• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions

Jednací řád Místního fóra Slovácko

původce:
Místní fórum Slovácko
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-Slk-JdŘ
zásadní:
ne
§ 1 Vymezení pojmů
 1. MF Slovácko je místní fórum Slovácko.
 2. PMS Slovácko je předsednictvo místního sdružení Slovácko.
 3. Předsedající je osoba, která svolává a s přihlédnutím ke všeobecné shodě řídí jednání MF Slovácko.
 4. Člen MF Slovácko je fyzická osoba řádně přijatá do MF Slovácko s uhrazeným členským příspěvkem.
 5. RegP Slovácko je registrovaný příznivec Pirátské strany, registrovaný pod místním sdružením Slovácko.
 6. Účastník jednání je každá fyzická osoba, která je na jednání přítomna.
 7. Veřejnost jsou všichni účastníci jednání, kteří nejsou členy ani RegP.
 8. Řádné oznámení je vážné prohlášení, doručené všem členům MF Slovácko stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě.
 9. Návrh je jakýkoliv podnět, kterým se má MF Slovácko zabývat.
 10. Návrh rozhodnutí je návrh, kterým MF Slovácko rozhoduje ve své působnosti.
 11. Návrh postupu je návrh, kterým MF Slovácko upravuje v mezích jednacího řádu chod jednání.
 12. Námitka je návrh postupu, kterým MF Slovácko zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti postupu jednání.
 13. Skupina členů je 2. odmocnina počtu členů MF Slovácko, který danému návrhu vyjádří podporu.
 14. Materiál je dokument rozsahem větší, než jedna normostrana (1 800 znaků).
 15. Usnesení je textový popis kolektivního rozhodnutí krajského fóra.
 16. Osobnostní hlasování je hlasování o nominaci, volbě, nebo odvolání konkrétních osobností.
§ 2 Cíl jednání místního fóra
 1. Cílem jednání MF Slovácko je rozhodovat ve své působnosti
  1. usnášením, při kterém vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
  2. osobnostním hlasováním, kterým se vyjadřuje přímo ke konkrétním osobnostem.
§ 3 Práva a povinnosti účastníků jednání
 1. Členové MF Slovácko mají právo účastnit se rozpravy a hlasovat.
 2. RegP Slovácko mají právo účastnit se rozpravy na veřejných jednáních s hlasem poradním.
 3. Veřejnost má právo účastnit se veřejných jednání, předsedající jim může udělit právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním.
 4. Předsedající má právo svolat jednání, navrhovat postup jednání, řídit rozpravu, pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat a povinnost postupovat podle tohoto předpisu.
 5. PMS Slovácko má povinnost zajistit zveřejnění zápisu ze zasedání do 10 pracovních dní ode dne konání.
 6. Všichni účastníci mají povinnost chovat se tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího.
 7. Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.
 1. Návrh mohou podat členové MF Slovácko, PMS Slovácko, PMS Slovácko, vedoucí krajských odborů a komisí, vedoucí odborů Pirátské strany, Republikový výbor a Republikové předsednictvo. Předsedající následně rozhodne, zda návrh přijme, nebo si pro něj vyžádá doložení podpory skupinou členů.
 2. Svrchované návrhové oprávnění má skupina členů, PMS Slovácko a PKS JmK. Návrh podaný orgánem se svrchovaným návrhovým oprávněním předsedající musí přijmout.
 1. Návrh na svolání jednání na internetu nebo zasedání se podává písemně do podatelny PMS Slovácko na internetovém fóru Pirátské strany.
 2. Návrh bodu k projednání, návrh rozhodnutí, návrh postupu a námitka proti postupu v rámci svolaného jednání se podávají předsedajícímu.
 3. Návrh je přijatelný, pokud:
  1. má jednoznačný význam,
  2. je v souladu s již schválenými rozhodnutími MF Slovácko, případně je odpovídajícím způsobem výslovně mění nebo ruší,
  3. bezprostředně souvisí s projednávaným rozhodnutím, jde-li o návrh na již probíhajícím jednání,
  4. není projednáván na žádném jiném jednání MF Slovácko,
  5. je podán osobou nebo orgánem s návrhovým oprávněním,
  6. jsou jeho dopady dostatečně zdůvodněny důvodovou zprávou,
  7. je podán včas, je-li pro jeho podání stanovena lhůta.
 4. Přijatelný návrh předsedající zaznamená, případně požádá o jeho podání v písemné podobě.
 5. V odůvodněných případech je možné předkládaný návrh označit jako zásadní. Zásadní návrhy lze hlasovat pouze elektronicky na internetu.
§ 6 Hlasování
