• @pha_f has upload permissions
 • @f_group_691 has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Organizační a jednací řád pražských Krajských expertních týmů

původce:
Krajské fórum Praha
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
Pha-OJŘKET
zásadní:
ne

§ 1 Definice a postavení Krajských expertních týmů (dále jen KET) v Krajském sdružení Praha (dále jen KS Praha)

(1) KET jsou odbornými a poradními týmy strany, zejména KS Praha a slouží jako:

 • a) informační kanál mezi našimi zastupiteli na pražském magistrátu (MHMP), zastupiteli v městských částech, zástupci ve výborech a komisích, jednotlivými místními sdruženími (MS), členy Parlamentu České republiky, členy Evropského parlamentu a příslušnými resortními týmy a jejich pracovními skupinami,
 • b) podpora pro pirátské zastupitele městských částí a v Zastupitelstvu hlavního města Prahy při utváření aktuálních stanovisek k aktuálním problémům příslušné gesce,
 • c) regionální sdružení odborníků na danou gesci,
 • d) iniciátor a tvůrce dlouhodobého programu Pirátské strany v Praze a programu pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

(2) KET ustanovuje a ruší krajské předsednictvo (dále jen PKS). Usnesení o založení obsahuje název gesce a jméno odpovědné osoby a minimálně dalších dvou zakládajících členů (počet zakládajících členů není omezen).

(3) Krajské předsednictvo je nadřízeným týmem KET a jmenuje a odvolává předsedu KET.

(4) Krajské předsednictvo vede a udržuje seznam ustanovených KET v KS Praha. Tento seznam je zveřejněn na webových stránkách KS Praha a v příslušné sekci na fóru KS Praha a obsahuje zejména:

 • a) stručný popis činnosti a zaměření KET
 • b) kontakty na předsedu a případné další vedoucí spolupracovníky (tajemník, místopředseda)
 • c) postup pro nové zájemce o zapojení se do KET

(5) KET se dále řídí vnitřními předpisy České pirátské strany, a to zejména Zásadami týmové spolupráce a Organizačním řádem.

(6) KET mohou navrhovat, doporučovat a konzultovat se Zastupitelským klubem Pirátů HMP návrhy zástupců k obsazení komisí, výborů a pracovních skupin zřizovaných MHMP. Mohou také navrhovat Zastupitelskému klubu Pirátů HMP své zástupce do komisí k výběrovým řízením na obsazení dozorčích rad pražských podniků a dalších organizací.

§ 2 Členství

(1) Členem KET se stává:

 • a) člen KS Praha nebo registrovaný příznivec KS Praha s odborným zájmem o danou oblast, který projeví zájem o členství v KET,
 • b) jiná osoba s odborným zájmem o danou oblast, která projeví zájem o členství. V takovém případě o jejím členství rozhodne hlasování KET nadpoloviční většinou přítomných členů.

(2) Tzv. stálým členem každého KET je zastupitel HMP dle své gesce. Tento stálý člen nemůže být z KET vyloučen, nemá však v KET žádnou organizační pravomoc.

(3) Ukončení členství v KET

 • a) na základě písemné žádosti člena KET na předsedu KET s datem ukončení členství, nebo v příslušné sekci “členství” na fóru,
 • b) na základě ústní žádosti na zasedání KET a uvedením v zápise s datem ukončením členství,
 • c) ukončením na základě rozpravy a následného hlasování členů KET na fóru “vyloučení člena z týmu” (vyjma zastupitele dané gesce v zastupitelstvu HMP). O vyloučení se rozhoduje KET hlasováním 2/3 většinou přítomných členů na řádně ohlášeném zasedání.

(4) Počet členů KET není omezen, členové jednoho KETu mohou být členové i jiných KET.

(5) Člen KET zejména:

 • a) sleduje svoji gesci ve své městské části, a to zejména problémy v dané městské části, související agendu zastupitelstva, rady MČ, mediální výstupy o své gesci a činnost neziskového sektoru v dané oblasti. Sleduje také problematiku v celopražském měřítku.
 • b) snaží se navázat kontakty s odborníky v dané gesci, kteří nejsou našimi členy, a vést s nimi konzultace.
 • c) konzultuje problematiku své gesce, připravuje strategie, odborné materiály a doporučení.
 • d) pomáhá s organizací odborných školení a pomocí členům KS Praha lépe porozumět problematice.

(6) Stálým hostem bez hlasovacího práva může být každý, kdo projeví zájem a na kom se shodne nadpoloviční většina přítomných členů KET.

