• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Toto je pracovní a živý dokument, který může upravovat a vylepšovat každý člen a který není oficiálním výstupem Pirátů.

Exekutoři

Vycházíme z toho, že:

 • Je třeba posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků.
 • Dluhy se mají vymáhat adekvátními prostředky, banální dluhy nesmí vést k ztrátě domova a vyřazení z pracovního trhu.
 • Účelem vymáhání je minimalizovat ztrátu věřitele, ne garantovat úvěrovým společnostem a exekutorům ziskovost byznysu s chudobou bez ohledu na společenské důsledky.
 • I když je vymáhání pohledávek společensky krajně žádoucí, je třeba zohledňit i další vysoké náklady pro společnost (na soudní jednání, sociální síť, menší výběr daní kvůli práci načerno, na náhradu škod, léčebné výlohy apod.).
 • Nemožnost „čerstvého startu“ kvůli přetrvávajícím dluhům znemožňuje plnohodnotnou účast značné části populace v ekonomice. Ve svých začátcích přitom zbankrotoval Tomáš Baťa i Henry Ford.
 • Společnost musí umět rozlišovat neúspěšné podnikatele od podvodníků a tunelářů. Osobní bankrot není zločin, má vést k možnosti obnovení důstojného života a motivovat do znovuzapojení do pracovního procesu.

V současném systému

 • Exekutoři žijí z odměn za úkony. Nejsou motivování efektivně vymáhat, jejich ekonomickým zájmem je nadbytečnými úkony udržovat dlužníka ve finančně neřešitelné situaci a profitovat ze srážek z minimálnách mezd a sociálních dávek od státu. O náklady z natahovaných a „neúspěšně“ vedených exekucí na nemajetné si exekutoři snižují daňový základ z jiných, úspěšných obchodů. Výsledkem je téměř 10% obyvatelstva ČR v exekuci.  
 • Exekutoři kontrolují sami sebe skrze Exekutorskou komoru. Exekutorská komora většinu stížností zametá pod koberec a o její „nestrannosti“ hovoří jasně skutečnost, že zatím přes všechny publikované přešlapy a excesy nebyl žádný exekutor zbaven své funkce, kárné žaloby končí většinou jen písemným napomenutím.
 • Exekutoři mají vyšší pravomoci, než mají soudy nebo policie. Kvůli absenci jasných pravidel exekutoři mohou poškozovat jiné osoby, o kterých se pouze na základě vlastního uvážení domnívají, že u nich dlužník ukrývá majetek nebo s ním v minulosti jinak přišly do styku. Na rozdíl od exekutorů policie potřebuje soudní povolení ke každé jednotlivé prohlídce, důkazní břemeno leží na ní, nikoliv na postiženém. Exekutor je přitom jen podnikatel, nezastupuje stát, ale soukromé osoby.
 • Je běžným jevem, že exekutor získá z exekuce nejvíce ze všech zúčastněných a na věřitele se nakonec vůbec nedostane
 • Finanční instituce vynakládají značné částky na marketingové kampaně podporující zadlužování, život na splátky. Jakkoliv jejich produkty mohou být užitečné, jejich podnikání vytváří značné negativní externality v podobě nákladů na soudní a sociální systém. Stejně jako se težký průmysl musí nést odpovědnost za škody na životním prostředí, tak i finanční sektor by se měl více spolupodílet na odstranění negativních důsledcích svého podnikání.

Naše řešení:

Piráti se proto inspirují německým a kalifornským modelem a prosazují tyto kroky:

Exekutoři:

 • Zavedení nezávislé instituce, ke které je možné podat stížnost a odvolání vůči postupu exekutorů. Tato instituce by měla mít možnost nařízení nápravy pochybení exekutora, nejen podání kárné žaloby. Požadujeme přísnější dohled nad exekutory, zrychlení řízení o jejich prohřešcích a osobní odpovědnost za jimi učiněná rozhodnutí. Ve věcech jako zveřejňování informací chceme na exekutorské úřady uplatnit stejné požadavky jako na úřady veřejné správy.
 • Exekutoři jsou místně příslušní podobně jako notáři, omezení soutěže mezi exekutory u běžných případů
 • Jednoho dlužníka má na starosti jen jeden exekutor a ten vede jen jednu exekuci, sloučenou dle místní příslušnosti
 • Úprava pravidel, aby nedocházelo ke zbytečným úkonům, například zbytečným opakovaným mobiliárním exekucím
 • Do bytu povinného bude moci vstoupit a provést mobiliární exekuci až tehdy, pokud jiné způsoby exekuce prokazatelně selžou.