 1. O každém řádně oznámeném návrhu rozhodnutí rozhoduje MF Slovácko hlasováním, o návrzích rozhodnutí, které nejsou řádně oznámeny, se nehlasuje.
 2. Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny přítomných. K možnostem, které podporu většiny v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.
 3. Na návrh člena MF Slovácko se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně.
 4. MF Slovácko hlasuje veřejně a jmenovitě. Tajně hlasuje v osobnostních hlasováních, primárních volbách, případně po schválení tajného hlasování jako návrhu postupu.
 5. Při jednání na internetu probíhá hlasování elektronicky a korespondenčně, na zasedání probíhá hlasování prezenčně ve všech případech mimo hlasování o zásadních návrzích, současně je vyjádřeno zvednutím ruky.
 6. Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledek.
§ 7 Hlasovací systém
 1. Pokud se MF Slovácko neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:
  1. V prvním kole se hlasuje o přijatelnosti každé možnosti. Hlasující svým hlasem vyjadřuje přijatelnost libovolného počtu možností. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má MF Slovácko vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.
  2. Ve druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má MF Slovácko vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.
 2. Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích usnesení, které nejsou v rozporu ani jinak nepozměňují přijatý návrh usnesení. Vylučuje-li přijatý návrh usnesení další pozměňovací návrhy, pak se o nich již nehlasuje.
§ 8 Lhůty
 1. Lhůty a způsoby pro řádné oznámení se stanovují následovně:
  1. zahájení jednání na internetu - e-mailem v okamžiku zahájení
  2. hlasování na internetovém jednání - přípisem ve vlákně jednání nejméně 3 kalendářní dny před zahájením hlasování a dále e-mailem v okamžiku zahájení hlasování
  3. materiál na internetové jednání - vložením do vlákna jednání nejméně 3 kalendářní dny před hlasováním
  4. řádné zasedání místního fóra - schválením harmonogramu zasedání nejméně na 1 měsíc dopředu
  5. mimořádné zasedání místního fóra - e-mailem v okamžiku svolání nejméně 7 kalendářních dní před zasedáním
  6. rozhodnutí na zasedání MF Slovácko – vložením do vlákna se svoláním nejméně 3 kalendářní dny před zasedáním
  7. materiál na zasedání MF Slovácko – vložením do vlákna se svoláním nejméně 5 kalendářních dní před zasedáním
 2. Lhůty pro hlasování při jednání na internetu se stanovují následovně:
  1. hlasování o návrhu postupu nebo námitce - 24 hodin
  2. hlasování o usnesení nebo volbě - 48 hodin
 3. Lhůty pro elektronické hlasování při zasedání se stanovují následovně:
  1. hlasování o usnesení nebo volbě – nejméně 30 minut
§ 9 Zasedání Místního fóra Slovácko
 1. MF Slovácko se schází dle potřeby, nejméně 4x za rok, s výjimkou letních prázdnin.
 2. Řádná zasedání MF Slovácko se konají v termínech dle harmonogramu schváleného MF Slovácko, který předkládá PMS Slovácko nejméně 1 měsíc dopředu.
 3. Mimořádné zasedání MF Slovácko na žádost skupiny členů se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla do podatelny PMS Slovácko doručena žádost skupiny členů o svolání zasedání.
 4. Zasedání MF Slovácko jsou zpravidla veřejná, o neveřejnosti může před zahájením zasedání rozhodnout PMS Slovácko usnesením bez rozpravy, proti rozhodnutí o neveřejnosti lze podat v úvodu zasedání námitku.
§ 10 Závěrečná ustanovení
 1. Předsedajícím je předseda MS Slovácko, zastupující místopředseda, nebo jiný pověřený předsedající z řad členů Pirátské strany. Pověřit člena strany předsedajícím může PMS Slovácko na základě usnesení bez rozpravy.
 2. Při hlasování na internetu je přítomen každý hlasující, při hlasování na zasedání je přítomen každý hlasující, který se osobně účastní zasedání a je zapsán v prezenční listině.
 3. Usnesení nabývají platnosti dnem schválení. Účinnosti nabývají dnem zveřejnění zápisu na internetovém fóru Pirátské strany, není-li v textu usnesení nebo v jeho příloze uveden termín pozdější.

Tento předpis byl schválen usnesením ze dne 13.11.2019

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/slovacko/jdr.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 18:05 autor: vojtech.pikal