• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » law » Návrhy » Uvod
na dokument se pracuje

Uvod

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních drog a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně1) je beze zbytku kontrolován zločinci. Současný stav, kdy na prodeji státem zakázaných drog zločinci vydělávají, zatímco uživatelé jsou trestáni nákladnou státní mašinérií, společnosti neprospívá a vyžaduje přehodnocení.

shrnuti piratu(co cheme)

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy drog regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti. Zákonná úprava by měla zohlednit na jedné straně svobodné a informované rozhodnutí člověka, včetně pomoci závislým, jejichž svobodná vůle je omezena, na druhé straně systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikovému chování a zmírňuje jeho následky.

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti drog, kterou lze shrnout do tří bodů:

  • Reforma. Zákony musí brát ohled na fungování společnosti – jen tak si znovu zaslouží respekt. Umožněno bude léčebné užití konopných mastí a jiných léčivých drog, které je dnes zakázané. Dospělí občané nebudou postihováni za držení drog a domácí pěstování pro osobní potřebu. Prodej drog občanům bude povolen subjektům, které splní podmínky státem předepsané pro danou drogu podle stupně její nebezpečnosti.

Prevence a ochrana

Nadále je třeba informovat o riziku, které s přihlédnutím k dispozicím každého člověka může přinést užívání některých drog. Nelze ale přehlížet ani léčebné, relaxační a jiné prospěšné účinky drog v rozumné míře a jejich tradiční roli v naší kultuře. Pouze nezaujaté informace dají dětem i dospělým možnost zhodnotit rizika a vytvořit si k drogám zodpovědný přístup. Prolomme tabu, které brání diskusi a reformám.

* Regulace. Regulace bude dbát na informování uživatelů o riziku a na bezpečnost. Stejně jako dosud musí i nadále podléhat regulaci například přístup dětí k drogám, reklama, kouření na zastávkách, řízení motorových vozidel nebo jiné činnosti, kde vliv drog může způsobit obecné ohrožení. Nutit lidi k užívání drog bude stále trestné.

harm reduction

Příklad Portugalska ukazuje, že ukončení prohibice nezvyšuje užívání drog, naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zásahů.2)

léčba, je li dobrovolná

  • Zdanění. Obchod s konopím a dalšími drogami bude předmětem spotřební daně stejně jako prodej alkoholových a tabákových drog. Tato daň přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat programy v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit jako nástroje prevence drogových rizik.
  • Reforma. Zákony musí brát ohled na fungování společnosti – jen tak si znovu zaslouží respekt. Umožněno bude léčebné užití konopných mastí a jiných léčivých drog, které je dnes zakázané. Dospělí občané nebudou postihováni za držení drog a domácí pěstování pro osobní potřebu. Prodej drog občanům bude povolen subjektům, které splní podmínky státem předepsané pro danou drogu podle stupně její nebezpečnosti.
nademnou puvodni dokument, podemnou moje a vase poznakmy.

-nepoužívat dekriminalizaci → legalizovat -Naším cílem, je minimalizovat poptávku -Drogy nejsou špatné, špatní jsou lidé co je neumí brát.

uvod

co chceme , pirati

Pirátská strana prosazuje komplexní strategii protidrogové politiky, která zajistí legální přístup nemocných občanů k novým způsobům léčby. Jak vidíme na příkladech zemí, které tuto politiku již zavedli, uvolnění protidrogové politiky vede k postupnému návratu dialogu mezi úřadem a občanem zneužívajícím drogy, protože ten si ve většině případů chce nechat pomoci. Informace o rozšíří postupné informovanosti obyvatelstva, a následnému poklesu poptávky. Doposud není známa efektivnější strategie pro boj s narkomanií, proto je žádoucí se v budoucnosti zaměřit na prevenci, maximalizaci dostupnosti léčby, minimalizaci škod a celkovému snižování poptávky.

prevence a ochrana

*regulační princip spotřební daně - aneb konzumace alkoholu způsobuje státu vícenáklady ať už ve zdravotnictví, v ochraně veřejného pořádku, nebo v dopravě. Proto spotřební daň na alkohol. do prevence zahrnout aktivni styl života a diskuze, školy, nevládní organizace

3/Státní příjem ze zdanění

Nelegální drogy by se dostaly na stejnou úroveň jako drogy legální a stát by získával finance z jejich prodeje. Vzhledem k tomu, že se například u cigaret a alkoholu jedná o velmi vysoké částky v řádech miliard korun, tak by se jednalo o výrazný příliv financí, které by se mohly využít i na léčbu a prevenci drogové závislosti. Léčba a prevence se platí i v současnosti, avšak při legalizaci by si na sebe vydělaly tyto dvě položky samy. –> ale hlavně tím vznikají prostředky na prevenci

lecba, je li vyzadovana

harm reduction

2/Snížení kriminality Legalizací drog by zcela určitě skončila kriminalita porušující příslušné protidrogové předpisy, jelikož právní úpravy s tím související by tyto delikty úplně zrušily. Narušení a omezení trestné činnosti spáchané v rámci trhu s drogami lze vypozorovat například ve spojení s alkoholovou prohibicí ve Spojených státech. V této době byl alkohol také nelegální látkou a „černý trh“ s tímto artiklem byl v rozkvětu. Po skončení prohibice se situace uklidnila. Za uklidněním stálo ukončení „černého obchodu“ a tím i násilností, vydírání a uplácení s ním spojenými.

resocializace

změna společnosti sebou musí přinašet i bouraní ruzných mýtu a předsudku

zakonceni

<tip> pod timhle jsou nezapracovane poznamky </tip>

**musite zohlednit i mezinarodni pravo - je třeba vzít existující znění mezinárodních smluv a najít řešení které mu neodporuje.