Dlužníci:

 • Zavedení bezplatné právní poradny pro dlužníky
 • Náklady za exekuci nesmí přesáhnout výši vymáhané částky (kromě bagatelních částek).
 • Zavedení chráněných účtů
 • Posílení postavení třetích osob omezených kroky exekutora
 • Nastavení pravidel pro umožnění bydlení dlužníka u třetí osoby
 • Možnost projít osobním bankrotem jednou za osm let nebo osobní reorganizací jednou za čtyři roky
 • Výrazně oddluženíme občany, kteří spadli do dluhové spirály kvůli dluhům vzniklýcm agresivním úvěrováním, podvodnými praktikami, chybami státu apod.

Osobní bankrot

 • Do osobního bankrotu mohou vstoupit všichni bez závislosti na výši dluhu.
 • Veškerý majetek dlužníka vyjma chráněného majetku vyjmenovaného v zákoně bude použit na umoření jeho dluhů
 • Po dobu 3-5 se bude dlužníkovi z příjmu strhávat částka stanovená soudem. Poté se smažou všechny dluhy, nezávisle na zbývající výši. ( Vyjma dluhů způsobených újmou na zdraví jiné osobě apod. viz seznam nesmazatelných dluhů)
 • Přistižení při práci na černo, nenahlášeného nabytí majetku nebo užívání služeb neodpovídající deklarovaným příjmům je porušení pravidel a je postiženo prodloužením doby v bankrotu

Osobní reorganizace

 • Pokud bude uspokojení věřitele srovnatelné s bankrotem, je dlužník oprávněn vstoupit do osobní reorganizace, což mu umožní např. ponechat si i nechráněný majetek
 • Dlužník se však musí zavázat plnit splátkový kalendář dohodnutý před soudem. Výše splátek musí umožňovat důstojný život. Pokud 5 až 7 let dle dohody platí, je dluh považován za splacený, i když se tím třeba nesplatí celý.

Stát:

 • Zavedení specializovaného soudu pro urychlení procesu vymáhání, neboť jeho rychlost je to, co primárně snižuje ztrátu věřitele
 • Zavedení zjednodušeného procesu pro bagatelní dluhy s nižšími soudními poplatky
 • Zlepšení vymáhání po sro kvůli porušení povinností péče řádného hospodáře
 • Snížení a sjednocení pravomocí exekutorů a soudních vykonavatelů

Věřitelé:

 • Zavedení povinnost prokazatelně kontaktovat dlužníka před zahájením soudního řízení o exekuci a zároveň možnosti takto učinnit prostřednictvím exekutorů
 • Zavedení povinných záloh na náklady u finančních institucí
 • Povolení hypoték, kdy se zabavením nemovitosti maže veškerý dluh
 • Vyšší postihy pro bílé koně

Zdroje a materiály

Diskuze na foru

Znění z minulého progamu pro volby do poslanecké sněmovny 2013

Omezení moci exekutorů

Odstraníme trh s bagatelními pohledávkami a šikanování drobných dlužníků Veškeré úroky a poplatky za advokáty a exekutory by zásadně neměly přesáhnout výši dlužné částky Umožníme obnovu řízení při protiústavně vysokých poplatcích za exekuci Omezíme pravomoci exekutorů vnikat do obydlí a zabavovat majetek lidí, proti nimž není exekuce vedena

Každá povinná osoba bude muset být předem prokazatelně informována o svém dluhu a o tom, že bude přistoupeno k nucenému výkonu rozhodnutí. Pro tento a podobné účely bude mít každý člověk možnost veřejné správě sdělit svou e-mailovou adresu, kam mu bude kopie dopisu zaslána, pokud se dopis nepodaří doručit do vlastních rukou.

Stanovíme maximální výši vymahatelného příslušenství, aby se z malých částek netvořily dluhy astronomické výše. Nuceně vymáhané příslušenství pohledávek zahrnující úroky a poplatky za exekuci nesmí přesáhnout výši vymáhané částky (jistiny).

V případě, že již byla v minulosti k tíži povinného přiznána taková výše poplatků za exekuci, která je podle rozhodnutí Ústavního soudu protiústavní, umožníme povinnému bránit se neoprávněné exekuci mimořádným opravným prostředkem.

Do bytu povinného bude moci vstoupit a provést mobiliární exekuci až tehdy, pokud jiné způsoby exekuce prokazatelně selžou. Exekuce provedená zabavením věci někoho jiného bude neúčinná, ledaže ji dlužník převedl s cílem zkrátit věřitele.

Exekuce nemá být trestem ani demonstrací moci. Exekuce bude omezena pouze na rozsah, který je nezbytný k vymožení povinnosti a uspokojení pohledávky oprávněného.

Požadujeme přísnější dohled nad exekutory, zrychlení řízení o jejich prohřešcích a osobní odpovědnost za jimi učiněná rozhodnutí. Ve věcech jako zveřejňování informací chceme na exekutorské úřady uplatnit stejné požadavky jako na úřady veřejné správy.

Zdroje:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.