• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Podpora pirátské zastupitelky na Praze 10

- realizace: 1.11. – 30.12.2015 - smlouva Github

Jak se nakládá s obecním majetkem? Zisk a analýza dat

Cíl projektu

„Cílem je, aby Olga mohla před prosincovým jednáním zastupitelstva, kde se budou nejspíš schvalovat další prodeje, pro veřejnost získat 1) seznam obecních nebytových prostor zamýšlených do prodeje, včetně základního vyhodnocení jejich atraktivity a významu z pohledu veřejného zájmu, do následujícího zastupitelstva získat 2) seznam všech faktur Úřadu MČ ve strojově čitelné podobě a 3) informace o způsobu, jakým jsou prováděny opravy a rekonstrukce obecního majetku. Zkušenosti z Prahy 9, kde se inspirujeme, ukazují, že bude potřeba vytrvalosti a několika odvolání, aby informace byly poskytnuty veřejně přístupnou odpovědí dle zákona 106/1999 Sb., jako zastupitelka každopádně má na všechny tyto informace nárok bezplatně.Stačí tedy podpořit jen Olgu a její akceschopnost.“ „…při vyšší částce může asistent/ka pomoci i velmi vytížené lídryni koalice Vlasta, Renatě Chmelové, s její administrativou, aby se ona soustředila na svou agendu: sledování změn územního plánu a vytváření Generelu veřejných prostor pro Prahu 10 - vše by bylo v Redminu. Primární ale samozřejmě je dosažení cílů vytyčených v projektu výše.“ (více informací k dohledání)

Realizace

drobná změna časového rozvržení oproti projektu kvůli odročenému zastupitelstvu: konalo se nakonec až 14.1.2016

