• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jak se píše kopírovací zákon?

Tento seznam nezahrnuje dílčí legislativně technické opravy, které jsou nevýznamné, nebo navrhovaná ustanovení, která už dnes platí a jsou dovozována výkladem. Rozvněž nezahrnuje návrhy expertní skupiny technické povahy. Pokud se mluví o některé výběrčí organizaci (např. „Dilia spravuje…“), pak se má na mysli typický případ.

Místo Navrhovatel Změna
§2(1) Dilia Přesun fotografie zcela do kategorie kvaziděl, pro která se nepožaduje jedinečnost
§2(1a) Český rozhlas Požadavek, aby hudba k muzikálu nebo podobnému dílu byla dílem hudebním, nikoliv hudebně-dramatickým (Český rozhlas totiž nemá s Dilií smlouvu na hudebně-dramatická díla
§2(6) Dilia Chce, aby na námět filmů platil kopírovací monopol
§4(3) Národní knihovna Usiluje o to, aby si mohli lidé v knihovně kopírovat notové záznamy, které jsou na trhu nedostupné
§7a, §27a, §100b, §100c Dilia Osiřelá díla: Dilia bude vybírat poplatky za díla, jejichž autor není znám, nebo není znám jeho pobyt. Dilia zde navrhuje fikci, že bude vybírat poplatky za všechny autory osiřelých děl a bude s nimi nakládat podle vlastní libosti.
§11(5) Dilia Ten, kdo má kopírovací monopol, se může domáhat autorových osobnostních práv, aby dílo nebylo zkomoleno nebo znetvořeno
§12(4) Dilia Sdělování díla na požádání: Neúspěšný pokus přenést na Internet stejné kategorie jako při hmotném užití: Rozšiřování, pronájem, půjčování a vystavování. Vysílání na Internetu ministerstvo schválilo.
§21, §83 Dilia Dilia navrhla rozšíření pojmu vysílání a ministerstvo šlo ještě trochu nad rámec jejího návrhu a nadále mluví pouze o vysílání, do kterého spadá i vysílání na Internetu. To bude mít důsledek, že stejné vybírání poplatků, které praktikují výběrčí poplatků u televize a rádií, teď budou praktikovat i u internetových rádií a webcastingu.
§23 OSA, Dilia Výběrčí poplatků chtějí zrušit hotelovou výjimku, podle níž je poplatek OSA omezen polovinou koncesionářského poplatku.
§24(1) Gestor Výběrčí poplatků za prodané obrazy dosud vybíral jen za umělecké aukce a dražby chce nově vybírat poplatky i za e-shopy.
§24, §100d Gestor, OSA, Dilia atd. Výběrčí poplatků bude mít přístup k centrálnímu registru evidence obyvatel a osobním údajů občanů (jméno, příjmení, adresa, datum, místo a okres narození, rodné číslo), pomocí nichž bude zjišťovat dědice kopírovacího monopolu.
§25(2) Dilia Výběrčí poplatků Dilia chce, aby výpalné z vypalovaček platily i zahraniční e-shopy
§25(2)f OSA Výběrčí poplatků OSA chce, aby výpalné z médií, kopírek a vypalovaček platil prodejce, pokud nesdělí OSA totožnost plátce
§25(4) Dilia Současný zákon stanoví, že se platí jen za 20 % kopírek z ceny bez daně. Vypuštěním tohoto odstavce Dilia získá z kopírek pětinásobek plus poplatek z daně.
§25(4) Dilia, APKS Dilia se dohodla s Asociací poskytovatelů rozmnožovacích služeb, že za kopírky už se nebude platit z každé rozmnožené stránky, ale z každé kopírky. V této dohodě ovšem nebyla zastoupena veřejnost a knihovny, pro které by toto ustanovení mnohdy znamenalo zrušení kopírek vůbec.
§25(5), §25(6), §100b Dilia, Intergram, OSA, OOAS, ADKVT, ASE, APKS Výběrčí organizace se společně s asociacemi dovozců kopírovacích strojů, asociací spotřební elektroniky atd. dohodly na povinné evidenci všech tiskařů. Každé copycentrum a každý dovozce kopírek by se museli nechat zapsat u ministerstva kultury, aby měli výběrčí poplatků k dispozici co nejvíc informací. Ministerstvo souhlasí, ale seznam mají vést výběrčí poplatků.
§25(5) OSA Pokud plátce nesdělí OSA informace včas, musí platit dvojnásobek.
