• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Právní bu bu bu za sdílení informací

Tresty za porušování autorského práva se stále zvyšují. Dříve se právo autorské nazývalo právo původské, což lépe vystihuje podstatu práva, které se nevztahuje pouze na autory, ale i na nakladatele a další. Dnes se ve významu původské právo používá sousloví práva autorská, práva související s právem autorským a právo k databázi. Porušení autorského práva bylo prvními právními úpravami (1895) považováno za přečin, za který byla nejvyšší sazba vězení šest měsíců. Tato sazba se udržela dlouhou dobu, před komunistickou diktaturu, až byla v roce 1990 zdvojnásobena na jeden rok, patrně s odkazem na pokročilou ochranu duševního vlastnictví, která měla Českou republiku přiblížit západním zemím.

Nejvyšší sazba vězení byla znovu zdvojnásobena autorským zákonem, který teď platí. Sazba tedy činila již dva roky; v té době přijala Česká republika mezinárodní smlouvy, které ji zavazovaly k intenzivnější trestněprávní ochraně nehmotných statků (TRIPS). Dále přibyla ustanovení o škodě velkého rozsahu, za kterou činila sazba až čtyři roky. Zde nutno poznamenat, že způsob určení škody se odvíjel od fikce v autorském zákoně, protože zjistit skutečnou škodu v oblasti nehmotných statků téměř nikdy nejde.

Přijetím Šámalova nového trestního zákoníka se nejvyšší sazba za porušování autorského práva, práv souvisejících a práva k databázi dostala až na osm let, a to v případě škody velkého rozsahu. Ochrana nehmotných statků se v právu sjednotila s ochranou hmotných statků (krádež), což předznamenává některé koncepce tzv. duševního vlastnictví obsažené v Eliášově návrhu občanského zákoníka, který považuje proti převládajícímu názoru nehmotné statky za věci. Tento návrh patrně nebude přijat.

Císařský patent č. 992/1846

19. 10. 1846 (č. 992 ř. z.) Je nejstarším dokumentem s platností na území České republiky, který se týkal autorského práva. Tento patent vyšel v době, kdy se v Rakousku-Uhersku zákony a nařízení nepřekládaly do národních jazyků a před vydáním zákona o Říšské sbírce zákonů (1849). http://alex.onb.ac.at/cgi-content/annoshow-plus?seite=184600020000000000000015&aid=pgs&zoom=2 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=pgs&datum=18460004&zoom=2&seite=00000196&x=6&y=12

Text dokumentu č. 197/1895 Ř. z., s úč. 31.12.1895

Kdo vědomě spáchá vsáhnutí (§ 21) do původského práva, nebo vědomě rozšiřuje úplatné výrobky takovéhoto vsáhnutí, stane se vinen přečinem a bude potrestán peněžitou pokutou od 100 zl. až do 2000 zl. nebo vězením od jednoho až do šesti měsíců.

§53

Kdo v úmyslu klamati opatří cizí dílo svým vlastním jménem nebo vlastní dílo jménem někoho jiného, aby je do oběhu uvedl, nebo kdo vědomě takovéto dílo do oběhu dá, stane se, i když není tu nižádného vsáhnutí do práva původského, vinen přečinem, pokud nemají místa přísnější ustanovení zákona trestního. Tímto přečinem stane se také vinen, kdo v témž úmyslu vykoná falešné ohlášení k veřejnému rejstříku původskému. Trest na tento přečin jest peněžitá pokuta 100 zl. až 2000 zl. nebo vězení od jednoho měsíce až do šesti měsíců.

§55

Trestné činy v §§ 51 a 52 dotčené stíhají se toliko k žádosti poškozeného.

§45 Přečin zásahu do původského práva

(1) Kdo poruší původské právo vědomým zásahem (§ 44), trestá se za přečin vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců nebo peněžitým trestem od dvou set Kč do padesáti tisíc Kč anebo obojím tímto trestem.

(2) Pokus je trestný.

Text dokumentu č. 218/1926 Sb., s úč. 1.3.1927

§46 Jiné přečiny

(1) Za přečin se trestá vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců nebo peněžitým trestem od dvou set Kč do padesáti tisíc Kč aneb obojím tímto trestem, kdo v úmyslu klamati:

  • 1. opatření cizí dílo vlastním anebo jiným nepravým jménem anebo vlastní dílo jménem někoho jiného nebo napodobeninu díla výtvarného umění jménem anebo značkou původce původního díla, aby je uvedl v oběh;
  • 2. uvede v oběh dílo opatřené nepravým jménem anebo značkou (č. 1);
  • 3. dá bez závažných důvodů věcných dílu označení, zejména titul, nebo vnější úpravu jiného díla způsobem, že to může při průměrné pozornosti vésti k omylům o totožnosti obou děl, aby takové dílo uvedl v oběh;
  • 4. učiní nepravdivou přihlášku do původského rejstříku.

(2) Pokus je trestný.

Text dokumentu č. 86/1950 Sb., s úč. 1.8.1950

261|Porušení původského práva Kdo dílem, které je předmětem původského práva, úmyslně bez oprávnění naloží způsobem, který přísluší původci, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

Text dokumentu č. 140/1961 Sb., s úč. 1.1.1962

152|Porušování autorského práva Kdo s dílem, které je předmětem autorského práva, neoprávněně naloží způsobem, který přísluší autoru, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Text dokumentu č. 175/1990 Sb., s úč. 1.7.1990

152|Porušování autorského práva Kdo s dílem, které je předmětem autorského práva nebo práva příbuzného právu autorskému neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru nebo jinému nositeli autorského práva nebo práva příbuzného právu autorskému, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.“.

Text dokumentu č. 290/1993 Sb. ČR, s úč. 1.1.1994

152|Porušování autorského práva (1) Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak tato práva porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

Text dokumentu č. 121/2000 Sb., s úč. 1.12.2000

§152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Text dokumentu č. 253/2006 Sb., s úč. 1.7.2006

§152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Text dokumentu č. 40/2009 Sb., s úč. 1.1.2010

§270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  • a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
  • c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
  • b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.