• Tobias Esner má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh volebního programu

Oblast:

 1. Školství
 2. Veřejný život
 3. Kultura
 4. Životní prostředí
 5. Zdravotnictví
 6. Sociální služby
 7. Rozvoj služeb
 8. Doprava
 9. Bydlení
 10. Rodina
 11. Sport
 12. Bezpečnost a pořádek
 13. Informovanost občanů

Školství

Zajistíme efektivní financování provozu stávajících škol podle velikosti nemovitého majetku a počtu žáků včetně následné kontroly účelného využití finančních prostředků.

 • Budeme se spolupodílet na tvorbě a realizaci kvalitní koncepce škol.
 • Podpoříme integraci handicapovaných dětí do běžných tříd a především vytvoříme podmínky pro její smysluplnou realizaci (počet dětí ve třídách, asistenti pedagoga)
 • Prověříme stav stávajícího školního stravování, zajistíme možnost výběru ve školních jídelnách a dohled nutričních specialistů nad jídelníčky.
 • Ve funkčním období převedeme školní kuchyně opět po jednotlivé základní školy
 • Zrušíme organizaci Zařízení školního stravování
 • Vynasnažíme se uspokojit požadavky letňanských žadatelů o umístění dětí do mateřských škol a zajistíme potřebnou vybavenost.
 • Podpoříme různorodost zaměření každé letňanské školy.
 • Podpoříme vytváření dlouhodobé koncepce jednotlivých škol
 • Budeme podporovat stávající volnočasových) kluby.
 • Zlepšíme bezpečnost silničního provozu v okolí škol.
 • Budeme dbát o další rozvoj stávajících školních zahrad a sportovišť.

Veřejný život

Prosadíme:

 • zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v blízkosti škol a na autobusových zastávkách a dalších veřejných místech
 • nepovolení dalších heren s výherními automaty a dalších provozoven, s nimiž se často pojí jednání ústící v narušování veřejného klidu a ohrožování výchovy mládeže.
 • Zajistíme, aby se Městská policie vrátila k tradici místních strážníků, městská policie musí místní obyvatele nejen chránit, ale dokázat lidem pomáhat s jejich problémy

Kultura

Nadále budeme formou grantů podporovat činnost kulturních a společenských organizací, které působí v Letňanech.

 • Budeme podporovat činnost a projekty organizací, které přispějí k obohacení, zkvalitnění a rozšíření nabídky kulturních aktivit na území Letňan.
 • Zrušíme organizaci Letňanská sportovně kulturní společnost
 • Podpoříme činnost místní knihovny.
 • Preferujeme a podpoříme pravidelné kulturní projekty, např. Letňany nejen dětem, Rozlučte se s prázdninami, festival dětských lidových muzik, Čakovický festival pěveckých souborů, sochařské sympozium atd., které se stanou tradicí Letňan.
 • V prostorách místního úřadu zajistíme zdarma pro neziskové organizace obecní zkušebnu.

Životní prostředí

Dobře udržovaná zeleň v ulicích bude nejviditelnějším projevem snahy o příjemné a útulnější městské prostředí.

 • Podpoříme rozumnou rovnováhu mezi rozvojem MČ a ochranou její přírody před zničením a znehodnocením.
 • Nedovolíme likvidaci další zeleně na území MČ.
 • Budeme usilovat o snížení hluku, montáží protihlukových zábran a omezením automobilového provozu a snížením rychlosti automobilů v prostoru Letňan.
 • Realizujeme nebo revitalizujeme malá zákoutí určená k odpočinku a parkové ostrůvky s lavičkami a pískovišti pro maminky s dětmi.
 • Budeme usilovat o zlepšení čistoty městských komunikací, a to především v oblastech s výrazně silnou dopravou.
 • Budeme nadále podporovat odstranění ekologických zátěží a problémů v oblasti Avie a Letova.
 • Udržíme stávající frekvenci stání velkoobjemových kontejnerů na domovní a bioodpad.
 • Zajistíme osvětu mezi těmi, kteří neuklízejí po svých psech.

Zdravotnictví a sociální služby

Naší prioritou bude komplexní péče o občany a seniory. Formou grantů podpoříme veřejně prospěšné společnosti se sociálním programem pro sociálně slabší občany – důchodce, mladé rodiny s malými dětmi. Maximálně podpoříme vstup handicapovaných občanů na kulturní a sportovní akce, podpoříme neziskové organizace v této oblasti.