§26a APKS Výpalné by se mělo platit pouze v případech, kdy nelze dohledat konkrétní užití a předat poplatek konkrétnímu autorovi.
§27(2) OSA Kopírovací monopol na díla „užívaná ve spojení“ se prodlouží; bude se počítat smrti autora, který ostatní přežil.
§27(4) Dilia Dilia prodlužuje trvání kopírovacího monopolu na osiřelá díla, za která by vybírala poplatky. Podle ministerstva kultury by v některých případech mohlo dojít k výraznému prodloužení doby trvání kopírovacího monopolu.
§27(6) Dilia Dilia se snaží prodloužit kopírovací monopol na díla audiovizuálně užitá, nicméně jeho návrh je v rozporu s Evropskou legislativou.
§30a(1) Česká televize Česká televize navrhla vyškrtnutí zákazu kopírovat notové záznamy. Kvůli tomuto záznamu zakázaly kopírování notových záznamů i knihovny.
§31(1) OSA OSA chtěla zakázat malou citační výjimku. S ohledem na současné znění by to znamenalo zákaz koláží, parodií a jiných drobných uměleckých užití ostatních děl.
§32 Národní muzeum Národní muzeum chtělo na Internetu vystavit v online katalogu miniatury sbírkových předmětů. Ministerstvo chce ale počkat, než něco podobného navrhne sama Evropská komise (?!)
§34 Dilia Dilia navrhuje legislativně technickou opravu, zahrnutí kulturních událostí do zpravodajské licence. Jde patrně o jediný vstřícný krok Dilia, (i když s minimálním dopadem).
§37(1) SKIP, Národní knihovna Knihovny se pokusily vypustit paušální zákaz kopírování notových záznamů a to alespoň u děl, které jsou na trhu nedostupné. Ačkoliv tato výjimka již platí v Německu a Rakousku, ministerstvo kultury ji odmítlo, protože není upravena v komunitární legislativě.
§37(2) SKIP, Národní knihovna Knihovny se pokusily zavést možnost elektronického přístupu k dílům v konzervačním fondu pomocí počítačů umístěných v knihovnách, přičemž by k nim měl přístup jen jeden uživatel najednou. Tak by například badatelé v malých knihovnách získali přístup k fondům velkých celostátních knihoven. Knihovny upozorňovaly na to, že v některých zemích již zákony dovolují přístup ke zdigitalizovanému kulturnímu dědictví, ale ministerstvo kultury chce vyčkat na návrhy Evropské komise.
§37(2) Dilia Dosud nemusely školní knihovny a velké ústřední knihovny platit Dilia poplatky za půjčování. Dilia chtěla po vybírat poplatky i za školní knihovny.
§37(3) Knihovny Knihovny chtěly zavést meziknihovní výpůjčky alespoň u osiřelých děl a u děl nedostupných na trhu.
§37(5) Knihovny Knihovny mohou ještě půjčovat půjčovat knihy, ovšem pokud platí výběrčímu poplatků Dilia. Knihovny v novele navrhly, že by u knih a časopisů, jejichž přílohou jsou CD s hudbou nebo programy, mohly půjčovat i tato CD. V zásadě by tak příslušenství knih sledovalo stejný osud jako kniha.
§40(1) Dilia Dilia požaduje doplnění výčtu o explicitní možnost domáhat se u soudu uvedení informací o počtu kopírek umístěných v provozovně atp.
§40(4) Dilia Dilia předkládá stejný návrh jako OSA v §25(5), tj. sankční dvojnásobek za neoznámení počtu kopírek v provozovně. Místo toho navrhuje ministerstvo pokutu jako u správního deliktu.
§41 Experti (?!) Přidání písmena f) do výčtu znamená, že ministerstvo navrhlo rozšířit případy, se kterými se může výběrčí organizace obrátit na soud. Mimo jiné jí chce přidat možnost požadovat po soudu zakázání služeb jako je Rapidshare nebo Uloz.to, kterou dosud měl pouze individuální autor. Tato možnost přitom není ministerstvem nijak zdůvodněna, ani podrobněji rozebrána!! Srovnej shodně Tůma, Télec: Autorský zákon. Komentář. S. 449 zvláštní zápůrčí nárok vůči poskytovateli služby. Komentář v témže poznamenává, že se pravděpodobně jedná o legislativní opomenutí. Nicméně je s podivem, že se v celém návrhu jde jen o jedno písmeno, které není nijak komentováno.
