• @stc_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Program pro krajské volby 2012

Volební program

PROGRAM 2012 pro Středočeský kraj

Středočeský kraj je po letech vlád koalicí ODS, ČSSD, KSČM vůbec nejzadluženějším krajem v ČR. Rok co rok utrácí kraj 15 miliard Kč. V letošním roce si kraj půjčoval od bank na základní provoz miliardu Kč. Kde se peníze ztrácejí? Středočeský kraj zadává zakázky formou tzv. losovaček a i jinak netransparentně. Kdo zaplatí úroky? Piráti garantují, že budou schopni realizovat svůj program a přesto radikálně sníží výdaje kraje. Naším cílem je kraj, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Snažíme se prosazovat konkrétní prvky přímé demokracie. Mají-li lidé skutečně možnost věci ovlivnit, probudí je to k aktivitě a už to samo o sobě zlepší stav společnosti. Příkladem úspěšných projektů, které prosazujeme, jsou servery typu: www.podnety.cz.

1. Otevřeme hospodaření kraje

 • Zprůhledníme financování
  • Všechny smlouvy kraje zveřejníme na Internetu.
   • Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené krajem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách kraje v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s krajem sjednány a plněny. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Nevýhodné smlouvy vypovíme. (Každou smlouvu je možné dle obchodního zákoníku vypovědět).
  • Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví kraje.
   • Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby kraj přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné. Transparentní účet je možné zavést i prostým zveřejňováním transakcí na účtu. Není nutné vždy realizovat finančně náročná řešení.
  • Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.
   • Celou zadávací dokumentaci zpřístupníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že kraj neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.
  • Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.
   • Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.
 • Budeme hospodařit efektivně
  • Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení (tzv. centrální nákup), kde lze dosáhnout množstevních slev.
   • V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.
  • Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.
   • Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.
  • Propustíme zbytečné úředníky a snížíme byrokracii.
   • Jedinou skutečně funkční cestou reformy státní správy je elektronizace a skutečný egovernment. Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Pomůžeme obcím, budou-li mít zájem, se zaváděním rezervačních systémů na úřadech - účinná řešení s naprosto minimálními náklady.
 • Vyrovnáme rozpočty
  • Prosazujeme vyrovnaný krajský rozpočet.
   • Středočeský kraj je po letech vlády ODS,ČSSD, KSČM nejzadluženějším krajem v ČR. Rok co rok utrácí kraj 15 miliard Kč. V letošním roce si kraj půjčoval od bank na základní provoz miliardu Kč. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy nebo v případě mimořádně výhodné investice či možnosti úspory). Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.
  • Povedeme úřady k úspornému hospodaření.
   • Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je zcela absurdní a špatný. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

2. Zapojíme občany do rozhodování

 • Jednáme s lidmi otevřeně
  • Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.
   • O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan. Budeme prosazovat možnost elektronické účasti na jednání. Dnes již existují technické prostředky, jak toto realizovat, bez vynaložení dalších finančních prostředků. Zveřejňování informací umožňuje veřejnou kontrolu. A bez kontroly není kvalita.
   • Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.
  • Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit své případné připomínky.
   • Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
  • Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.
   • Souhlasíme s tím, aby občané a občanská sdružení měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva, rady a dalších krajských orgánů. Tato praxe je naprosto běžná v západních zemích a zapojení lidí přispívá k zvýšení kvality rozhodování.
 • Usnadníme přístup k informacím
  • Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací.
   • Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se kraj vymlouval na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů a pod., které zákon obsahuje.
   • Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.
   • Piráti podporují projekt Opendata (www.opendata.cz) - stát nechť zveřejňuje informace strojem čitelným způsobem. To umožní zpracovávat data moderním a výrazně efektivnějším způsobem. Tento projekt umožní bezprecedentní zpřístupnění dat, umožní zapojení občanů, ale díky možnosti efektivních křížových kontrol přinese i finanční úspory. Tento projekt je i základním kamenem skutečně moderního řízení - egovernmentu.
  • O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí tzv. rozklikávacího rozpočtu. (www.rozklikavacirozpocet.cz, www.rozpocetobce.cz/).
   • Nejde o to data jen zveřejňovat: je nutné je zvřejňovat v lidsky čitelné podobě. Vizualizovat data, ukázat rozpočty v jejich vztazích. Viz projekty výše. Chceme zavést rozklikávací rozpočet i na úroveň Středočeského kraje a i na úrovni celého státu. Ostatně premiér Petr Nečas v roce 2001, před volbami do poslanecké sněmovny, slíbil podporu projektu rozklikávacího rozpočtu na úrovni celého státu. Svůj slib nesplnil. Piráti k tomuto plánují využít zákonodárnou iniciativu krajských zastupitelů, pokud tento mandát získají.
  • Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.
   • Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.
 • Vyjdeme vstříc aktivním občanům
  • Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu.
   • Současný zákon o krajském referendu považujeme za nedostatečný. Jednak neumožňuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti využijí zákonodárnou iniciativu k posílení prvků přímé demokracie mimo jiné právě i přípravou novely zákona o místním referendu.
   • Prosazujeme elektronické systémy, které od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďují konkrétní zpětnou vazbu. (Např. aplikace jako www.podnety.cz). Již nyní se snažíme tyto občanké podněty podávat na místních zastupitelstvech i formálně. - Pomáháme k propagaci tohoto nástroje a současně napomáháme k vyřešení těchto konkrétních kauz.
   • Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům.
  • Podpoříme činnost občanských sdružení a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí.
   • Kooperace je hodnota sama o sobě. Občanská sdružení a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Kraje mají řady prostor, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským sdružením.
   • Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nová občanská sdružení. Vznikajícím občansky prospěšným sdružením a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí. Kraje a obce, kde se lidé setkávají, kde komunikují a kooperují, jsou úspěšnější a bohatší než kraje, kde lidé žijí v izolaci.