V těch smlouvách je něco jako že stát omezí občanům přístup k omamným a psychotropním látkám, nikoliv že ho zakáže. Je tedy třeba zajistit občanům legální proces který jim umožní s posvěcením státu opatřit si přístup k těmto látkám. Na omamné a psychotropní látky rostlinného či živočišného původu se dívejme jako na přírodní bohatství, k němuž stát musí regulovat přístup. A tak jako naše vody a ryby v nich obhospodařuje svaz rybářský, tak i různé rostlinky a látky v nich obsažené by měl obhospodařovat nějaký svaz. Jaký?

Svaz přátel a pěstitelů entheogenů Svaz přátel a pěstitelů entheogenů umožňuje svým registrovaným členům opatřovat a k různým účelům zpracovávat entheogeny za podmínek definovaných zákonem.

Za entheogeny jsou považovány rostliny či živočiši obsahující či vytvářející omamné a psychotropní látky ve větším než malém množství.

Členem svazu se může stát každý plnoletý občan (starší 18 let) který nebyl trestán v souvislosti s trestnými činy souvisejícími s ilegálním šířením drog (TODO: vyjmenovat) či s trestnými činy v rámci organizované skupiny, dále pak tzv. pouličními trestnými činy (jako kuplířství) a násilnými trestnými činy, prostě to co obvykle dělají mafie které jedou v tom všem dohromady.

Svaz je výhradním distributorem entheogenů, a spravuje seznam povolených druhů a odrůd, které jediné je povoleno pěstovat či chovat, a to v množství a za podmínek určených zvláštním právní předpisem (či vyhláškou?,…, bla bla bla, zákony mívaj nějakou takovou srandu, viz. seznam omamných a psychotropních látek…).

Povinností členů je zaplatit členský příspěvek a dále plnit své povinnosti, například odevzdat část rostlinného materiálu za účelem lékařského využití.

Tohle se bude vztahovat hlavně na marihuanu, kdy členové budou muset pěstovat dle určitých zásad, tedy pouze organická hnojiva, žádná chemie, a budou mít předepsanou odrůdu která bude obsahovat vysoké množství CBD, tedy asi konopí indické, nějaký „hutnější modýlek“. Jedním z problémů konopí je že po skunku s vysokým podílem THC a žádným CBD může jeden začít pěkně vyšilovat (špatný trip…), ale CBD zajišťuje mírnější efekt. Takové konopí je vhodné i pro lékařské účely.

(Rybáři taky musí cálovat, vést seznam co ulovili, a pomáhat při výlovu rybníka nebo cálovat navíc). Rybník a řeky = „tráva“, THC a CBD = ryby.

Podpora vinařství a pivovarnictví: členové svazu si mohou část příspěvku snížit bezplatnou výpomocí při sklizni révy vinné a nebo chmele, tato pomoc bude přednostně poskytnuta malým vinařům a pěstitelům. Jde o to podpořit toto odvětví, kdy mívají často problém sehnat brigádníky protože i tak jsou neúměrně drazí. Protože alkohol z ovoce je taky entheogen (TODO: přidat tradičním zpracováním vznikne omamná a psychotropní látka), zaslouží si podporu.

Drogy pro náboženské a umělecké účely

Podle mně by možnost takového vyšetření vedla k razantní minimalizaci zdravotních rizik spojených s použitím drogy, V jednoduchosti „doktor mi ušije můj drogový jídelníček na míru, řekne mi rizika, a já na něj budu dbát, protože nechci skončit v blázinci ani mrtvej.“ Už by se nemuselo stávat, že si někdo na párty šlehne moc pika, a praskne mu srdce, protože si neuvědomí, že má šelest nebo nepravidelný rytmus, a je po něm. Doktor mu řekne, že se má pika vyvarovat a dát si radši párkrát do roka LSD.

  • Legalizace

Pojem legalizace jako takový většina populace vnímá především, co se drog týče. Definice výrazu legalizace však může být vázána k čemukoliv, jelikož se jedná o uzákonění, schválení zákonem. Legalizace představuje proces, jak dostat aktivitu, která byla dříve nelegální a zakázaná či přísně regulovaná, pod kontrolu zákona.

  • Rozdíly mezi drogami

Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog. Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.

Rozdíly mezi drogami lze vypozorovat dle následujících kritérií:

1/Odnětí - přítomnost a závažnost odvykacích příznaků.