§43(1) Experti (?!) Podle návrhu nebude zakázáno jen obcházet digitální omezení pro nakládání se soubory, ale bude zakázáno je i jinak mařit, což může být extenzivně vykládáno jako zákaz šíření programů, které obcházení umožňují, například volně šiřitelné programy na čtení DVD.
§46(2) Creative Commons Creative Commons chtělo, aby se autoři mohli kopírovacího monopolu prostě na dobro vzdát včetně způsobů užití, které v době udělení licence ještě nebyly známy. S tím ale nesouhlasili výběrčí poplatků, takže ministerstvo změnu nepřijalo.
§46(7),§47(5) Creative Commons Návrh licence, ve které je stanovena doba, po kterou lze návrh přijmout, nelze odvolat. Takových licencí je úplné minimum.
§49(3), §25a, §96(1)b Dilia Autoři mají získat právo na poplatek z pronájmu každého díla, pokud se tento pronájem uskutečňuje prostřednictvím Internetu. Je nasnadě, že toto právo nebudou moci sami vůbec vykonávat, ani se ho nebudou moci vzdát, ale budou nuceně kolektivizováni, přičemž poplatky bude vybírat Dilia, která je rozdělí podle vlastního rozúčtovacího řádu.
§49(4), §64(1) Dilia Dilia navrhuje, že by vybírala zvláštní poplatky místo režisérů a autorů kostýmů, kteří postoupí svá práva nahrávací společnosti. V souvislosti s tím navrhuje legální definici díla audiovizuálně užitého. Ministerstvo kultury tuto změnu odmítá, protože je v rozporu s komunitárním právem.
§57a Experti Ačkoliv zákon v podstatě upravuje kopírovací monopol, čili omezení kopírování, zásadně používá terminologii autorských práv. Jedním z typických znaků autorských práv přitom byla nepřevoditelnost. Ta se obvykle v praxi obcházela uzavřením výhradní licence pro všechna užití po celou dobu trvání majetkových práv, případně se mluvilo o výkonu majetkových práv a postoupení práva na výkon majetkových práv, místo aby se mluvilo o majetku, kterým je kopírovací monopol. Experti zde navrhují vlastně přechod teleologie zákona na copyright a jeho kopírovací monopol, kde by bylo možné práva postoupit např. nahrávací společnosti. Ministerstvo kultury navrhlo obdobnou úpravu u počítačových programů a databází, ale z návrhu není patrné, zda by měla být do novely zahrnuta.
§61(1) Experti Vypuštění pojmu kolektivního díla a sjednocení režimu zaměstnaneckého díla a díla na objednávku, což je prospěšné, protože tato ustanovení byla zmatená a zbytečná.
§64, §25a Dilia, Intergram Intergram chce vybírat poplatky za pronájem a zpřístupňování prostřednictvím počítačových sítí.
§72(1) Česká televize Česká televize žádá o to, aby mohla písničky zpěváků zařazovat do svých pořadů. Může je sice vysílat v televizi, ale už je nemůže spojit s jiným pořadem, takže je pro ni toto právo prakticky nepoužitelné. Ministerstvo změnu nepřijalo, protože s ní nesouhlasily výběrčí organizace.
§72(1) Ministerstvo kultury, Dilia Úplatná zákonná licence se rozšiřuje na libovolné vysílání (například na Internetu). To znamená, že Intergram a OSA budou vybírat i za výkonné umělce nahrávající pod Creative Commons.
§78 Česká televize Analogie spoluautorů pro koproducenty (v zásadě legislativně technická připomínka)
§87, §104(3), Příl. 10 Dilia, SČKN, OOA-S Dilia chce vybírat dvojnásobnou částku za půjčované knihy (nově 1 Kč za výpůjčku) s odvoláním na to, že nově vybrané peníze rozdělí mezi nakladatele. Dilia má nově rozdělit polovinu poplatků vybraných za kopírování tiskem.
§96(1) Dilia Dilia chce nově vybírat nejen za přenos uměleckých výkonů po kabelu, ale za libovolný přenos.
§96 Česká televize Česká televize chtěla zpřístupnit svůj archiv. Problém je, že v archivu jsou pořady a v nich se používají díla (kostýmy, zvuky atd.), které v době natáčení zákon vůbec za autorská díla nepovažoval. Bez souhlasu těchto umělců však není možné pořady ve videoarchivu zpřístupnit. Česká televize navrhovala rozšířenou kolektivní správu podle švédského modelu, kde by výběrčí organizaci zaplatila za svůj vlastní pořad a ta by jí dovolila jménem všech autorů dílo zpřístupnit na Internetu on-demand. Tento návrh nebyl přijat kvůli nesouhlasu výběrčích organizací.