Senioři:

Naší prioritou je, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Jejich umístění ve specializovaných zařízeních je až poslední variantou řešení. Podpoříme kulturní a vzdělávací aktivity seniorů, jako jsou univerzity třetího věku a činnost stávajícího klubu pro seniory.

 • Podpoříme činnost organizací, které se starají o seniory a postižené občany.
 • Podpoříme projekt specializovaných zařízení poskytujících gerontologickou péči, včetně denního stacionáře s odpovídající kapacitou, případně formou grantů finančně podpoříme stávající gerontologické centrum mimo oblast Letňan, které smluvně poskytne služby pro letňanské seniory.
 • Formou grantů zajistíme efektivní činnost organizací poskytujících sociální služby pro seniory naší městské části.
 • Budeme podporovat co nejdelší setrvání seniorů ve vlastním prostředí s využitím široké nabídky pečovatelských a zdravotních služeb.
 • Podpoříme asistenční (pečovatelské) služby pro seniory, včetně systému tísňové péče (signalizace, že má člověk pravděpodobně zdravotní potíže atd.).
 • Podpoříme vytvoření přímého napojení ohrožených seniorů na pult Městské policie.
 • Podpoříme hospicovou péči letňanských občanů
Handicapovaní občané:
 • Budeme stabilně investovat do zkvalitňování chodníků, které jsou samy leckdy překážkou ztěžující pohyb občanů.
 • Budeme usilovat o odstranění bariér pro jinak znevýhodněné občany.
 • Umožníme vstup handicapovaných občanů na kulturní a sportovní akce.
 • Podporujeme úzkou spolupráci s nevládními organizacemi, které se věnují práci s handicapovanými občany, a jejich podporu prostřednictvím grantů.
 • Zajistíme přístupnost nově budovaných staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Rozvoj služeb

 • Zmapujeme chybějící služby v MČ a živnostníky budeme motivovat snížením nájemného v nebytových prostorách objektů v majetku MČ.
 • Budeme preferovat kvalitní místní firmy při udělování zakázek pro město, neboť z jejich prosperity bude mít zpětně užitek celá městská část.
 • Umožníme bezplatnou prezentaci místních firem na webových stránkách MČ a místních vývěskách .

Doprava

Prosadíme zklidnění frekventovaných komunikací MČ dalším omezením nákladní dopravy a dodržování dopravních předpisů a značek.

 • Podpoříme vyšší frekvenci kontrol dodržování rychlosti a dopravních předpisů v Letňanech a také kontrolu dodržování zákazu vjezdu, parkování na chodnících apod.
 • Bezpečnost chodců vyžaduje důraznější přístup. Důsledně budeme proto zavádět zpomalovací pásy a osvětlené přechody se světelnou výstrahou; provedeme revizi stávajících zpomalovacích prahů a neopodstatněné prahy odstraníme.
 • Zajistíme bezbariérovou úpravu chodníků pro vozíčkáře a kočárky a jejich sjízdnost v zimním období.
 • Budeme usilovat o zkvalitnění MHD v Letňanech dojezdy každé soupravy konečné stanice metra Letňany.
 • Navážeme na již rozpracované projekty MČ.

Bydlení

Nekompromisně budeme bojovat proti protiprávnímu užívaní obecních bytů (pronajímání cizincům apod.).

 • Vytvoříme podmínky pro různé formy bydlení se zapojením občanů.
 • Peníze z prodeje státních a uvolněných (neoprávněně využívaných bytů) použijeme především pro podporu bydlení pro mladé rodiny a sociálně potřebné.

Rodina

Podpoříme rozvoj stávajících víceúčelových „Mateřských center“ s širokou nabídkou aktivit pro matky na MD a další zájemce, nabídkou rekvalifikačních kurzů, včetně propojení na stávající aktivity letňanských seniorů.

 • Ve spolupráci s ostatními MČ podpoříme prázdninový provoz mateřských škol.
 • Zajistíme podporu příměstských táborů pro děti od 6-15 let.
 • Podpoříme činnost společenských organizací pracujících s mládeží.
 • Podpoříme vznik nového projektu „Domu dětí a mládeže“.
 • Udržíme stávající finanční rezervu dle § 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti. Rezerva bude i nadále sloužit pro občany v krizové situaci nebo postižené živelnou pohromou.

