• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Životní prostředí

Informace o týmu

vedoucí:
Ing. Dana Balcarová
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
spolupracovníci:
Jan Nezhyba, martin_smida
štítky:
program, resort
fáze:
konečná verze
Template web:makra:programovy_tym not found. [Click here to create it]

Šetrně k lidem - šetrně k přírodě. Piráti staví politiku životního prostředí na přirozené motivaci, inovaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti. Zásadní je pro nás ochrana kvality ovzduší, vody, půdy a krajiny. Podpoříme technologické inovace a ekologické chování domácností, zastavíme nesmyslné dotace a podpoříme ty účelné a efektivní. Zpřísníme postihy za poškozování životního prostředí.

Vzduch a voda – podmínky života

 • Na řešení extrémních smogových situací prosadíme nástroje pro rychlou regulaci a prevenci vzniku
 • v lokalitách s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší prosadíme, změnou zákona o ochraně ovzduší, účinná opatření ke zlepšení současné situace a zamezíme vzniku nových zdrojů znečištění.
 • Přijmeme zákon, který do budoucna sníží závislost ČR na fosilních palivech.
 • Opatření proti suchu a povodním – rybníky, malé nádrže, prameniště, mokřady, zlepšení retenční schopnosti půdy
 • Prosadíme ochranu vodních zdrojů před privatizací a dohled nad výši ceny za vodné a stočné

Moderní přístup k odpadům jako komplexnímu odvětví

 • Změnou zákona o odpadech zajistíme zpoplatnění odpadů dle skutečně vyprodukovaného množství - třídění se musí vyplatit finančně
 • Podpoříme třídění a recyklaci, poplatkem zatížíme skládkování a spalování odpadu
 • Zavedeme plán prevence vzniku odpadů s důrazem na životnost a ekodesign výrobků
 • Využijeme potenciál bioodpadů a podpoříme kompostování

Žijeme ve městech a obcích

 • Zkvalitníme systém ochrany zeleně ve městech i ochranu rekreační divočiny
 • Posílíme MHD, pěší a cyklistickou dopravu a vytěsníme tranzitní automobilovou dopravu
 • Možnost účasti obyvatel na rozhodování o svém okolí je pro kvalitu životního prostředí klíčová, budeme ji prosazovat, rozvíjet, chránit a vyžadovat
 • Využijeme jednoduchá a osvědčená řešení, zn. „když to jde jinde, půjde to i u nás“
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.