• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Ústavní zákon o svobodném Internetu

Pirátská strana uvítá věcné připomínky, které pomohou návrh vylepšit, na internetovém fóru.

Uznávaje nezávislost Internetu a naplňuje záměr stanovit meze pro opatření státu, která ji ohrožují a poškozují, Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. 1 Svobodný Internet

(1) Svobodný Internet se zaručuje.

(2) Zakazuje se

  • a) sledování uživatelů Internetu,
  • b) cenzura Internetu,
  • c) odpojování uživatelů od Internetu,
  • d) porušování síťové neutrality,
  • e) přenášení právní odpovědnosti za jednání uživatele na poskytovatele internetových služeb,

ledaže tento ústavní zákon omezení svobody Internetu výslovně připouští (čl. X a násl.).

Čl. 2 Vynucování na Internetu

Výkon práv a povinností nesmí být na úkor svobodného Internetu.


Následuje část s vymezením pojmů a přípustnými výjimkami.

Některá zvláštní ustanovení

Čl. 5 Bezpečný přístav

Poskytovatelé internetových služeb nejsou povinni

  • a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
  • b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
Čl. 6 Svoboda projevu

Svoboda projevu a právo pokojně se shromažďovat se zaručují též na Internetu. Tím nejsou dotčena přípustná technologická opatření k zajištění dostupnosti internetových služeb.

Čl. 7 Šifrování

Každý má právo k zabezpečení přenášených dat používat šifrování.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 8 Vztah k ostatním předpisům

(1) Mezinárodní smlouvy, zákony a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s ústavním zákonem o svobodném Internetu.

(2) Zákony, mezinárodní smlouvy a jiné právní předpisy musí být uvedeny do souladu s ústavním zákonem o svobodném Internetu nejpozději do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Tímto dnem pozbývají účinnosti ustanovení, která s ústavním zákonem o svobodném Internetu nejsou v souladu.

Čl. 9 Účinnost

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/svobodny_internet.txt · Poslední úprava: 05.03.2012 23:19 autor: Jakub Michalek