Sport

Sportoviště by měla sloužit všem věkovým skupinám občanů. Zajímavé sportovní programy budou získávat podporu formou grantů městské části. Podpoříme opravy stávajících a vznik nových cyklostezek v klidových zónách MČ a zajistíme propojení s ostatními částmi Prahy.

 • Zajistíme činnost sportovní komise MČ.
 • V rámci grantového programu města na podporu sportu a tělovýchovy chceme podporovat zejména aktivity pro děti a mládež.
 • Budeme podporovat stávající sportovní projekty organizací působících na území Letňan.
 • Realizujeme na vhodném místě skate park,
 • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme sportoviště pro seniory.
 • Podpoříme výstavbu dalších malých sportovišť pro mládež jako důležitý prostředek prevence proti sociálněpatologickým jevům.
 • Obnovíme zrušenou cyklotrasu A44 kolem letiště

Bezpečnost a pořádek

Činnost městské policie považujeme za nutnost. Policisté a policistky by nadále vykonávali především pochůzkovou činnost, byli by na chodnících a u přechodů pro chodce a škol. Zvýšený dohled zavedeme v ulicích v parcích a v místech vyššího výskytu pouliční kriminality. Zvláštní pozornost bude věnována místům, kde se vyskytují osoby bez domova.

 • Prověříme efektivitu kamerového systému a jeho úspěšnosti v boji s kriminalitou. Teprve poté se můžeme rozhodnout, zda uvažovat o jeho rozšiřování jako nástroje proti majetkové či násilné kriminalitě.
 • Budeme prosazovat hlídání přechodů pro chodce městkou policií u vytypovaných zástávkách MHD místních ZŠ v době začátku školního vyučování a pro po dohodě se místními ZŠ v době ukončení školního vyučování.
 • Zasadíme se o to, aby se vozidla odtahovala jen v případě, kdy budou překážkou silničního provozu.
 • Na základních školách finančně podpoříme preventivní akce zaměřené proti drogám, alkoholu a aktivity zaměřené na podporu zdravého životního tylu a bezpečného chování (výživa, volný čas, dopravní výchova, komunikační dovednosti, právní vědomí, chování na internetu atd.
 • Rozšíříme spolupráci s městskou policií k zajištění větší bezpečnosti občanů (hlídky v ulicích) a bezpečnosti v okolí škol včetně přechodů a silničního provozu.
 • Budeme nadále podporovat činnost letňanských dobrovolných hasičů.

Informovanost občanů

Letňanské listy

Budeme informovat občany o dění v Letňanech v místním měsíčníku „Letňanské listy“ a na jeho elektronické verzi. Zavedením rubriky „Jiný názor“ umožníme pravidelně publikovat vybrané kritické názory, a tak zajistíme prostor pro celé spektrum veřejného mínění. Letňanské listy budou i nadále informovat o všech aktivitách naší městské části a o všech aktivitách radnice. K důležitým tématům letňanského života uspořádáme veřejnou diskusi.

Transparentní radnice

Zajistíme transparentní výběrové řízení na dodavatele MČ Praha 18, všechny smlouvy včetně dodatků a podkladů musí být dostupné v elektronické verzi na internetu, na vyžádání k nahlédnutí v listinné podobě. Zavedeme transparentní účetnictví, všechny finanční transakce, včetně účetních dokladů budou dostupné na internetu a k nahlédnutí v listinné podobě (pokud to neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů).

Webové služby

Zajistíme maximální informovanost občanů o dění na radnici a hlavně poskytneme co možná nejširší, viditelné a přehledné informace o zahájení výběrových řízení; o všech výsledcích výběrových řízení budeme poskytovat podrobné informace. Výběrové řízení bude veřejné. Zajistíme, aby občané byli plně informováni o jednání rady a zastupitelstva MČ Praha 18.

Místní vývěsky

Veškerá důležitá sdělení budou rovněž vyvěšena na veřejných vývěskách.

Motto

Naším cílem je informovaný, aktivní a spokojený občan.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.