• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Statut mediálního týmu KS JmK

původce:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-SMT
zásadní:
ne
Vymezení pojmů

(1) KS JmK je krajské sdružení Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(2) KF JmK je krajské fórum Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(3) PKS JmK je předsednictvo krajského sdružení Jihomoravského kraje Pirátské strany.

(4) Skupina členů je 2. odmocnina počtu členů, který danému návrhu vyjádří podporu.

(5) Obstrukční jednání je zdržování publikace příspěvků z jiných důvodů, než kolize s programovými cíli strany, znevažování práce jiných zástupců Pirátské strany a faktické, pravopisné či stylistické chyby.

(6) PR Call je videokonferenční hovor podpůrného týmu s členskou základnou.

(7) Mediaplán je souhrnný týdenní rozpis plánovaných komunikačních aktivit v čase. Obsahuje seznam všech oprávněných zadavatelů a plán jejich mediálních výstupů po dnech.

(8) Zadavatel je osoba, která pravidelně zadává výstupy k publikaci podpůrnému týmu kMT a řídí se Pravidly publikace (§ 6). Každý zadavatel musí projít vstupním školením. Za zadavatele se nepovažuje osoba, která v mimořádných případech využije služeb kMT jednorázově (zejména v případech krizové komunikace).

(9) Vstupní školení je zevrubné vysvětlení principu fungování kMT a pravidel publikace. V případě individuální potřeby na něho může navázat školení týkající se mediální práce. Za realizaci školení je odpovědné PKS JmK.

§ 1 Zřízení mediálního týmu krajského sdružení Jihomoravského kraje

Krajské fórum Jihomoravského kraje zřizuje (dle § 3, odst. 5 organizačního řádu) mediální tým krajského sdružení Jihomoravského kraje (dále také „krajský mediální tým“ nebo „kMT“).

§ 2 Krajský mediální tým

(1) je ústředním orgánem KS JmK v oblasti:

  • a) veřejné prezentace KS JmK,
  • b) správy komunikačních kanálů KS JmK,
  • c) návrhu, tvorby a nákupu propagačních materiálů a reklamního prostoru pro KS JmK a
  • d) zvyšování komunikačních schopností členů a kandidátů KS JmK.

(2) Krajský mediální tým sestává z redakční rady (dále také „redakční rada kMT“ nebo „RR kMT“) a podpůrného týmu (dále také „podpůrný tým kMT“ nebo „PT kMT“).

(3) Hospodaření a právní jednání za krajský mediální tým vykonává PKS JmK.

§ 3 Redakční rada krajského mediálního týmu

(1) Sestává z členů KS JmK, kteří o členství v redakční radě projeví zájem a jsou v radě aktivní. V případě neodůvodněné nečinnosti delší než 1 měsíc či obstrukčního jednání může PKS JmK rozhodnout o jejich odvolání z rady. Odvolaný člen má právo se skrze členský podnět obrátit ke KF, které může rozhodnutí o odvolání zrušit.

(2) Rozhoduje ve sporných případech v otázkách:

  • a) mediaplánu,
  • b) publikace příspěvků na komunikační kanály KS JmK a
  • c) vizuální stránky prezentace KS JmK.

(3) Každý člen rady má možnost pozastavit publikaci příspěvku z důvodů kolize s programovými cíli strany, znevažování práce jiných zástupců Pirátské strany a faktické, pravopisné či stylistické chyby. Pozastavení musí být vždy odůvodněno. O tom, zda bude či nebude pozastavený příspěvek publikován rozhoduje redakční rada skupinou členů.

(4) V případě, že rada není schopna učinit rozhodnutí do 2 hodin od pozastavení, přechází rozhodovací pravomoc na PKS JmK.

(5) PKS JmK prostřednictvím pověřeného člena zajišťuje administrativní zařazení zájemců z řad členů KS JMK do redakční rady kMT. PKS může tuto kompetenci usnesením delegovat na jinou osobu.

§ 4 Podpůrný tým krajského mediálního týmu

(1) Je podpůrným orgánem KS JmK pro tvorbu mediálních výstupů.

(2) Sdružuje všechny placené i neplacené personální kapacity v oblasti PR a mediální komunikace KS JmK.

(3) Vytváří návrh dlouhodobé strategie veřejné prezentace KS JmK a jeho členů.

(4) Vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska KS JmK určená sdělovacím prostředkům.

(5) Spravuje databázi kontaktů na krajské sdělovací prostředky.

§ 5 Vedoucí podpůrného týmu

(1) Je do funkce jmenován rozhodnutím PKS JmK.

(2) Odpovídá za organizaci práce podpůrného týmu a koordinaci aktivit v rámci kMT.

(3) Odpovídá za dodržení stanoveného publikačního procesu.

(4) Spolupracuje s PKS JmK na sestavení návrhu rozpočtu kMT.

(5) Nebyl-li Vedoucí podpůrného týmu jmenován, odpovídá za agendu uvedenou v bodě 2 a 3 PKS.

§ 6 Pravidla publikace

(1) Za obsahovou a faktickou správnost každého mediálního výstupu nese plnou odpovědnost zadavatel. Ten také ručí za to, že výstup byl konzultován s dotčenými osobami, kterých se příspěvek týká (vedoucí příslušného KETu, či politici na osách obec-kraj, městská část-statutární město, blízké obce atd.). Zadavatel dodává členovi podpůrného týmu, který má daný výstup na starosti, kompletní podklady.

(2) Za jazykovou, stylistickou a pravopisnou správnost mediálního výstupu nese plnou odpovědnost člen podpůrného týmu, který má daný výstup na starosti.

(3) Člen podpůrného týmu má právo odmítnout publikaci příspěvku, který odporuje pravidlům slušného chování, komunikačnímu minimu, napadá ostatní členy Pirátské strany nebo má potenciál poškodit dobré jméno strany. Takovéto odmítnutí musí být vždy odůvodněné. Odvolacím orgánem pro odmítnutého zadavatele je PKS, s možností eskalace ke KF.

(4) Člen redakční rady má právo pozastavit publikaci v souladu s § 3 odst. 2 až 4.

(5) Mediaplán se rozesílá žadatelům pravidelně v termínu určeném vedoucím podpůrného týmu kMT. Mediaplán je možnost doplňovat pouze v případech, kdy se jedná o medializaci či reakci na aktuální a neočekávatelné události a v případě odlišného pracovního rytmu daného týmu (o této skutečnosti musí být vedoucí podpůrného týmu kMT informován). Doplnění mediaplánu v jiných případech je nepřípustné.

(6) Redakční rada dostává plánované výstupy vždy v předstihu nejméně 30 minut před publikací. Ve výjimečných situacích je možné publikovat výstup bez kontroly redakční radou, v takovém případě nese plnou odpovědnost za výstup zadavatel.

§ 7 Závěrečná ustanovení

Tento předpis provede mediální tým krajského sdružení Jihomoravského kraje.

Tento statut byl schválen usnesením KF JmK ze dne 20. 6. 2022.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/skmt.txt · Poslední úprava: 16.06.2023 11:50 autor: marek.lahoda