• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednání CF 7/2013

Celostátní fórum přijímá následující text za součást svého programu. Zároveň ukládá všem příslušným orgánům strany jej aktivně propagovat a podporovat jeho adopci, jak v ČR, tak na mezinárodní úrovni.

English version

Preamble

The signatories (hereafter ´we´) acknowledge that the free exchange of ideas is of universal benefit. In particular, that it plays the central role in:

the advancement and dissemination of human knowledge, the betterment of human governance and society, the fulfillment of the basic human need for creative self expression.

We are aware that the related rights of free speech, free press and free assembly had to be fought for and to this day remain implemented only to partial degrees in different parts of the world.

Whereas the national legislation sometimes enhances these rights, at other times or places it reduces them or takes them away.

We hold that the above benefits are too important and evident to be overridden for the reasons of short-sighted expediency or for any reasons.

Therefore, we resolve that the free exchange of ideas will henceforth be protected by this agreement, world-wide.

We resolve, in particular, that:

§1. Private communications over the internet carry the natural expectation of confidentiality. Their privacy and confidentiality is to be protected in the same way as that of the traditional communications by letter, including the same penalties for any interference with them. In particular, it is not admissible for any third party to examine the communications' content or to use them in any way other than to deliver them to their rightful recipients.

§2. Publishing on the internet enjoys the same freedom of speech (creative licence) as the publishing of books or newspapers. Expressions by private individuals on the internet must not be treated disadvantageously, regardless of their length, content, or where they are published. Every natural person has the right to publish anonymously, or under nom-de-plume, in order to avoid historically well justified fears of personal attacks for expressing unpopular opinions. (The path of human progress is marked by milestones of 'inappropriate' opinions).

§3. Access to information. The technology to make all information accessible in a neutral way exists, works well and is laudable. Artificial barriers to information availability will not be tolerated. Anything published under §2 above must be freely and widely available on the whole internet. Selective or covert censorship is not acceptable, be it by deliberately blocking, obstructing, interrupting, slowing down, or otherwise interfering with the accessibility of information or with its visibility by the search engines.

§4. The Scope. We will not support or propose any legislation that is contrary, in any particulars, to these principles. Whenever contrary legislation is already in force, we will oppose it and abolish it at the earliest opportunity.


Česká verze

Preambule

Účastníci a podepsaní podpůrci této smlouvy (dále jen ´my´) berou na vědomí, že svobodná výměna informací je univerzálně prospěšná. Obvzlášť, že hraje základní roli v:

rozvoji a šíření znalostí lidstva, zlepšování lidské společnosti a její správy, uspokojení základní lidské potřeby tvůrčího vyjadřování.

Jsme si vědomi, že spřibuzněná práva svobodného vyjadřování, svobody tisku a svobodné asociace musela být vybojována a dodnes zůstávají po světě často jen částečně přiznána a zavedena.

Kdežto státní legislativy občas tato práva rozvíjí, jindy a jinde je zase naopak potlačují a ruší.

Bereme za své, že výše zmíněné výhody jsou příliš důležité a evidentní, nežli aby byly převálcovány kvůli krátkozrakým dočasným expedientům, anebo už z jakýchkoliv příčin.

Proto rozhodujeme, že svobodná výměna informací bude chráněna touto smlouvou po celém světě.

Zavazujeme se obvzlášť, že:

§1. Soukromé komunikace po internetu nesou přirozený předpoklad mlčenlivosti. Jejich soukromí a mlčenlivost budou chráněny stejně, jako jsou chráněny tradiční komunikace dopisem, včetně stejných postihů za narušování listovního tajemství. Konkrétně je zakázáno, aby jakákoliv nezúčastněná osoba/organizace do nich nahlížela, anebo je použila k jakémukoliv jinému účelu nežli pouze a výlučně doručit je jejich adresátovi.

§2. Publikace na internetu sdílejí stejnou svobodu slova (tvořivou licenci) jako vydávání knih a novin. Vyjádření soukromých osob na internetu nesmí být znevýhodňována, bez ohledu na jejich délku, obsah, a kde byla zveřejněna. Všichni mají právo na anonymní publikační činnost, nebo na používání umělých autorských jmen (nom-de-plume), aby se mohli vyhnout historicky dobře doloženým obavám z osobních útoků za to, že vyjádřili nepopulární názor. (Cesta pokroku lidstva je lemována patníky 'nevhodných' názorů.)

§3. Přístup k informacím. Technologie k zpřístupnění informací neutrálním způsobem existuje, pracuje dobře a je chvályhodná. Umělé bariéry bránící přístupu k informacím netolerujeme. Cokoliv zveřejněno podle §2 musí být svobodně a široce dostupné po celém internetu. Cílená a skrytá cenzůra je zakázána, ať už se jedná o blokování, kladení překážek, přerušování, zpomalování, anebo i jiné narušování přistupu k informacím, nebo jejich viditelnosti pomocí vyhledávačů.

§4. Platnost a dopad. Nebudeme podporovat žádný zákon který se příčí těmto principům v jakýchkoliv detailech. Kdykoliv/kdekoliv nějaký takový zákon již platí, budeme proti němu a zrušíme ho při první příležitosti.

Celostátní fórum ukládá Liboru Špačkovi vypracovat základní návrh mezinárodní smlouvy o svobodě Internetu (v češtině i angličtině) nejpozději do 31.12.2012. Dále ukládá Republikovému výboru tento dokument projednat nejpozději do 6 měsíců od předložení základního návrhu.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.