3. Veřejné služby slouží občanům

 • Dohlédneme na kvalitu veřejných služeb
  • Kvalitu správy kraje je třeba určovat dle kvality veřejných služeb.
   • Poskytování kvalitních veřejných služeb by mělo být hlavním cílem územní samosprávy. Proklamované šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury, chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Vždyť uzavřením např. školy dojde k promrhání dosavadních investic do daného zařízení. Mnohdy jsou navíc tato „opatření“ spojená s korupcí: následnou „privatizací“ nemovitostí spřízněným osobám. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.
  • Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.
   • Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (silnice, bankomaty, zlatnictví, parkoviště, nebezpečné úseky). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů. Sledovací systémy podrobíme kontrole veřejnosti.
 • Dopravní infrastruktura s rozmyslem
  • Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.
   • Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo zúčastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.
  • Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých tím dosáhneme, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.
   • V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.
  • U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.
   • Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.
 • Zlepšíme dopravní obslužnost
  • Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.
   • Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.
  • Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.
   • Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.
 • Využijeme příležitosti pro cestovní ruch
  • Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím kraje, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.
   • Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky (ale nikoliv předraženě, jako se to nyní děje), protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný krajský web. Dostupné informace v držení kraje (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o kraji.
  • Pro cestovní ruch podporujeme především zviditelňování kulturních akcí v menších městech a obcích.
   • Dnes se jezdí hlavně na větší akce v krajských městech, my je chceme rozšířit i do menších měst. Pořadatelé akcí by o dotace z krajského rozpočtu měli soutěžit v průhledných výběrových řízeních.
  • Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.
   • Evropské dotace mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na golfová hřiště či soukromé zámečky, z kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.
  • Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.
   • Není potřeba vynalézat kolo. Pokud je nějaký projekt úspěšný, měl by být dostatečně propagován, aby ho mohly realizovat ostatní kraje či obce. Proto podporujeme jejich vzájemnou větší komunikaci. Užitečné je také čerpat inspiraci ze zahraničí, kde mají často větší zkušenosti.

4. Prosadíme moderní technologie

 • Usnadníme občanům styk s úřady
  • Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.
   • Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají
  • Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.
   • Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy. Do budoucna počítáme se zavedením elektronických voleb.
  • Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.
   • Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným software. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky. Jedno kontaktní místo pro občana a další principy.
 • Osvobodíme software a formáty
  • Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv, kde je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem.
   • V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.
  • Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.
   • U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného software je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.
  • Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.
   • Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.
 • Internet pro všechny. Internet je dnes již základní infrastrukturou.
  • Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.
   • Internet je v dnešní době důležitou komoditou jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.
   • Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových.
  • Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.
   • Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném software šetří ročně miliony eur.
  • Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.
   • Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