§3 Předseda a další orgány

(1) Každý KET má svého předsedu jmenovaného PKS (viz §1, bod 4)

(2) Předseda má ve své působnosti zejména následující:

 • a) svolává oznámením na pirátském fóru v příslušné sekci zasedání KET (vždy nejméně týden před termínem) s předběžným návrhem programu, preferuje se ovšem pravidelné měsíční zasedání v pravidelný čas,
 • b) odpovídá za vedení zápisů na pirátském fóru,
 • c) odpovídá za vedení aktuálních kontaktních údajů členů KET na interním stranickém místě a za jejich vhodné zabezpečení před zneužitím. Všechny změny neprodleně sděluje krajskému předsednictvu.
 • d) odpovídá za správu běžné komunikační platformy KET, kterou si tým určí,
 • e) dává pozor na vyřizování přijatých úkolů KET,
 • f) dohlíží na plynulý tok informací v dané gesci mezi jednotlivými MS, magistrátem, Parlamentem ČR (resortními týmy) a republikovými odbornými garanty.

(3) Předseda poskytuje odbornou záštitu odborného tématu a mezi jeho úkoly patří:

 • a) sledování svěřené oblasti, zajištění přípravy návrhů stanovisek k projednávaným věcem a opatřením,
 • b) zajištění přípravy návrhu příslušné části programu, které následně předkládá krajskému předsednictvu a krajskému fóru ke schválení,
 • c) odpovídání na dotazy nebo odborné otázky.

(4) Předseda může skončit ve funkci vzdáním se funkce, nebo odvoláním.

(5) Každý KET má svého místopředsedu, kterého jmenuje předseda, případně může předseda rozhodnout, že místopředseda bude volen na řádně oznámeném zasedání většinou všech přítomných členů. Působnost místopředsedy určuje předseda po dohodě s místopředsedou. Působnost místopředsedy musí předseda neprodleně oznámit celému KET a PKS a uvést v zápise nejbližšího zasedání KET.

(6) Předseda může část svých pravomocí a povinností po dohodě svěřit jinému členu v týmu, a tím vytvořit specifické týmové funkce, např. funkci tajemník. Tuto skutečnost musí neprodleně oznámit celému KET a PKS a uvést v zápise nejbližšího zasedání KET.

§ 4 Zasedání

(1) KET se zasedá zpravidla minimálně 1x za dva měsíce. V odůvodněném případě i ve větším intervalu.

(2) Datum následujícího zasedání KET musí být známo členům nejpozději 7 dnů předem oznámením v příslušné sekci na fóru.

(3) Zasedání KET jsou veřejná, pokud se KET odůvodněně nerozhodne u některého z bodů či v rámci celého zasedání jinak.

(4) O účast na na uzavřenou část zasedání KET může požádat i nečlen KET. O udělení přístupu v takové případě hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

(5) Hlasovací právo mají členové KET. Usnesení se přijímá se většinou všech přítomných členů KET.

§ 5 Zápisy

(1) Ze zasedání KET se pořizují zápisy. Zápisy jsou veřejné, v případě neveřejných bodů je zápis z nich veden zvlášť. Zápis má zapisovatele a ověřovatele.

(2) Schválené zápisy jsou zveřejněné na Pirátském fóru v příslušném vláknu KET, členové KET mají vždy na dalším zasedání možnost předchozí zápis rozporovat - uvést na pravou míru, toto se pak zapíše v zápise následujícím. Zápisy z neveřejných bodů jsou umístěné na stranických systémech a přístupné pro členy KET a další osoby vyplývající z vnitřních předpisů České pirátské strany.

(3) Zápis z předchozího zasedání musí být zveřejněn nejpozději v den konání následujícího zasedání KET.

(4) Na připomínkování zápisu musí mít členové KET dostatek času.

(5) Zápis obsahuje:

 • a) datum a místo zasedání,
 • b) seznam přítomných, omluvených a neomluvených členů a případných hostů,
 • c) jméno předsedajícího,
 • d) jméno zapisovatele/ů a ověřovatele,
 • e) schválený program,
 • f) jednotlivé probrané body programu,
 • g) stav úkolů z minulého zasedání,
 • h) úkoly plynoucí z tohoto zasedání a nesplněné úkoly z minulých zasedání s datem domluveného plnění a jméno odpovědného člena KET,
 • i) stručný záznam proběhlé diskuse přiměřený situaci.

§ 6 Další pravomoce a povinnosti

(1) KET může požádat svým jménem PKS či Mediální tým Praha o vydání veřejného prohlášení k tématu činnosti KET. Před schválením vydání si PKS k navrhovanému veřejnému prohlášení vyžádá vyjádření příslušného gesčního zastupitele. Odmítnutí vydání prohlášení je PKS povinno odůvodnit.

§7 Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Krajským fórem Praha.1)

1) Krajské fórum předpis schválilo v jednání KF Pha 5/2021 dne 16.5. 2021
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/praha/ojrket.txt · Poslední úprava: 16.03.2023 14:35 autor: vojtech.pikal