• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Krajského fóra Jihomoravského kraje

původce:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-JdŘ
zásadní:
ne
§ 1 Vymezení pojmů

(1) KF JmK je krajské fórum Jihomoravského kraje.

(2) PKS JmK je předsednictvo krajského sdružení Jihomoravského kraje.

(3) Předsedající je osoba, která svolává a s přihlédnutím ke všeobecné shodě řídí jednání KF JmK.

(4) RegP JmK je registrovaný příznivec Pirátské strany, registrovaný pod Jihomoravským krajem.

(5) Účastník jednání je každá fyzická osoba, která je na jednání přítomna.

(6) Veřejnost jsou všichni účastníci jednání, kteří nejsou členy ani RegP.

(7) Řádné oznámení je vážné prohlášení, doručené všem členům KF JmK stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě.

(8) Návrh je jakýkoli podnět, kterým se má KF JmK zabývat.

(9) Návrh rozhodnutí je návrh, kterým KF JmK rozhoduje ve své působnosti.

(10) Návrh postupu je návrh, kterým KF JmK upravuje v mezích jednacího řádu chod jednání.

(11) Námitka je návrh postupu, kterým KF JmK zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti postupu jednání.

(12) Skupina členů je 2. odmocnina počtu členů KF JmK.

(13) Materiál je dokument rozsahem větší, než jedna normostrana (1 800 znaků).

(14) Usnesení je textový popis rozhodnutí krajského fóra.

(15) Osobnostní hlasování je hlasování o nominaci, volbě, nebo odvolání konkrétních osob.

§ 2 Cíl jednání Krajského fóra

(1) Cílem jednání KF JmK je rozhodovat ve své působnosti
a) usnášením, při kterém vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
b) osobnostním hlasováním, kterým se vyjadřuje přímo ke konkrétním osobám.

§ 3 Práva a povinnosti účastníků jednání

(1) Členové KF JmK mají právo účastnit se rozpravy a hlasovat.

(2) Členové jiného KF a RegP mají právo účastnit se rozpravy na veřejných jednáních s hlasem poradním. Návrhem postupu může krajské fórum omezit právo členů jiného KF a RegP vystoupit v rozpravě.

(3) Veřejnost má právo účastnit se veřejných jednání, předsedající jim může udělit právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním.

(4) Předsedající má právo svolat jednání, navrhovat postup jednání, řídit rozpravu, v odůvodněných případech pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat a povinnost postupovat podle tohoto předpisu.

(5) PKS JmK má povinnost zajistit zveřejnění zápisu ze zasedání do 10 pracovních dní ode dne konání.

(6) Všichni účastníci mají povinnost chovat se tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího.

(7) Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.

(1) Návrh může podat člen KF JmK, PKS JmK, předsednictvo místního sdružení JmK, vedoucí odboru Pirátské strany, Republikový výbor a Republikové předsednictvo. Předsedající následně rozhodne, zda návrh přijme, nebo si pro něj vyžádá doložení podpory skupinou členů.

(2) Svrchované návrhové oprávnění má skupina členů a PKS JmK. Návrh podaný navrhovatelem se svrchovaným návrhovým oprávněním předsedající musí přijmout.

(1) Návrh na svolání jednání na internetu nebo zasedání se podává písemně do podatelny PKS JmK na internetovém fóru Pirátské strany.

(2) Návrh bodu k projednání, návrh rozhodnutí, návrh postupu a námitka proti postupu v rámci svolaného jednání se podávají předsedajícímu.

(3) Návrh je přijatelný, pokud:
a) má jednoznačný význam,
b) je v souladu s již schválenými rozhodnutími KF JmK, případně je odpovídajícím způsobem výslovně mění nebo ruší,
c) bezprostředně souvisí s projednávaným rozhodnutím, jde-li o návrh na již probíhajícím jednání,
d) není projednáván na žádném jiném jednání KF JmK,
e) je podán osobou nebo orgánem s návrhovým oprávněním,
f) jsou jeho dopady dostatečně zdůvodněny důvodovou zprávou,
g) je podán včas, je-li pro jeho podání stanovena lhůta.

(4) Přijatelný návrh předsedající zaznamená, případně požádá o jeho podání v písemné podobě.

(5) V odůvodněných případech je možné předkládaný návrh označit jako zásadní. Zásadní návrhy lze hlasovat pouze elektronicky na internetu a vyžadují schválení více než třípětinovou většinou.

§ 6 Hlasování

(1) O každém řádně oznámeném návrhu rozhodnutí rozhoduje KF JmK hlasováním, o návrzích rozhodnutí, které nejsou řádně oznámeny, se nehlasuje.

