• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Memorandum o vzájemné spolupráci ve volbách do Zastupitelstva města Brna 2014

Žít Brno, se sídlem: Zemědělská 72, 613 00 Brno IČ: 03136922 zastoupené: Bc. Matějem Hollanem

a  

Česká pirátská strana, Krajské sdružení JMK /dále jen Piráti/ se sídlem: Dalimilova 6, Praha 3 IČ: 71339698 zastoupení: Mgr. Jiřím Ulipem, druhým místopředsedou Krajského sdružení JMK

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené strany deklarují

a)   přesvědčení o smysluplnosti a oboustranném přínosu při spolupráci a partnerství,

b)   vzájemnou důvěru v odbornost a profesionalitu druhé strany a

c)   ochotu a připravenost vyvíjet společné aktivity v oblasti komunálních voleb v Brně rozhodly se uzavřít toto „Memorandum o vzájemné spolupráci ve volbách do Zastupitelstva města Brna 2014“ (dále jen „Memorandum“).  

II. Účel

Účelem tohoto Memoranda je zejména:

a)   tvorba společné kandidátky pro volby do Zastupitelstva města Brna,

b)   příprava volebního programu,

c)  příprava, financování a realizace volební kampaně,

d)   prosazování volebního programu v Zastupitelstvu města Brna (dále “ZMB”).

III. Cíle

Cíle součinnosti výše uvedených stran podle tohoto Memoranda jsou zejména:

a)   Volební Štáb: Pro účely přípravy společných komunálních voleb bude vytvořen volební štáb, jehož členy budou 3 zástupci Žít Brno a 3 zástupci Pirátů. Každý z členů volebního štábu disponuje jedním hlasem. Pro schválení usnesení volebního štábu jsou potřeba nejméně 4 hlasy. Nominace členů volebního štábu je výhradní záležitosti každé ze stran.

b)   Tvorba společné kandidátky: Kandidátka bude podána Žít Brno a pirátská účast (případně účast dalších subjektů) bude reflektována v názvu: „Žít Brno s podporou Pirátů, …“  V rámci memoranda se obě strany dohodly, že Piráti budou mít jednoho kandidáta v první trojici a dalšího kandidáta v první pětici, zbytek míst obsadí kandidáti Žít Brno, případně další kandidáti Pirátů a nezávislích. Každý, kdo bude uveden na kandidátní listině, podepíše Demokratické minimum.

Volební štáb má právo do pěti pracovních dnů od nominace, přijmout usnesení, kterým vyřadí navrženého kanidáta. V takovém případě musí nominující strana neprodleně navrhnout nového kandidáta.

c)   Příprava volebního programu: Žít Brno a Piráti budou spolupracovat na sestavení společného programu na fóru pirátů. Společný volební program podléhá samostatným schválením hnutí Žít Brno a Pirátů a bude následně přiložen jako příloha.

d)   Příprava, financování a realizace volební kampaně: Obě strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, standardní komunikační, propagační, marketingové a PR nástroje pro úspěšnou volební kampaň. Žádná ze stran se nezavazuje k vložení konkrétní částky, avšak obě strany se zavazují k maximální snaze zabezpečit financování efektivní volební kampaně. Krom společné části kampaně je žádoucí, aby se zviditelňovali i jednotlivý kandidáti, a to zejména v oblastech, kterým se chtějí v ZMB věnovat. Pro účely financování volební kampaně bude zřízen transparentní účet.

e)   Prosazování volebního programu v Zastupitelstvu města Brna: Obě strany se po volbách zavazují vytvořit společný klub zastupitelů, kde úspěšní kandidáti po volbách budou plně prosazovat schválený společný volební program, přiložený jako příloha k tomuto memorandu.

IV. Kontaktní osoby

Strany se dohodly, že pro potřeby tohoto Memoranda a činností z něj vyplývajících stanoví odpovědné kontaktní osoby takto:

a) za Žít Brno:                                Matěj Hollan (zástup: Martin Freund)

b) za Piráty:                                      Jiří Ulip (zástup: Jindřich Bártek)

Kontaktní osoby jsou zodpovědné za zajištění bezproblémové komunikace mezi stranami Memoranda a v případě jakýchkoliv potíží či nejasností jsou osobami první volby, na něž se strany obracejí.

V. Trvání platnosti Memoranda

a)   Toto Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to do konce následujícího volebního období Zastupitelstva města Brna.

b)   Toto Memorandum pozbývá platnost, nebude-li schválen společný program do 24. 7. 2014.

c)   Platnost Memoranda lze ukončit písemnou dohodou obou stran i před výše uvedeným datem.

d)   Každá strana je oprávněna odstoupit od Memoranda v případě, že druhá strana prokazatelně nejedná v souladu s Účelem a Cíli v tomto Memorandu uvedenými, nebo vyvíjí takové aktivity, které druhé straně částečně či úplně znemožňují jednat v souladu s Účelem a Cíli tohoto Memoranda. Dnem odstoupení od Memoranda se rozumí den doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

VI. Ostatní

a)   Toto Memorandum vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami.

b)   Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

c)   Obě strany Memoranda prohlašují, že si obsah Memoranda přečetly, plně mu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí a že Memorandum uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem a za nijak nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

d)   Demokratické minimum:

Demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo.

Proto:

  1.  hlasuji a rozhoduji v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, a postupuji přitom podle předepsaných pravidel,
  2.  využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace,
  3.  podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit.

Při schvalování závazných pravidel navíc:

  1.  hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit,
  2.  nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě,
  3.  nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu a nebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti,
  4.  nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně.
  5.  V případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.

e)   Toto memorandum lze rozšiřovat dodatky, které podléhají schválení obou stran.

V Brně,  7. 7. 2014

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.