• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Společný program pro krajské volby 2020

Zdravotnictví
 1. Dostupnost zdravotní péče v regionu. Budeme prosazovat programy pro zajištění zdravotního personálu v regionech a o jejich podpoře povedeme jednání se zdravotními pojišťovnami.
 2. Zubní a lékařská péče v dojezdové vzdálenosti pro každého. Zajistíme časovou a dojezdovou dostupnost pohotovostní zubní, lékařské a lékárenské péče.
 3. Kvalitnější péče v porodnictví a vznik porodních domů. Podpoříme zlepšení péče v oblasti porodnictví a vznik porodních domů.

Klima, odpady a krajina
 1. Ochrana klimatu je výzva! Zavedeme opatření vedoucí k ochraně klimatu, šetrnému hospodaření s krajinou i energiemi a snižování emisí skleníkových plynů. Podpoříme také rozšíření nabídky vzdělávání o životním prostředí v regionech, šíření příkladů dobré praxe obcím a smysluplnou spolupráci na udržitelných projektech.
 2. Podpoření drobných prvků pro udržení vody v krajině místo obřích vodních staveb. Budeme podporovat chytré hospodaření s vodou v krajině i ve městech. Podpoříme například zelené střechy, kořenové čistírny odpadních vod, opatření k větší odolnosti lesů nebo krajinotvorné prvky zvyšující pestrost krajiny.
 3. Důraz na recyklaci před spalováním odpadů. Kraj budeme spravovat ekologicky a v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadu a emisí. Podpoříme projekty zaměřené na rozvoj cirkulární ekonomiky.

 4. Více surovin lokálních zemědělců v jídelnách škol a nemocnic v kraji. Chceme, aby krajem zřizované školy, nemocnice, sociální zařízení a instituce v co největší možné míře nakupovaly od lokálních zemědělců a producentů. Podpoříme tím jak regionální ekonomiku, tak i pestrost zemědělské produkce a krajiny jako takové.

Vzdělávání
 1. Podpora široké nabídky vzdělávání. Jsme pro svobodnou volbu vzdělávací dráhy dětí, průběžné vzdělávání dospělých, širokou nabídku a dostupnost vzdělávání - chceme podpořit rozmanitost nabídky podle potřeb regionu. Nepodpoříme centrálně stanovené minimální bodové hranice (cut-off skóre) u jednotných přijímacích zkoušek pro přijetí na střední školy.
 2. Větší spolupráce škol a zaměstnavatelů (praxe, zapojení odborníků do výuky…). Lépe propojíme vzdělávání s praxí, zvláště u zaměstnání s vysokou přidanou hodnotou. Podpoříme realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí firem a zapojení odborníků z praxe do výuky.
 3. Kvalita zázemí škol (vybavení, pomůcky, digitální vzdělávání…). Podpoříme rozvoj a zázemí škol - kraj by měl dbát o to, aby měly školy dostatek finančních prostředků, a to včetně vyjednávání o množstevních slevách. Chceme se rovněž zaměřit na vybavenost v oblasti informačních technologií a podpořit využívání nástrojů digitálního vzdělávání.

Doprava
 1. Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany. Hromadnou dopravu budeme plánovat tak, aby nevznikaly lokality bez dopravní obslužnosti. Podpoříme tím i rozvoj udržitelného cestovního ruchu a rozvoj aktivit pro trávení volného času. Při plánování hromadné dopravy v kraji budeme prosazovat bezbariérovost a dostupnost dopravy. Ve výběrových řízeních na dopravce bude bezbariérovost jedním ze základních kritérií
 2. Konec chaosu ve výstavbě a údržbě silnic, sítí a dalších staveb. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví nekoncepčně. Zefektivníme a zrychlíme infrastrukturní stavby. Stavby a rekonstrukce budeme koordinovat společně s dalšími organizacemi. Zohledníme požadavky zachování krajinného rázu a přírodních lokalit daného regionu.
Rodina a sociální služby
 1. Sociální služby v terénu, aby lidé nemuseli do ústavů, když nechtějí (např. senioři). Zaměříme se na podporu poskytování péče v přirozeném domácím prostředí a alternativní způsoby bydlení pro seniory - podpoříme výstavbu komunitního bydlení, realizaci sdíleného bydlení, nebo dostupnost menších bytů. Usnadníme podávání žádostí do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Upřednostníme podporu komunitních služeb, pobytových i terénních, před velkokapacitními ústavy.
 2. Zajistíme dětské skupiny, rodinná centra a další zařízení pro rodiny s dětmi. Pomůžeme rodinám sladit péči o děti a práci.
Bydlení
 1. Pomoc obcím, které řeší vážné problémy s bydlením. Podpoříme mapování bytové nouze v kraji a pomoc obcím potýkajícím se s vážnými problémy. Nastartujeme spolupráci obcí s kontaktními pracovišti Úřadu práce a terénními či ambulantními službami. Za důležitou také považujeme podporu obcím, které na svém území řeší problémy s dostupností bydlení nebo komplexní problémy v tzv. sociálně vyloučených lokalitách.
 2. Podpoření sdíleného bydlení a dostupnost menších bytů podle poptávky seniorů a dalších potřebných skupin. Podpoříme výstavbu komunitního bydlení, realizaci sdíleného bydlení a dostupnost menších bytů.
Ekonomika
 1. Podpoření podnikání, zejména v místech s vysokou nezaměstnaností a oblastech daleko od velkých měst. Zvýšíme kvalitu investičního prostředí. Podpoříme efektivnější čerpání dotací pro malé a střední podniky a inovační centra a podnikatelské inkubátory. Cílem je rozvíjet start-upy a přilákat a udržet v krajích perspektivní byznys.
 2. Oživení méně atraktivních lokalit kraje a revitalizace zanedbaných území.
Moderní úřad
 1. Snadnější komunikace s krajskými úřady. Každý občan musí mít možnost, nikoliv povinnost, využívat nové technologie. Zajistíme zpřístupnění úřadů fyzicky i online - vozíčkářům, neslyšícím, nevidomým, slabozrakým a dalším potřebným.
 2. Transparentnost účetnictví kraje a firem, které kraj vlastní. Zavedeme transparentní účetnictví kraje. Chceme, aby kraj přešel k využívání otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje, včetně společností, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj. Zároveň budeme o příjmech a výdajích kraje informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
 3. Chceme řídit kraj zodpovědně - ve vedení krajských institucí preferujeme odborníky vybrané v transparentních výběrových řízení. Budeme zveřejňovat průběžné plnění jednotlivých priorit a cílů, aby každý mohl práci kraje sám zhodnotit.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/spolecny_krajsky_2020.txt · Poslední úprava: 16.03.2020 22:27 autor: kristina.kubcova