• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Statut mediálního týmu KS JmK

původce:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-SMT
zásadní:
ne
Vymezení pojmů

(1) KS JmK je krajské sdružení Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(2) KF JmK je krajské fórum Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(3) PKS JmK je předsednictvo krajského sdružení Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(4) Skupina členů je 2. odmocnina počtu členů, který danému návrhu vyjádří podporu.

(5) PR Call je pravidelný videokonferenční hovor podpůrného týmu s členskou základnou, který se odehrává zpravidla v pátek.

(6) Mediaplán je souhrnný týdenní rozpis plánovaných komunikačních aktivit v čase.

§ 1 Zřízení mediálního týmu krajského sdružení Jihomoravského kraje

Krajské fórum Jihomoravského kraje zřizuje (dle § 3, odst. 5 organizačního řádu) mediální tým krajského sdružení Jihomoravského kraje (dále také „krajský mediální tým“ nebo „kMT“).

§ 2 Krajský mediální tým

(1) je ústředním orgánem KS JmK v oblasti:
a) veřejné prezentace KS JmK,
b) správy komunikačních kanálů KS JmK,
c) návrhu, tvorby a nákupu propagačních materiálů a reklamního prostoru pro KS JmK a
d) zvyšování komunikačních schopností členů a kandidátů KS JmK.

(2) Krajský mediální tým sestává z redakční rady (dále také „redakční rada kMT“ nebo „RR kMT“) a podpůrného týmu (dále také „podpůrný tým kMT“ nebo „PT kMT“).

(3) Hospodaření a právní jednání za krajský mediální tým vykonává PKS JmK.

§ 3 Redakční rada krajského mediálního týmu

(1) Sestává z členů KS JmK, kteří o členství v redakční radě projeví zájem.

(2) Rozhoduje konsensem v otázkách:
a) mediaplánu,
b) publikace příspěvků na komunikační kanály KS JmK a
c) vizuální stránky prezentace KS JmK.

(3) Není-li možné nalézt konsenzus, rozhoduje redakční rada skupinou členů redakční rady.

(4) Má-li více protichůdných návrhů podporu skupiny členů redakční rady, předá redakční rada rozhodnutí KF JmK.

(5) PKS JmK prostřednictvím pověřeného člena zajišťuje administrativní zařazení zájemců z řad členů KS JMK do redakční rady kMT.

§ 4 Podpůrný tým krajského mediálního týmu

(1) Je podpůrným orgánem KS JmK pro tvorbu mediálních výstupů.

(2) Sdružuje všechny placené i neplacené personální kapacity v oblasti PR a mediální komunikace KS JmK.

(3) Vytváří návrh dlouhodobé strategie veřejné prezentace KS JmK a jeho členů.

(4) Vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska KS JmK určená sdělovacím prostředkům.

(5) Spravuje databázi kontaktů na krajské sdělovací prostředky.

§ 5 Vedoucí podpůrného týmu

(1) Je do funkce jmenován PKS JmK na základě výběrového řízení.

(2) Odpovídá za organizaci práce podpůrného týmu a koordinaci aktivit v rámci kMT.

(3) Odpovídá za dodržení stanoveného publikačního procesu.

(4) Ve spolupráci s PKS JmK sestavuje návrh rozpočtu kMT.

§ 6 Publikační proces

(1) Vedoucí podpůrného týmu zajistí prostřednictvím PR Callu či individuálně sběr témat s komunikační potřebou od členů KS JmK.

(2) Podpůrný tým sestaví návrh mediaplánu na následující týden a předloží jej redakční radě k projednání.

(3) Případné připomínky redakční rady k mediaplánu podpůrný tým vypořádá, mediaplán adekvátně přepracuje a opětovně předloží redakční radě k projednání.

(4) Po schválení mediaplánu redakční radou vedoucí rozdělí práci v rámci podpůrného týmu.

(5) Změna mediaplánu podléhá schválení redakční rady kMT.

(6) Vedoucí zajistí, že každý mediální výstup bude předložen ve finální podobě redakční radě nejméně 30 minut před publikací k projednání.

(7) Případné připomínky redakční rady k projednávanému mediálnímu výstupu podpůrný tým vypořádá, mediální výstup adekvátně přepracuje a opětovně předloží redakční radě k projednání.

(8) Po schválení výstupu redakční radou zajistí podpůrný tým publikaci.

§ 7 Závěrečná ustanovení

Tento předpis provede mediální tým krajského sdružení Jihomoravského kraje.

Tento statut byl schválen usnesením KF JmK ze dne 22. 7. 2021.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/skmt.txt · Poslední úprava: 02.08.2021 11:22 autor: petr.springinsfeld