Nebytové prostory (NBP) v péči MČ Praha 10
 1. Olze se podařilo přimět MČ Praha 10 ke zveřejnění seznamu všech NBP, které má v péči (znění infožádosti a odpovědi na ní zde + tabulka s daty ke stažení zde - příloha č. 1 u infožádosti zodpovězené 18.11.2015 s názvem Seznam všech nebytových prostor…)
 2. MČ po dotazu Olgy na svých webových stránkách uvedla, že není k dispozici žádný koncepční harmonogram vypisování konkrétních výběrových řízení na prodej NBP (zde)
 3. Olga ve spolupráci s asistentkou Katkou Bujárkovou provedla analýzu na Praze 10 nyní používané obálkové metody, v rámci které se ukázalo, že jsou prvožadatelé vinou příliš složitých formulářů a nemožnosti doložit chybějící náležitosti oproti opakovaným žadatelům ve velké nevýhodě (celou analýzu zpracovávající veškeré žádosti za roky 2014 a 2015 (do poloviny listopadu) zde z důvodu ochrany osobních údajů nelze uveřejnit, zde jsou ale k nahlédnutí depersonalizované výsledky).
 4. úřadu MČ Praha 10 Olga předložila návrh nových formulářů – přihlášek do výběrových řízení na prodej a pronájem NBP, které mají snížit hendikep prvožadatelů (viz zde). Úřad uznal nutnost přeformulování stávajících přihlášek a slíbil předložení jejich nových verzí na lednovém zasedání Komise majetkové a nebytových prostor.
 5. Olga s Katkou vytvořily mustr pro hodnocení NBP z hlediska jejich atraktivity a přínosu pro danou lokalitu i MČ Praha 10 jako celek (viz zde).
 6. Mustr již byl využit jako opora pro Olgou navrhované přehodnocení záměru prodeje 5 NBP na adrese Moskevská 57 s tím, že tyto nebytové prostory pro MČ Praha 10 mají i do budoucna vysokou hodnotu. Úřad v návaznosti na naše snahy avizoval, že dané NBP budou zařazeny do Koncepce památkových objektů, kterým by měla být věnována zvláštní péče a prodávat se nebudou. Pro detaily o této koncepci již byl odeslán email radnímu s příslušnou gescí, B. Zoufalíkovi, Olga však stále čeká na jeho odpověď (je delší dobu nemocný). (Předmětné nebytovky jsou na rohu největšího vršovického náměstí, s rozlohou dohromady cca 800 m2.)
 7. Olga zjistila, že MČ má vypracovanou řadu znaleckých posudků za vlastní peníze. Na MČ Praha 10 byla prostřednictvím serveru informaceprovsechny.cz odeslána žádost o zveřejnění znaleckých posudků vytvořených k NBP se záměrem k prodeji (viz zde). Vlastní zadávání znalec. posudků proto nebylo třeba. Úřad MČ Praha 10 však přípravu podkladů pro zodpovězení této žádosti vyčíslil na 7142 Kč. Olga proto o stejné informace požádala prostřednictvím zákona č. 131/2000 Sb., skrze který má zajištěn privilegovaný přístup k informacím, v lednu je obdržela. Zveřejnění v rámci zákona 106/1999 Sb. bude žádáno následně.
Seznam všech faktur úřadu MČ Praha 10 vystavených od roku 2010
 1. žádost o seznam všech faktur MČ Praha 10 byla odeslána prostřednictvím serveru informaceprovsechny.cz již 2.11.2015 (viz zde). Za jejich uspořádání a poskytnutí dle přání žadatelky si úřad Prahy 10 vyúčtoval 4600Kč. Olga proti této platbě podala stížnost a požádala o stejný seznam za pomoci zákona č. 131/2000 Sb. Odvolací orgán bohužel stížnost neuznal. O zveřejnění v rámci zákona č. 106 bude tedy Olga usilovat po získání přes 131/2000 Sb, což se pro roky 2010-2015 již podařilo. V lednu Olga obdržela i faktury pro roky 2008-2009. (dodatek: tajemník úřadu byl prý celý běsný a dával pokyny v žádném případě neposkytnout, nebo alespoň hodně draho.)
Informace o způsobu, jakým jsou prováděny opravy a rekonstrukce obecního majetku
 1. k velké části oprav dochází na budovách škol.
  1. Úřad na žádost o poskytnutí plánu oprav škol a soupisu podnětů, na jejichž základě se plán vyhotovuje, odpověděl, že nic takového nemá, a zaslal seznam letošních prací.
  2. V součinnosti v rámci koalice Vlasta proto požádala Olga P. Mareše, člena Komise výchovně vzdělávací (která se věnuje i stavebním pracem na školských zařízeních), o zápisy z porad ředitelů s MČ Praha 10, od r. 2010. P. Mareš je získal k nahlédnutí, o nutných opravách a požadavcích na navýšení kapacit apod. v nich však nic není.
  3. V současnosti tedy zdá se neexistuje podklad pro rozhodování, co má být rekonstruováno: alespoň ne jiný než ad hoc projektové dokumentace.
 2. o takovou dokumentaci Olga žádala na objekt Cíl (resp. Klub Cíl, viz zde) na Zahradním městě, obdržela ji, ale opět bez toho, kdo formuloval zadání. Nyní se ptá právě na to: kdo určuje, jak rozsáhlá má rekonstrukce být a v jaké kvalitě má být provedena.
 3. zdá se, že často tuto fázi přebírá externí firma, externisté také často dělají stavební dozor
 4. V prosinci se Olga zaměřila na další významný prázdný objekt, U Vršovického nádraží 30, kde se v současné době chystá projektová dokumentace pro rekonstrukci. V lednu na tuto i další chátrající budovy (např. kino Vzlet) upozorňovala na zastupitelstvu a v témže duchu připomínkovala návrh rozpočtu MČ.
Další plnění

Součástí projektu bylo též zajištění hlídání malého synka Olgy, když musí na nějaké jednání a nějaký čas mohla věnovat i sebevzdělávání (Kurz systémového myšlení II, díky za sponzorský dar Systemickému institutu). Díky této podpoře tak Olga tyto měsíce nemusela sama platit chůvu během zasedání Komise majetkové a nebytových prostor, během svých příprav na jednání anebo během strategických setkání koalice Vlasta.

