• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Programové priority Pirátů pro volbu prezidenta republiky 2018

Panorama Pražského hradu, sídla prezidenta republiky Trikolora

Následující programové body vyjadřují představu Pirátské strany o budoucím prezidentovi ČR a hodnotách, které by měl reprezentovat:

1 – Otevřenost a přístup k informacím

 • Prezident prosazuje otevřené a srozumitelné jednání v politice. Takové jednání požaduje i po ostatních aktérech na politické scéně.
 • Prezident s jeho nejbližšími spolu pracovníky (kancléř, šéfové klíčových odborů) zveřejňuje své příjmy a majetek. Kancelář prezidenta republiky (KPR) hospodaří s nemalým rozpočtem okolo 0,5 miliardy Kč transparentním způsobem.
 • Je nepřijatelné, aby prezident tajil informace o přípravě amnestie.
 • Prezident aktivně otevírá odbornou, politickou a kultivovanou diskusi o problémech současné společnosti a možnostech jejich řešení (např. nepodmíněný základní příjem nebo dlouhodobá udržitelnost současného finančního systému).
 • Prezident podporuje svobodu přístupu k internetu, svobodu projevu, svobodu šíření informací a aktivně se staví proti všem formám cenzury.

2 – Garant systému, pravidel hry a ochrany menšin

 • Prezident je garantem férových pravidel hry a stojí nad velkými i malými politickými stranami, není další hráč s nimi zápolící.
 • Prezident se chová nadstranicky. Při výkonu svého úřadu neupřednostňuje žádnou konkrétní politickou stranu a v rámci možností oponuje všem pokusům o omezení plurality v politickém systému.
 • Prezident se chová jako prezident všech občanů. I těch, s jejichž názory nesouhlasí. Dokáže ujistit většinovou společnost o tom, že hájí její zájmy (viz např. obavy z upřednostňování imigrantů nebo jiných menšin).
 • Prezident prosazuje racionální imigrační politiku, která zahrnuje následující postoje: pomoc skutečným uprchlíkům z válkou zasažených oblastí, ochrana vnějších hranic schengenského prostoru, ekonomická migrace pod kontrolou, spolupráce na evropské úrovni a důraz na integraci příchozích cizinců (viz. stanovisko Pirátů k migraci)
 • Prezident uznává, že rovnost před zákonem a právo na sebeurčení jsou základem moderní svobodné společnosti. Kromě aktivního boje proti diskriminaci prosazuje rovný přístup k veřejným službám, rovnoprávnost různých forem životních partnerství a rovnoprávnost rodičů ve výchově dítěte.
 • Prezident odolává vlně populismu, nezneužívá politická témata, jako jsou např. uprchlíci, snaží se o věcný dialog a sblížení názorů při zachování rovnoprávnosti, realistického přístupu a pravidel platných pro všechny.

3 – Mezinárodní politika

 • Prezident reprezentuje v zahraničí český stát a jeho zájmy, ne svoji osobu.
 • Prezident podporuje mezinárodní politiku vlády a ostatních členských států EU.
 • Prezident aktivně koordinuje svoji mezinárodní politiku s ostatními ústavními orgány a ostatními členskými státy EU.
 • Prezident odmítá agresi v mezinárodní politice ve všech jejích podobách, a to především agrese vedené ze strany Ruska na Krymu a některých dosavadních výpadů USA.
 • Prezident jako hlava státu a vrchní velitel armády zajistí, že ČR bude kritickou, ale pevnou součástí Evropské unie s cílem zajistit akceschopnost naší obrany a dlouhodobou bezpečnost České republiky vůči zahraničním hrozbám.

4 – Nulová tolerance ke korupčnímu systému

 • Prezident důsledně prosazuje boj proti korupčním prvkům systému. Zastává se lidí, kteří upozorní na prokazatelnou korupci (v minulosti např. senátor Libor Michálek).
 • Prezident má hájit zájmy českých občanů, a proto je nepřijatelné, aby byl financován klientelistickými nebo zahraničními zájmovými skupinami.
 • Kandidát na prezidenta má transparentní volební účet a původ všech darů je dohledatelný a v případě jakýchkoliv pochybností o původů darovaných prostředků je kandidát vrátí.
 • Kandidát na prezidenta usiluje o financování prezidentské kampaně dárci z co nejširší části české společnosti, solidních podnikatelů a občanů.
 • Prezident má právo udělit milost, nebo amnestii. Nesmí, ale tohoto práva v žádném případě zneužít k omilostnění spřízněných osob.