5. Investujeme do vzdělání a kultury

 • Kvalitní školy se nám vyplatí
  • Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.
   • Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly pouze připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která jsou dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.)
  • Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a zachováme školy i v menších městech.
   • Zejména v obcích a malých městech chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení malých základních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod.
  • Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.
   • Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok, vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.
  • Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.
   • Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace).
 • Usnadníme lidem samostatné vzdělávání
  • Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.
   • Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.
  • Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků.
   • Pokud se člověk vzdělává ve více oborech, získává tvořivost a širší rozhled, ale také má lepší šanci najít uplatnění na pracovním trhu a přizpůsobit se jeho budoucím změnám, které nepochybně přijdou. Nelze ani zaručit nabídku práce v daném oboru pro všechny jeho absolventy, proto je zaměření na více oborů velkou výhodou. Podporujeme také studenty s mimořádnými studijními výsledky a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají (olympiády, korespondenční semináře, odborná soustředění) a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.
   • Všeobecná vzdělanost přispívá k celkovému přehledu občanů o dění v nejrůznějších oblastech společenského a vědeckého života, může mít i kladný vliv na úroveň vztahů mezi lidmi a zvýšit účast občanů na řízení společnosti. Informovaní občané, kteří mají možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, vyžadují méně asistence ze strany státu a jsou méně náchylní k páchání trestné činnosti.
  • Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.
   • Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.
 • Podporujeme kulturu a sport
  • Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea lokálního i nadmístního významu.
   • Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven.
   • Pirátská strana podporuje jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.
  • Zavedeme architektonické soutěže jako standard.
   • Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonických soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.
  • Kraj je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.
   • Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na krajské úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, kraj by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací.

6. Kvalitní zdravotní a sociální služby

 • Hlavním problémem středočeského zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje.
  • Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na internetu a hospodařily by s transparentním bankovním účtem. Zveřejněny nebudou jen ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnit neumožňuje (soukromí, osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích, ať už právní nebo faktickou, např. podpoříme rozšíření svobodného software.
  • Rozhodně budeme bránit privatizaci zdravotnických zařízení - cílem těchto privatizací není vytvoření konkurenčního prostředí, nýbrž nutnost platit doslova za každé nadechnutí. (Viz revize smluv). Privatizace zdravotnických zařízení, kterou prosazovala ODS, byla v přímém rozporu se zájmy občanů, uživatelů péče, na mnohých místech probíhala v rozporu se zákonem.
 • Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).
 • Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.
  • Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.
  • Uvědomujeme si stárnutí populace, chceme vybudovat na území kraje síť domovů pro seniory a domy s pečovatelskou službou.
  • Důrazem na infrastrukturu (jesle, školky) chceme podpořit natalitu.
 • Dáme lidem šanci najít práci
  • Za jeden ze zásadních sociálních problémů považujeme rostoucí nezaměstnanost mladých lidí. Využijeme možností na úrovni kraje, jak situaci zlepšit.
 • Kraj by neměl vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.
  • Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním nových úředníků a zvyšováním byrokracie pro podnikatele, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.
 • Kraj může pomoci absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.
  • Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velký demografický problém je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidem ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a naprosto neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

7. Chráníme životní prostředí

 • Odstraňujeme ekologické zátěže
  • Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.
   • Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Odmítáme spalovny. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.
  • Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.
   • Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Zavedeme povinné třídění odpadu na krajském úřadu a dalších institucích patřících ke kraji. Jsme proti převážení odpadů do jiných krajů, čímž se problém odpadového hospodářství neřeší, ale pouze odsouvá. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.
  • Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.
   • Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.
  • Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.
   • Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování velkých provozů (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.
 • Energetiku stavíme na inovacích
  • Chceme investovat do výzkumu, vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.
   • Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách.
  • Přehodnotíme dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a další falešné ekologické projekty.
   • Pod pláštíkem ekologie se v České republice často prosazují zcela nesmyslné projekty. Pirátská strana se rozhoduje racionálně, neideologicky a odmítá tlak všech energetických lobby.
  • Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.
   • Není možné odstraňovat občany z půdy, ke které mají osobní vztah desítky let, jen za účelem těžby uhlí, na kterých vydělávají soukromé společnosti. Za úplnou nezbytnost považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou.
   • Ceny, za které stát prodává naše nerostného bohatství (uhlí, plyn, horniny) soukromým společnostem, považujeme za hluboce podhodnocené (několik Kč za tunu) a budeme požadovat jejich úpravu směrem k tržním cenám. To přispěje k rovnováze mezi využitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.
   • Odmítáme těžbu břidlicového plynu.
 • Ekologicky rozvíjíme města i krajinu
  • Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.
   • Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obec nebo kraj zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.
  • Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.
   • Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme občanským sdružením účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.
  • Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.
   • Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorová činnost kraje se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.
  • Nebudeme svítit pánu bohu do oken.
   • Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože naprosto zbytečně spotřebovávají energii. Svícení LED diodami již v současné době dokáže plně nahradit konvenční světla a pořizovat nové osvětlení konvenčním způsobem je již dnes plýtvání veřejnými prostředky. V sousedním Německu přistupují k nočnímu osvětlení komunikací podstatně racionálněji: jak z hlediska využití LED diod, tak i z hlediska časování a intenzity svícení. Nadměrné osvětlení může mít v některých případech i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.

Další dokumenty

Letáky

Prosím tiskněte, vyvěšujte, sdílejte.

pirati_letakya4.pdf

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/strednicechy/program2012.txt · Poslední úprava: 17.08.2012 09:27 autor: Vitezslav Praks