat usnesení republikovému výboru a právo účastnit se rozpravy. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

§10 Technický odbor

Technický odbor plní požadavky mediálního odboru, které podmiňují dobré provádění činností, které spadají pod působnost mediálního odboru.

§11 Finanční odbor

Mediální odbor předává podklady pro účetnictví finančnímu odboru k evidenci. Finanční odbor vystavuje plnou moc pověřenému členovi mediálního odboru pro podepisování obchodních smluv.

§11 Zahraniční odbor

Publikuje a jinak medializuje výstupy zahraničního odboru. Do spolupráce se zahraničním odborem spadá i editorská a redakční činnost ohledně výstupů zahraničního odboru.

§12 Komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii

Mediální činnost, resp. komunikované obsahy mediálním odborem se v tématech, které se týkají působnosti komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii řídí výstupy této komise.

§13 Komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet

Mediální činnost, resp. komunikované obsahy mediálním odborem se v tématech, které se týkají působnosti komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet výstupy této komise.

§14 Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti vyhlášením a provede ho mediální odbor.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/stmo.1266777038.txt.gz · Poslední úprava: 21.02.2010 18:30 autor: Jakub Michalek