V projektové žádosti Olga dále uvedla, že se bude krom výše uvedeného soustředit i na administraci databáze kontaktů a vytvoření evidence infožádostí. I to se podařilo splnit. Katka se pustila do plnění databáze důležitých kontaktů koalice Vlasta a vytvořila evidenci všech podaných infožádostí a odpovědí na ně (viz zde).

V okamžiku, kdy Olga dostála závazkům, na které se slíbila zaměřit v tomto projektu, bylo možné zbývajícího času využít k předem avizované podpoře koalice Vlasta a její předsedkyně Renaty Chmelové. Mj. bylo navíc realizováno toto:

 1. Olga s Katkou rozpracovaly návrh nového uspořádání pracovních dokumentů Vlasty směrem k větší přehlednosti a uživatelské přívětivosti.
 2. Dalším důležitým krokem bylo provedení analýzy funkčnosti (Katkou jakožto čerstvým uživatelem) webových stránek Vlasta10.cz a začalo se řešit jejich vylepšení.
 3. Pro Renatu Chmelovou Katka vytvořila komplexní přehled shrnující všechny podstatné informace z dokumentů, které Vlasta od MČ Praha 10 získala k tématu požární ochrany v Horském hotelu na Černé hoře. Dokument má Renatě pomoci v argumentaci na podporu provedení kontroly v uvedeném hotelu, jenž je majetkem MČ Praha 10 a jezdí tam děti ze všech zdejších škol.
 4. Nyní Olga s Katkou a jedním angažovaným dobrovolníkem připravují vizualizaci hlasování ze zastupitelstev, které by mělo být během roku 2016 publikováno na webu Vlasta10.cz. (Inspirace a spolupráce: kohovolit.eu a hlasovali.cz)
 5. Katka zároveň poskytuje podporu koalici Vlasta ve formě tvoření zápisů z pravidelných setkání zastupitelského klubu.
  1. Přímou podporou je i vytváření přehledu usnesení Rady MČ Praha 10, s přiřazením zodpovědných osob k vytipovaným důležitým tématům.
Shrnutí
aktivita procesní fáze úspěšnost při plnění
získávání seznamu obecních NBP + vytvoření nástroje pro hodnocení jejich přínosu pro Prahu 10 ukončeno úspěch, závazek splněn, 756 prostor zveřejněno, jupí
získávání seznamu faktur MČ Praha 10 částečný úspěch celý seznam už Olga má (dokonce 2008-2015), o jeho zveřejnění všem se nyní usiluje prostřednictvím žádosti občana
získávání informací o tom, jak jsou prováděny rekonstrukce a opravy obecního majetku v procesu částečný úspěch, hlubší pochopení mechanismů, jak se rekonstrukce zadávají – zcela nekoncepčně. žádosti o seznam oprav na r. 2016 podány, ale není schválen rozpočet a není koalice, takže velmi nejasné, jak to bude
hlídání → práce na veřejné službě a sebevzdělávání úspěch synek si Katku oblíbil, Olga měla čas na práci i sebevzdělávání
podpora koalici Vlasta úspěch pomoc se velmi osvědčila, Piráti podpořili akceschopnost koalice Vlasta
zveřejnění výsledků projektu úspěch zveřejněno bylo dle slibů v přihlášce (např. o infožádostech na Zaostřeno) i nad plán - o nebytovkách na Deníku Referendum a o pomoci s utaháním Kleslové v Pirátských listech
Zveřejnění výsledků práce