2/Nutkavost - potenciál k opakování užívání.

3/Tolerance - potřeba zvyšování dávek k ukojení rostoucí touhy po droze.

4/Dependence - míra obtížnosti přestat v užívání, míra recidivy, procento závislých uživatelů, subjektivní potřeba látky.

5/Intoxikace - míra změny psychických funkcí pod vlivem drogy.

  • Právní aspekty užívání v Evropě

Ve všech evropských státech se jasně rozlišuje mezi drogami legálními (např. alkohol, tabák, léky na předpis, volně prodejné léky) a nelegálními (např. konopí, extáze, amfetaminy, opiáty).

Dále některé evropské státy, jako např. Holandsko a Velká Británie, ve svých právních systémech jasně rozlišují určité drogy dle míry rizika uřívání (např. konopí vs. opiáty). Nicméně v žádné zemi ještě nedošlo k legalizaci užívání jakékoli nelegální drogy.

V mnoha zemích západní Evropy mají uživatelé drog široký přístup k inovativním a efektivním službám snižování rizik, jakými jsou např. výměny injekčních stříkaček, substituční léčebné programy, speciální místnosti k nitrožilní aplikaci drog nebo testování drog a kriminalizace uživatelů drog není hlavní prioritou při vymáhání práva. Důsledkem je snižující se nebo stabilizovaná prevalence nemocí přenášených krví mezi injekčními uživateli drog.

Příkladem dekriminalizace jsou tzv. coffee-shopy v Nizozemsku, kde si člověk starší 18 let může koupit konopí pro vlastní potřebu. Prodávané konopí (které se často konzumuje přímo na místě), ale není legalizováno, pouze je dekriminalizován jeho prodej a užívání malých množství a soudní orgány obvykle nezahajují stíhání, pokud coffee-shop neporuší regulační nařízení místní samosprávy či státního zastupitelství.

Jakmile se ovšem obrátíme k východu Evropy, objevíme zhoršující se situaci ve veřejném zdravotnictví. Ve střední Evopě se pokrytí služeb harm reduction (tzv. snižování škod) snižuje a přístup úřadů vymáhající právo je k uživatelům drog více nepřátelský. Vzhledem k nedostatku politické podpory služeb harm reduction a kruté trestání uživatelů drog v zemích bývalého Sovětského svazu, rapidně vzrůstá epidemie HIV/AIDS.

Reforma evropské drogové politiky může být příkladem pro zbytek světa. Je jistě jednodušší dosáhnout změn v politice skrze přístup veřejnosti v menších zemích než v zemích hustě zalidněných, kde odpor k reformě drogové politiky je hluboce zakořeněn v kulturních, ekonomických a politických tradicích. V mnoha zemích západní Evropy je již zřetelná rostoucí politická podpora k zásadním změnám v drogové legislativě směřující od americké “války proti drogám” k legální regulaci v současné době nelegálních omamných látek. Ve střední Evropě a některých zemích bývalého Sovětského svazu může dekriminalizace drog a rozšíření služeb snižovaní rizik být dosažitelný cíl pro příští desetiletí.

  • Klady legalizace drog

1/Snižení zneužívání látek a nižší riziko zdravotních potíží a následků

Každý přece dobřé ví, že zakazané ovoce chutná nejvíce, a proto i tato změna postoje justice v otázce drog, by znamenala snížení užívání legalizovaných látek a přesto pokud by měl člověk starší 18-ti let chuť ono „ovoce“ vyzkoušet, měl by jistotu čisté látky. Díky státní kontrole výroby a obchodu by se silně omezilo znečištění narkotik tzv. ředěním a zabránilo by se tak smrti lidí, kteří si večer prostě chtěli jen ,,trochu užít„ a chtěli zkusit něco jiného, jelikož člověk je ve své podstatě tvor zvídavý. Na čistotě drog by vznikl i veřejný zájem. To by značně omezilo zdravotní rizika a následky způsobené látkami k tomuto používanými, např. omítka, soda, rohypnol. Tyto „příměsy“ běžně používané v pouličním prodeji jsou významnou příčinou úmrtí způsobených jednorázovou aplikací i dlouhodobým užíváním ředěných drog. Následkem legalizace by také vzrostla hygienická péče při jejich užívání, jelikož všechny pomůcky k tomu by byly zcela volně dostupné. Více dotupná by byla i zdravotní péče pro lidi závislé. Dále by se dbalo na na drogovou informovanost, tedy že každý uživatel by byl před užíváním seznámem o tom jak onu drogu užívat a jaké vedlejší učinky může mít , tedy něco jako u dnešních ,,medikamentů“ , tabuizovat situaci neřeší .

Rozvoj výzkumu:

Legalizace by mohla také dále vést k rozvoji výzkumu v různýh odvětvích vědy , ale zejména v lékařství, jelikož většina lékařů nechce mít potíže a proto se nezabírá těmito látkami , ale jak už výzkumy ukázali , ony zminované nelegální látky , pomáhají , zejména při zkoumání mozku a mozkových poruch

1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.