• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Mezinárodní vztahy

Obecné principy

Piráti staví na základních hodnotách demokratického rozhodování, nediskriminační ochraně lidských práv na celé světě a svobodném šíření informací. Podporujeme právo každého na účasti ve veřejném a politickém životě a na svobodné a spravedlivé volby. Odmítáme cizí vměšování se do voleb jiného státu.

Základem pirátské zahraniční politiky je orientace na spojenectví v euroatlantickém prostoru, s důrazem na členství v Evropské unii a NATO.

Chceme navazovat a rozvíjet vztahy s demokratickými partnery všude ve světě, a podporovat demokracii a spolupráci jako zdroj udržitelného míru ve světě. Upřednostňujeme spolupráci nad sledování vlastních zájmů.

Musíme bránit Internet jako prostředek svobodného sdílení i získávání informací o reálné podobě světa, ale také jako nástroj většího propojení lidstva.

Usilujeme o ekologickou udržitelnost v souladu s mezinárodními dohodami, při současném světovém demografickém i ekonomickém vývoji.

Evropská politika

Chceme posílit vliv Evropského parlamentu na rozhodování o politických záležitostech EU. Usilujeme o nahrazení stávajícího jednomyslného hlasováním v Radě EU, a to zavedením hlasování kvalifikovanou většinou, zejména v otázkách zahraničních věcí a společného rozpočtu. Podporujeme aktivní působení EU na podporu míru a stability ve světě, jakož i prohlubování společné bezpečnostní a obranné politiky. Prosazujeme změny vedoucí k posílení prvků přímé demokracie. Chceme zlepšit transparenci a demokratickou kontrolu orgánů EU. ČR se musí do tvorby evropské legislativy a podoby EU více zapojovat a nebýt pouze pasivním přihlížejícím.

Rozhodnutí, které lze lépe řešit na národní, regionální či lokální úrovni, by se neměla přijímat na úrovni EU. Rovnocenný a snadný přístup k pravdivým a nezavádějícím informacím pro všechny občany je základním předpokladem pro legitimní demokratická rozhodování.

EU potřebuje funkční a společně uplatňovanou politiku v řadě oblastí. EU i její členské státy musí více podporovat školství, vědu a výzkum. V EU chceme hájit svobodný pohyb lidí, zboží, služeb a informací a minimalizovat byrokracii a centralizaci. Považujeme prosazování digitálních svobod za jádro pirátské politiky na evropské úrovni.

Podporujeme rozšiřování Evropské unie o další státy, které splňují podmínky pro vstup.

Světová politika

Usilujeme o omezení financování autoritářských režimů skrze vzájemný obchod a bojujeme proti obchodu spojeném s porušováním lidských práv a nucenou a dětskou prací.

Prosazujeme migrační politiku v souladu s naším stanoviskem. Podporujeme racionální rozvojovou pomoc, se zaměřením na podporu vzdělání. Chceme poskytovat ochranu uprchlíkům bez ohledu na národnost. Chceme účinnou podporu obětem agresí, spojených s porušováním mezinárodního práva.

Globální ekologické problémy a katastrofy chceme řešit společně na mezinárodní úrovni. Odmítáme mnohostranné mezinárodní smlouvy, které vynucují nefunkční monopoly a patenty na úkor občanských práv a lidské svobody. Zasadíme se o revizi mezinárodních úmluv, ze kterých vyplývají pouze negativní důsledky a které se dodržují jen z historických důvodů.

Považujeme nadnárodní korporace za součást mezinárodního bezpečnostního prostředí a budeme jim adresovat zodpovědnost za dopady jejich kroků na bezpečnostní situaci ve světě.

Obranná politika

Odmítáme šíření zbraní hromadného ničení a podporujeme motivování k jejich postupnému vyřazování z arzenálů zemí, které jimi disponují. Chceme zakázat používání smrtících autonomních zbraňových systémů, se zachováním možnosti výzkumu nastupujících technologií. Investice do obrany by měly být více směřovány do výzkumu nesmrtících obranných prostředků a schopností.

Zastáváme názor, že mezinárodní právo se vztahuje i na kybernetický prostor. Hlásíme se k dodržování norem zodpovědného chování států v kyberprostoru.

Chceme dostát svým závazkům v obranných aliancích. V případě politického závazku vydávat v rámci NATO 2 % výdajů HDP na obranu chceme postupovat dle racionálních kapacit, skutečných potřeb a na základě dat, k zajištění efektivity vynaložených prostředků. Podporujeme také evropskou obrannou spolupráci.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Evropská unie, zahraničí, obrana
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý, bod, základní
schváleno:
27-01-2023
zásadní:
ne
stav:
platný, aktuální

Resortní tým

Související dokumenty

Legislativní informace

Aktuální, přepracované znění schválil Republikový výbor v jednání RV 32/2022.

Původní znění Republikový výbor schválil v jednání RV 17/2011. Aktuální znění bylo Republikovým výborem schváleno v jednání RV 6/2013.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/mezinarodni_vztahy.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 12:45 autor: vojtech.pikal