• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Energetická vize

Udržitelné, nízkoemisní zdroje z plně obnovitelných zdrojů. Energetickou vizí programu je přehodnocení postoje k seriozním obnovitelným zdrojům energií. Jak je zvykem v energeticky vyspělých státech. Trvalou podporou vedoucí ke spotřebě fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále jen prohlubuje závislost na komoditě, která má své limity. To jasně vede k prodražování služeb s tím spojených a vzhledem k potřebě dolování surovin opětovně jsme nuceni do budoucna urvat si kus krajiny, což ve výsledku je jen ubírání životního prostoru s nutnou devastací krajiny. Karvinsko a hnědouhelné pánve jsou živoucím mementem. Neustálý růst cen nerostných surovin je ekonomickým trvalým neměnným faktem. Ke změně cenového růstu nedojde ani po prolomení limitů těžby a rozšíření lokalit pro důlní činnost.

A) Jedině podporou obnovitelných zdrojů s jistou expanzí decentralizovaných energetických podniků s lokální produkcí energie. Jsou plně udržitelnými zdroji do budoucna. A to i s širokou škálou sekundárních přínosů . Severské státy jsou toho příkladem i mnoho dalších státu EU. Kde pobídka pro čisté zdroje energií převažuje nad lobbingem těžařských společností a energetických gigantů.

B) Nesouhlasíme s orientací energetické strategie, která mění ČR a dotčené lokality na energetický skanzen Evropy. A vytváří zacyklený prostor pro těžařské a energetické giganty kteří takto s podporou státu rozšiřují svůj monopol a prohlubují závislost státu na jejich aktivitách. Přitom zvyšují ekonomickou zátěž na občany. Která vede i k zhoršujícímu stavu s lokálními topeništi kde finančně mnozí jen dosahují na nekvalitní uhlí z PL s vysokým obsahem síry v horším případě mizí v kotlích kde co.

C) Spotřeba fosilních paliv a orientace jen na tyto zdroje. Špatná vize do budoucnosti. Podporou spotřeby fosilních paliv rozšiřujeme do budoucna i míru ekologických zátěží v ČR. A to i přes skutečnost, že mnohé lokality dotčené tímto stigmatem jsou ve světovém měřítku známy jako jedny z neznečištěnějších lokalit v EU. Jen cílenou změnou orientace na využití alternativních paliv, můžeme odvrátit jinak neodvratné zásahy do občanských práv a životního prostoru spojených s nutným rozšiřování uhelných slojí k těžbě. A to jak povrchových tak hlubinných.

D) Podstatnou mírou by se mělo zatížit vyvážené nerostné bohatství, značným desátkem od těžařských společností vyvážející tyto vzácné suroviny mimo ČR. Dle horního zákona a tyto finance lokálně použít v dotčených lokalitách k expanzi a podpoře obnovitelných zdrojů energií a to primárně u lokálních topenišť. A lokálních enrgo podniků s orientací na zásobení energiemi ne jen primárně el energií,ale obecně. Za předpokladu využití vhodných příměsí z obnovitelných zdrojů jako zdrojů příměsného paliva. Takto do budoucna se připravujeme na oproštění od paliv s omezeným množstvím možné produkce (díky omezeným kapacitám zdrojů). A nutně snižujeme postupně závislost na těchto komoditách a těžařských společnostech.

E) Přehodnocení dotačních pobídek k fotovoltaickým zdrojům energie a to z důvodu nerentabilnosti vynaložených dotací. A následné ekologické zátěže spojené s likvidací fotovoltaika panelů po uplynutí životnosti. Doposud je technologie výroby na úrovni kdy vynaložené finance jak byli nastaveny včetně pobídek překračují mnoho násobně finance vynaložené např. na fytoenergetické zdroje a případně bioplynové stanice. Přitom koncový odběratel Občan prakticky přímo dotuje tuto energii ze svých prostředků. Přitom energo gigant stále generuje gigantické zisky. Primárně by mělo být snahou podniků vynakládat podstatnou část ze svých zisků na modernizaci a ekologizaci provozů. K tomu by se měli zavázat smluvně státu. V případě že ekologizace provozů a zmírnění dopadů vlastní výdělečné činnosti není zájmem takových podniků nevidíme smysl v podpoře z vlastních financí zelených zdrojů takto bez efektu samotné expanze těchto zdrojů. Stanovme si za cíl dosažení procentuálního obsahu produkované energie v lokalitách se zhoršeným stavem ovzduší apod. tak abychom dosáhly nutného snížení emisí a závislosti na fosilních palivech.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.