• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Navrhované změny v předpisech

Provedení evidence lobbistických kontaktů

K §3(3) StTO se přidává písmeno e), které zní:

e) evidenci lobbistických kontaktů.

Technické systémy

§3(1) StTO zní následovně:

(1) Technický odbor administruje
a) podepisování serverových certifikátů u certifikační autority,
b) jabber, mumble a jiné komunikační systémy na serveru strany.

§4(1)d StTO se vypouští.

Transparence e-shopu

V §4 se slova „je člen strany nebo právnická osoba, která podléhá podle svých stanov kontrole hospodaření stranou a změna stanov vyžaduje souhlas strany, nebo jejich uskupení, jejichž jménem a na jejichž odpovědnost se přidružený systém provozuje“ nahrazují slovy „je osoba, která v rozsahu provozování přidruženého systému zveřejňuje své účetnictví obdobně jako strana, pokud má provozovatel z provozování přidruženého systému nebo související činnosti příjem.“

V §4(3) se vkládá druhá věta, která zní:

Má přitom přístup ke všem dokumentům souvisejícím s provozem přidruženého systému, ale je vázána mlčenlivostí.

Rozpočtová pravidla

V §3(1) věta třetí RoPr se vypouští.

Vkládá se §3a, který včetně nadpisu zní:

§3a Účelové určení některých příjmů
(1) Účelově určené ve prospěch příslušného krajského sdružení jsou následující podíly příjmů:
Příjem Podíl
Příspěvek na úhradu volebních nákladů 30 %
Stálý příspěvek 20 %
Příspěvek na mandát poslance nebo senátora 50 %
Příspěvek na mandát zastupitele 80 %
Nájem a prodej spravovaného majetku 80 %
(2) Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch orgánu nebo organizační jednotky, která je uspořádala.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.