(2) O každém řádně oznámeném návrhu postupu, který předsedající nevzal za svůj, rozhoduje KF JmK konsensem. Není-li možné ve stanovené lhůtě konsensu dosáhnout, protože se alespoň jeden člen KF JmK vyjádřil proti návrhu postupu, rozhoduje KF JmK hlasováním.

(3) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny přítomných. K možnostem, které podporu většiny v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.

(4) Na návrh člena KF JmK se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně.

(5) KF JmK hlasuje veřejně a jmenovitě. Tajně hlasuje v osobnostních hlasováních, případně požádá-li o to člen KF JmK v souladu s čl. 6 odst. 6 Stanov.

(6) Při jednání na internetu probíhá hlasování elektronicky a korespondenčně, na zasedání probíhá hlasování prezenčně ve všech případech mimo hlasování o zásadních návrzích, současně je vyjádřeno zvednutím ruky.

(7) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledek.

(8) V rámci osobnostních hlasování se uplatňuje princip náhradnictví dle § 25 Jednacího řádu Celostátního fóra.

§ 7 Hlasovací systém

(1) Pokud se KF JmK neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:
a) V prvním kole se hlasuje o přijatelnosti každé možnosti. Hlasující svým hlasem vyjadřuje přijatelnost libovolného počtu možností. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má KF JmK vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.
b) Ve druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má KF JmK vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.

(2) Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích usnesení, které nerozporují ani jinak nepozměňují přijatý návrh usnesení. Vylučuje-li přijatý návrh usnesení další pozměňovací návrhy, pak se o nich již nehlasuje. Při hlasování na internetu je možné hlasovat o několika návrzích současně.

§ 8 Lhůty

(1) Lhůty a způsoby pro řádné oznámení se stanovují následovně:
a) zahájení jednání na internetu - e-mailem v okamžiku zahájení
b) hlasování na internetovém jednání - přípisem ve vlákně jednání nejméně 3 kalendářní dny před zahájením hlasování a dále e-mailem v okamžiku zahájení hlasování
c) materiál na internetové jednání - vložením do vlákna jednání nejméně 3 kalendářní dny před hlasováním
d) řádné zasedání krajského fóra - schválením harmonogramu vždy alespoň na následujících 6 měsíců; harmonogram schvaluje PKS JmK
e) mimořádné zasedání krajského fóra - e-mailem v okamžiku svolání nejméně 7 kalendářních dní před zasedáním
f) rozhodnutí na zasedání KF JmK – vložením do vlákna se svoláním nejméně 3 kalendářní dny před zasedáním
g) materiál na zasedání KF JmK – vložením do vlákna se svoláním nejméně 5 kalendářních dní před zasedáním

(2) Lhůty pro hlasování při jednání na internetu se stanovují následovně:
a) nalezení konsensu pro návrh postupu, hlasování o návrhu postupu nebo námitce - 24 hodin
b) hlasování o usnesení nebo volbě - 48 hodin

(3) Lhůty pro elektronické hlasování při zasedání se stanovují následovně:
a) hlasování o usnesení nebo volbě – nejméně 30 minut

§ 9 Zasedání Krajského fóra Jihomoravského kraje

(1) KF JmK se schází dle potřeby a to obvykle jedenkrát za měsíc, s výjimkou letních prázdnin; nejméně jednou za půl roku se KF JmK koná mimo Brno.

(2) Mimořádné zasedání KF JmK na žádost skupiny členů se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla do podatelny PKS JmK doručena žádost skupiny členů o svolání zasedání.

(3) Zasedání KF JmK jsou zpravidla veřejná, o neveřejnosti může před zahájením zasedání rozhodnout PKS JmK usnesením bez rozpravy, proti rozhodnutí o neveřejnosti lze podat v úvodu zasedání námitku.

§ 10 Závěrečná ustanovení

(1) Předsedajícím je předseda KS JmK, zastupující místopředseda, nebo jiný pověřený předsedající z řad členů Pirátské strany. Pověřit člena strany předsedáním může PKS JmK na základě usnesení bez rozpravy.

(2) Při hlasování na internetu je přítomen každý hlasující, při hlasování na zasedání je přítomen každý hlasující, který se osobně účastní zasedání a je zapsán na prezenční listině.

(3) Usnesení nabývají platnosti dnem schválení. Účinnosti nabývají dnem zveřejnění zápisu na internetovém fóru Pirátské strany, není-li v textu usnesení nebo v jeho příloze uveden termín pozdější.

Tento předpis byl schválen usnesením KF JmK 10/2022 ze dne 15. prosince 2022 a novelizován usnesením KF JmK 8/2023 ze dne 3. července 2023

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/jdr.txt · Poslední úprava: 10.07.2023 10:55 autor: petr.springinsfeld