• @cen_koord has edit permissions
  • @cen_po has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Pravidla "workraisingu"

Workraising 1) 2) je nutnou součástí fungování každé amatérské a poloprofesionální 3) organizace. Jedná se o sadu postupů vedoucích k motivování a získávání lidí pro práci pro ČPS.

Institucionalizace workraisingu

Činnost ČPS se skládá z mnoha partikulárních, na sobě často nezávislých, činností/úkolů, které mají svůj účel, zadání a výsledek. Úkoly respektují nějaký charakteristický vzorec, jsou jednorázové, více či méně obecné, pravidelné, časově nenáročné nebo naopak vyžadující hluboké a dlouhodobé soustředění. Ochota příznivce či člena přispět k cílům ČPS splněním některého z úkolů je často podmíněna charakterem daného úkolu, nároky na odbornost, čas či periodicitu jeho vykonávání. V závislosti na konkrétních podmínkách může být člen ochoten či neochoten pracovat pro ČPS na různých úkolech a v různých pracovních režimech. Někdo je ochoten svou ochotu raději vyjádřit formou finančního příspěvku, v takovém případě se stane klientem fundraisera.

Na straně poptávky existují analogicky úkoly vyžadující různou odbornost, různě časově náročné.

Cílem workraisera by mělo být najít průnik mezi nabídkou práce a poptávkou práce. Není účelné, aby tuto činnost (zejména nábor dobrovolníků pro nové práce) zajišťovali vedoucí každého z orgánů ČPS.

Činnost workraisera, má-li být úspěšná, vyžaduje, aby workraiser nahlížel na dění v ČPS patřičnou optikou. V tomto smyslu se jedná o činnost velmi podobnou činnosti fundraisera 4). Workraiser by měl vytvořit informační platformu pro párování poptávky s nabídkou a aktivně komunikovat jak s dobrovolníky, tak se zadavateli úkolů. Měl by také vést evidenci vykonaných úkolů tak, aby se tato evidence stala stejně transparentní jako transparentní účet ČPS ukazuje dary pro ČPS.

Z výše uvedeného je zřejmé, že workraiser by měla být instituce/funkce, která bude horizontálně asistovat orgánům a členům ČPS. S ohledem na analogie k činnosti fundraisera vidíme jako účelné, aby byl i workraiser pověřován RP a byl jeho pozorovatelem.

Práce s databázemi

Workraiser by měl mít dokonalý přehled o svých klientech (dobrovolnících). Na základě údajů ve svých databázích by měl být schopen oslovit vhodnou osobu. Měl by znát historii této osoby, aby mohl vyhodnotit pravděpodobnost, že daná osoba splní úkol v požadované kvalitě a termínu. Workraiser by měl připravit platformu pro zadávání úkolů, pomocí které získá maximum informací o daném úkolu (dotazník).

Z výše uvedeného je zřejmé, že workraiser musí být osoba schopná práce s informacemi a databázemi (ideální mohou býti nástroje Google Docs, případně Dokuwiki s patřičnými pluginy - database2 např.).

Práce s dobrovolníky

Workraiser by měl mít periodický kontakt s dobrovolníky (minulými, současnými i potencionálními) a vyzývat je k aktualizaci svých „dobrovolnických profilů“, který mu slouží jako základ pro kvalitní rozhodování. Zároveň by měl mít připraven koncept náborové kampaně a připravit nástroje pro jejich elektronickou realizaci. Dobrovolník by měl mít možnost přihlásit se k práci i bez spolupráce workraisera.

Workraiser by měl dbát na co nejširší základnu dobrovolníků a na to, aby jednotliví lidé nebyli přetěžováni, měl by dbát pokud možno i na jejich zastupitelnost. To vyžaduje úzkou spolupráci s odpovědnými osobami v orgánech ČPS.

Spolupráce s orgány ČPS

Workraiser by měl pravidelně dotazovat vedoucí odborů a komise a zjišťovat kvalitu práce jeho klientů (dobrovolníků). Zároveň by měl zjišťovat, co a proč v chodu orgánu vázne a přicházet s návrhy, jak s pomocí dobrovolníků tuto situaci řešit. Mělo by platit, že pokud má orgán ČPS nedostatek spolupracovníků pro výkon své činnosti, automaticky oslovuje workraisera.

Workraiser by měl mít přehled o budoucích akcích ČPS a měl by být schopen aktivovat dobrovolníky pro různé typy kampaní, měl by být dle místa schopen dodat dostatek dobrovolníků na demonstrace a protesty (těch, kteří si v profilu zatrhnout ochotu demonstrovat a místo, kam jsou ochotni dojet).

Vykazování a vyhodnocování činnosti

Workraiser by měl mít ucelený přehled o úspěších své činnosti, množství splněných úkolů, osobách, které je splnili a času, který úkolům věnovali. Měl by být schopen vyhodnotit úspěšnost náborových kampaní a na základě těchto hodnocení experimentovat s různými technikami jejich vedení.

1) Workraising je patvar, odkazuje se analogicky k fundraisingu a označuje činnost HR (human resources) managementu, tedy činnost vedoucí k získávání lidských zdrojů pro práci pro ČPS
2) Workraising by bylo možné přeložit česky jednoslovně jako úkolování, workraiser by potom byl úkolovač???
3) amatérské ve smyslu neplacené
4) Je otázkou, zda by bylo možné, aby činnost fundraisera a workraisera vykonávala jedna a tatáž osoba; spíše ne, aby nebyl narušován kontext nazírání
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/workraising.txt · Poslední úprava: 07.07.2015 21:03 autor: Vojtech.Pikal