• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zásady programu

<markdown>

Zásady programu jsou programový dokument České pirátské strany, který připravuje [komise pro copyright a internet](/wiki/kci:start). Klade si za cíl osvětlit základní ideje České pirátské strany, které lze potom aplikovat na přípravu volebních programů pro volby do sněmovny, senátu, krajů, obcí a Evropského parlamentu. Zásady programu mají sloužit jako vodítko a ideový tmel strany.

Česká pirátská strana patří mezi liberální strany. Klade si za cíl zabránit svévolným zásahům státu do právního řádu, zejména práv a svobod zaručených [listinou základních práv a svobod][listina]. Komunistická zvůle práva jednotlivce pošlapávala a kolektiv mu byl neomezeně nadřazen. Řada problémů, kterým v české společnosti čelíme, vyplývá z toho, že jsme se z některých komunistických bludů nevzpamatovali a nevytvořili si konečně právo, které by vazbu na spravedlnost nejen prohlašovalo, ale i uskutečňovalo.

Piráti jsou demokratickou politickou stranou, která patří do světové rodiny pirátských stran.

 [listina]: http://cs.wikisource.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod

Soukromé soukromě, veřejné veřejně

Soukromé právo a veřejné právo se od sebe musí důsledně rozlišovat, protože se každé zakládá na jiných zásadách. Základním principem musí být osobní svoboda, ze které vyplývá požadavek na zásahy orgánů veřejné moci: Musí se omezovat na případy nezbytné pro zachování práv a svobod. Zřízení každého orgánu a přijetí každé normy se musí pečlivě zvážit; právo nesmí být korouhvičkou ve větru medií.

</markdown>

Právo: soukromé veřejné
jedná v něm soukromá osoba orgán veřejné moci
smí činit co není zakázáno co je dovoleno
k čemu cílí vůle osoby účel zákona
od práva se lze odchýlit dohodou stran nelze odchýlit
postavení subjekty jsou si rovné orgán je v nadřazeném postavení

<markdown> Veřejné právo


Ve veřejném právu je přirozený požadavek veřejnosti, která nad orgány dohlíží, jestli slouží svému účelu. Formy dohledu musí zahrnovat přístup k účetnictví, uveřejňování všech veřejných rozhodnutí v přístupném formátu, ucelený systém pro zadávání veřejných zakázek a rovněž volbu do důležitých politických funkcí.

1. Orgán veřejné moci musí uveřejňovat informace podstatné pro jeho chod a nelze připustit odvolávání se na obchodní tajemství. Obchodní tajemství totiž přísluší do soukromého, nikoliv veřejného práva.

2. Nesmí být nikomu bráněno ve svobodném přístupu k informaci, která již byla zveřejněna (čl. 17 listiny). Dokud autor drží dílo u sebe, patří do jeho soukromí, ale jakmile ho podle vlastní vůle zveřejní, ztrácí nad ním kontrolu a stát by tuto kontrolu neměl uměle vytvářet.

Piráti musí kultivovat právní řád, který i odborníci přirovnávají k právní bažině, a usilovat o to, aby právo nezůstávalo donucovacím nástrojem nemocných mocných, ale stalo se zárukou spravedlnosti pro všechny občany. Právo se musí zkultivovat tak, aby v ně mohl mít občan důvěru. Tento požadavek dopadá plnou měrou na parlament, vládu i soudy a implikuje jistou stálost práva.

Pokusům státu vnášet do veřejné oblasti soukromoprávní principy, ku příkladu zbytečně uvalovat na některé státní záležitosti tajemství, musí být zabráněno; veřejnost smí zrušit jakékoliv státní tajemství.

Soukromé právo


V soukromém právu je přirozený požadavek soukromí; v programu strany ho zastupuje teze můj počítač - můj hrad. Právo na soukromí informací, které nebyly zveřejněny, musí být zaručeno (čl. 10 listiny). Pokud není dán pádný důvod, proč by měla být některá sféra veřejná, zůstává soukromou a stát do ní má zasahovat pouze tím, že

1. upravuje způsob projevu vůle, aby byl řádný, (tj. smlouvy mají odrážet vůli stran) a

2. zajišťuje rovnost subjektů v soukromém právu, tj. aby občan nebyl v soukromém (např. obchodním) styku se společností znevýhodněn.

Zákazy domácího pěstování určitých druhů rostlin nebourávají důvěru v právo a ze své soukromoprávní podstaty vylučují zásah státu - ve světle rozdělení na soukromé a veřejné právo se ukazují nesmyslnými.

Právní rovnost


Ústavní pořádek nařizuje, že vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu (čl. 11 ústavy). To znamená, že právo nesmí zvýhodnit státní vlastnictví vůči soukromému. Bohužel právní řád poskytuje nepřeberně příkladů, které svědčí o opaku: Často se pak lidem stává, že třeba za 5 let dostanou upomínku na nezaplacenou platbu zdravotního pojištění, navrch penále a úroky. Velké společnosti (bývalý Telecom, elektrárenské závody, plynárny), které mají veřejnoprávní prvek, požívají při vymáhání nároků mnohem lepších prostředků než občan. Pohledávky občana se promlčují za tři roky a právní řád mu neposkytuje takové prostředky, které by šetřily zásad o rovné ochraně.

Stát nemá omezovat občany ostatních států Evropské unie zvláštními regulacemi, a bránit tak volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Cesta k cíli

Pirátská jednota


Abychom zůstali jednotným a silným hnutím, rozhodli jsme se nezaujímat žádná politická stanoviska, která nelze odvodit ze zde deklarovaných principů. Jsme jednotní v otázce na ochranu práva na soukromí, ve vůli reformovat copyright a zrušit patenty. Rozhodnutí vyznačená v programu se budou přijímat po široké diskusi. V oblastech, které se netýkají našeho programu, lze pořádat průzkumy názoru členů, který však nebude pro piráty závazný.

Náš pirátský program, který adresuje problémy mimo programy ostatních stran, považujeme za politickou výhodu. V oblastech, kterým se nevěnuje, podpoříme výměnou ty, kteří pomohou uvedení našeho programu v život.

Ostatní slibují, my plníme


Piráti přicházejí s úplně jiným způsobem politiky: Politika probíhá veřejně a piráti prosazují cíle, které již úspěšně odzkoušeli ve vlastní straně. Konkrétně piráti ukázali

* fungující přímou demokracii a veřejné jednání, * srozumitelný a dostupný právní řád strany s výkladem, * suplování úkolů státu, které neplní, vlastními silami

  +   příspěvek na otevřenou implementaci datových schránek,
  +   prolinkované znění autorského zákona.

* licencování veškerého pirátského obsahu pod Creative Commons, * otevřené účetnictví a hospodaření strany, * nezneužívání soukromých údajů, které nám svěříte.

Díky tomu, že piráti již uvedené sami používají, jsou pro voliče důvěryhodným politickým partnerem.

Každý pirát je vysílač


Pirátská propagace nestojí na tlaku strany na média a provázání s nimi, ale na osobní angažovanosti piráta, který uvědomuje, že svobody liberální společnosti nejsou samozřejmostí, a vidí znaky z východu i západu, které indikují její omezení. Hlavní agitace leží na každém pirátovi a orgány strany tyto aktivity jen podporují, dávají dohromady oficiální stanoviska a informují piráty, aby si svobodně vytvořili názor. </markdown>

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.