• @cen_mladipirati has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Mladého Pirátstva

původce:
Mladé Pirátstvo
typ:
jednací řád
zkratka:
JdŘ MP
zásadní:
ne

Čl. I Základní ustanovení

 1. Název týmu je Mladé Pirátstvo
 2. Zkratka je MP

Čl. II Cíle a účel činnosti

 1. Cílem Mladého Pirátstva je na prvním místě všeobecně podporovat aktivní občanství mladých lidí.
 2. Mladé Pirátstvo chce svou aktivitou prosazovat a podporovat
  • a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
  • b) ochranu soukromí jednotlivce,
  • c) svobodu slova a vyjadřování,
  • d) svobodná díla, software a standardy,
  • e) demokracii, humanismus a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
  • f) transparentní veřejný sektor,
  • g) podporu vzdělávání a vědeckých institucí,
  • h) solidaritu a toleranci mezi mladými lidmi,
  • i) ochranu životního prostředí.
 3. Mladé Pirátstvo chtějí všemi zákonnými prostředky bojovat proti
  • a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
  • b) cenzuře, násilí, rasismu, šikaně, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.

Čl. III Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům týmu a probíhat formou
  • a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit,
  • b) vydávání letáků, publikací, plakátů,
  • c) dobrovolnické činnosti a její koordinace,
  • d) mezinárodní spolupráce.

Členství

Čl. IV Členství v týmu

 1. Členem týmu se může stát jakýkoliv registrovaný příznivce nebo člen České pirátské strany starší 15 let a mladší 35 let.
 2. Členství vzniká přijetím radou.
 3. členství zaniká
  • a) oznámením člena o vystoupení radě,
  • b) dovršením věkové hranice 35 let,
  • c) rozhodnutím rady o vyloučení,
  • e) úmrtím člena,
  • f) zánikem týmu,
  • g) pravomocným rozhodnutím RK o zrušení statusu registrovaného příznivce nebo člena České pirátské strany,
  • h) pokud si člen požádá o zrušení statusu registrovaného příznivce České pirátské strany.
 4. člen má právo
  • a) účastnit se činnosti týmu a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  • b) účastnit se fóra, volit orgány týmu a být do nich volen,
  • c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům týmu k jejich činnosti.
 5. člen má povinnost
  • a) dodržovat tento jednací řád,
  • b) jednat v souladu s cíli týmu a Zásady týmové spolupráce (OŘ-ZaTyS) a Komunikačním miminem (KoMin).

Orgány týmu

Čl. V Fórum

 1. Fórum je nejvyšším orgánem týmu; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Fórum svolává rada. fórum je usnášeníschopné, je-li oznámeno alespoň 10 dní předem.
 3. Fórum přijímá rozhodnutí tajným hlasováním v heliosu. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tento jednací řád neurčí jinak.
 4. Fórum
  • a) schvaluje jednací řád týmu a jeho změny, rozhoduje o zániku týmu — pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.
  • b) volí předsedu, radu a jejich náhradníky,
  • c) schvaluje zprávu o činnosti,
  • e) konkretizuje činnost pro další období.

Čl. VI Rada Mladého Pirátstva

 1. Rada
  • a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
  • b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
  • c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
  • e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
  • f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.
 2. Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a tří dalších členů rady. Funkční období rady je jednoleté.
 3. Předseda
  • a) svolává schůzi rady kdykoliv ho o to požádá jiný člen rady, nejméně však jednou za dva měsíce,
  • b) řídí činnost a schůze rady.
 4. Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
mladi/jdr.txt · Poslední úprava: 03.05.2021 13:58 autor: vojtech.pikal