5 – Nezávislost soudů a státních zastupitelství

 • Prezident je zárukou toho, že do prestižní funkce Ústavního soudce, obecného soudce či státního zástupce budou jmenováni pouze pracovití, vzdělaní a zkušení právníci s čistým morálním profilem, pevně zakotvení v hodnotách liberální demokracie, kteří nejsou spojeni s komunistickou justicí, s korupčním skandálem a neohrožují důvěru občanů, a hájí zájmy společnosti a spravedlnosti bez ohledu na politické strany či zájmové skupiny.
 • Prezident nejmenuje do vrcholných funkcí lidi bez kompetencí pouze na základě tzv. politických trafik, případně osoby z okruhu tzv. justiční mafie.

6 – Demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování

 • Prezident ctí instituty přímé demokracie.
 • Prezident aktivně otevírá odbornou, politickou a kultivovanou diskusi o problémech současné společnosti a možnostech jejich řešení a dává prostor oběma stranám (např. nepodmíněný základní příjem nebo dlouhodobá udržitelnost současného finančního systému).
 • Prezident v žádném případě nezahájí a nebude podporovat vyjednávání mezinárodních smluv, které vynucují nefunkční monopoly na úkor rozvojových zemí a lidské svobody jako ACTA nebo TTIP.
 • Prezident prosazuje přímou volbu starostů a hejtmanů a zavedení celostátního referenda o zásadních tématech.

7 – Podpora vzdělávání a vědeckých institucí

 • Prezident přistupuje ke jmenování profesorů se vší vážností a respektuje názor akademické obce.
 • Prezident navazuje na dobrou praxi svých předchůdců účastnit se pravidelných debat se studenty, příp. akademiky.
 • Prezident přispívá ke kultivaci občanů a vede je k tomu, aby si vážili průběžného vzdělávání, které jedině umožňuje pružně reagovat na dlouhodobě se měnící strukturu pracovních činností i mezilidských vztahů.
 • Prezident je striktně proti školnému na vysokých školách, pokud by vedlo k zadlužování studentů.

8 – Proti cenzuře, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti

 • Prezident aktivně přispívá k formování otevřené a důvěryhodné občanské společnosti včetně objektivního veřejnoprávního vysílání. Odmítá cenzuru, vyvolávání strachu a nejistoty. Tyto negativní jevy veřejně pojmenovává.
 • Prezident vyhledává ve společnosti nespravedlnosti v lidských osudech a využívá své morální autority a faktických pravomocí k jejich napravování (např. studenti odsouzení za nekomerční sdílení filmu na internetu, důchodci odsouzení za léčbu konopím, kauza tykadla a pod.).

9 – Tržní a bankovní systém pro lidi

 • Prezident jmenuje do bankovní rady České národní banky silné nezávislé osobnosti, které mají na zřeteli zájmy občanů, ne jen finančních institucí.
 • Prezident jmenuje takovou bankovní radu, která bude striktně postupovat proti lichvě a zároveň bude bdít nad situací bank, aby nedošlo k ohrožení peněz střadatelů a jejich sanaci státem.

10 – Lidská práva

 • Prezident podporuje lidská práva doma i v zahraničí, např. respektem pro zahraniční disidenty, rozhovory o problematice lidských práv s představiteli daných zemích a podporou kulturní výměny mezi státy.
 • Prezident podporuje i obchodní výměnu s nedemokratickými státy, ale rozhodně se na tyto režimy neupíná a obchodní vztahy obohacuje svoji autoritou o rovinu lidských práv.

Schváleno republikovým výborem České pirátské strany dne 8. 4. 2016 (usnesení RV 15/2016).

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/prezident2018.txt · Poslední úprava: 26.04.2016 12:52 autor: Jakub.Michalek