Olga i Katka svou práci průběžně evidovaly v Redmine (podúkol zde). MČ Praha 10 byla dále nucena uveřejnit na svém webu několikero odpovědí na infožádosti. Zveřejněn tak byl např. seznam všech NBP, jež má Praha 10 v péči. Dále Olga publikovala zprávy o fakturách na Facebooku a na infožádosti se zaměřil její obsáhlý blog. Po získání většiny dokumentů mohlo začít podrobnější analyzování, zejména nevyužitých nemovitostí. 18.1.2016 tuto analýzu na Deníku Referendum publikovali pod názvem Proč je v Praze tolik prázdných nebytových prostor?. O seznamu nebytů informoval i občanský zpravodaj Zaostřeno na Desítku v lednovém vydání a na konkrétní kauzu - prázdné kino Vzlet - se Olga zaměřila na webu www.vlasta10.cz. Seznam faktur byl obratem využit pro argumentaci v článku týkajícím se IT na Praze 10 Relsie a 11 fakturací od roku 2011. Jak bylo přislíbeno, na jaře 2016 získané informace využijeme pro třetí vydání Vlastních novin pro celou Prahu 10.

Osobní komentář Olgy (18.12.2015)

Na úřadě začali díky zvýšenému tlaku o trošku víc pracovat a víc se bát pirátské kontroly. Připravují se nové formuláře přihlášek na pronájmy a prodeje, koncepce pro památkově chráněné objekty také je naprostou novinkou. Stejně tak jsem zaznamenala jiné reakce na listopadové a prosincové Komisi majetkové - větší sledování toho, co říkám, a respekt k práci, která byla odvedená např. na analýze chyb / znevýhodnění a vyřazování prvožadatelů při obecních VŘ. Je těžké přesně vyčíslit, jaký to má dopad, v celkovém kontextu to ale zkrátka přispěje k lepší správě obce a respektovanější pozici mě jako pirátské zastupitelky. Neposkytnutí seznamu faktur je šikana, ale jistě se to podaří prolomit… jako na té Praze 9.

Osobní komentář Olgy (18.1.2016)

Informace získané díky tomuto projektu se velice hodily při přípravě na zastupitelstvo 14.1.2016. Bylo nakonec leccos jinak, neboť odstoupila starostka R. Kleslová a podařilo se stáhnout některé body (např. týkající se nekoncepčního prodeje volných nebytových prostor). Seznamy faktur jsou pak tak rozsáhlé, že jejich analýza bude ještě chvíli trvat (dáváme nyní infožádosti na konkrétní smlouvy a zjišťujeme podrobnosti ke konkrétním plněním). Už nyní jsme je ale využili právě v diskuzích kolem dalšího směřování desítkového IT. Stejně tak celou koalici Vlasta velmi ovlivnila zkušenost s administrativní podporou: člověku se hned líp pracuje, když část činností může delegovat dál :-)! Každopádně spolupráce s Katkou Bujárkovou byla tak pozitivní, že v ní Vlasta bude pokračovat. Potřebné finance budeme hledat mezi sebou. (Kdyby nebylo pirátského projektu, tak rychle bychom k profesionalizaci prostřednictvím placené asistentky klubu nepřistoupili.)

Časový přehled s výhledem do budoucna (18.1.2016)
Práce odvedená v rámci PaRo i poté Počet hodin
administrativa, činnost Katky, 1.11.-31.12.2015 109.5
administrativa, činnost Katky, 1.1.-18.1.2016 49.5
práce Olgy, kdy Katka hlídala, 1.11.-31.12.2015 84.3
práce Olgy bez hlídání, 1.11.-31.12.2015 74.45
práce Olgy 1.1.-18.1.2016 68.7

Dobrovolnická práce pirátské zastupitelky Olgy odvedená od listopadu do dnešního dne a zaevidovaná v Redminu tedy čítá 227.45 hodin čistého času. To není špatné, co myslíte? Díky za podpoření tohoto projektu!

Celkovým zhodnocením projektu je článek Piráti podpořili svou zastupitelku a pomohli tak utahat Kleslovou

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
projekty/podpora_piratske_zastupitelky_na_praze_10.txt · Poslední úprava: 24.01.2016 06:33 autor: Olga.Richterova