§96 Dilia, OSA Výběrčí organizace chtějí ze svých rozúčtovacích řádů vypustit kritérium podpory kulturně významných děl a výkonů, takže jediným kritériem se zřejmě stane hranost v rádiu.
§96 Dilia, OSA Výběrčí organizace navrhly pravidla, podle nichž by se zpřísnily požadavky na nové uchazeče o kolektivní správu; jde například o prokázání příslibu členství v mezinárodních sdružení kolektivních správců práv. Jde patrně o pokus uchovat si monopol.
§98(7) Dilia Dilia navrhla změnu v postupu při změně oprávnění, aby byla nejprve zrušena již nevyhovující oprávnění stávajících výběrčích organizací. Patrně výsledek sporu o některá kolektivizovaná práva.
§98 Asociace provozovatelů mobilních sítí Ministerstvo zamítlo návrh na povinnost ministerstva vyhlásit veřejnou diskusi před každým rozhodnutím pověřit výběrčí organizaci a možnost podat proti němu námitky, protože by to řízení údajně značně zkomplikovalo.
§98 Asociace provozovatelů mobilních sítí Asociace navrhuje, aby mělo ministerstvo možnost uživatele, který se cítí postupem výběrčí organizace poškozen, ochránit předběžným opatřením. Ministerstvo ale odmítá zasahovat do „soukromoprávních“ vztahů.
§98a OSA Oprávnění současných výběrčích organizací budou narozdíl od nových posuzována ve zjednodušeném řízení.
§100(1)j OSA, Dilia, Intergram, Gestor, OAZA, OOA-S Všechny poplatky uvádějí výběrčí organizace bez DPH
§100(1)s, §100 AHR, SPIS, ASE, APMS Výběrčí organizace musí zveřejňovat příjmy, výdaje a seznam nositelů práv atd.
§100(1)u Dilia Dilia zastupuje ze zákona autory, kteří nejsou známi nebo není znám jejich pobyt, a vede jejich rejstřík.
§100(3) OSA OSA, Gestor a Dilia smějí nahlížet do účetních dokladů kopírovacích center, dovozců kopírek atd.
§100(3) Dilia Diskotéky, restaurace a hotely by měly mít povinnost uzavřít s výběrčími organizacemi smlouvu.
§100(8) Dilia Pokud výběrčí organizace uzavře smlouvu např. s diskotékou, Dilia navrhuje, aby se na ni nevztahovala pravidla pro hospodářskou soutěž.
§100(?) AHR Pokud poplatky vybírá více výběrčích organizací, musí ustanovit jednoho společného zástupce. Ačkoliv ministerstvo uvádí, že námitce, že výběrčí poplatků zákon porušují, přisvědčilo (protože se opírala o §101(11) KZ), ve skutečnosti navrhlo tamtéž, aby se počet společných zástupců zvýšil na dva.
§101(11) OSA, Dilia, OOA-S Počet společných zástupců stanoven na 2.
§100(?) AHR Protože výběrčí organizace má monopol a určuje výši poplatků vlastním rozhodnutím, měly by být stanoveny zákonné limity platby. Hotelová výjimka by se měla rozšířit i na jiné oblasti.
§100(?) AHR Hotely by měly mít prostředky pro vyjednávání, aby nemysely slepě přijímat výši poplatků přikázanou výběrčí organizací.
§100(?) AHR Poplatky by se neměly platit za neobsazené pokoje.
(?) APMS Ministerstvo by na web mělo dát odpovědi na otázky ohledně vybírání poplatků a zřídit zde informační centrum.
§100d Gestor, OSA, Dilia Výběrč
§101(1) Dilia Dilia může plátcům poplatků jednostranně stanovit jejich výši i způsob placení.
§101(9)h Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby jejich dílo bylo hráno amatéry v divadle, ledaže to autor zakáže.
§101(9)i Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby jejich kniha byla přeložena, ledaže to autor zakáže.
§101(9)j Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby jejich kniha byla nahrána do zvukové podoby a takto šířena, ledaže to autor zakáže.
§101(9)k Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby byly jejich knihy kopírovány pro nekomerční vzdělávací účely, ledaže to autor zakáže.
§101(9)k Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby byla jejich díla provozována ve školách pro nekomerční vzdělávací účely, ledaže to autor zakáže.
§101(9)k Dilia Dilia spravuje pro všechny autory právo, aby jejich dílo bylo zařazeno do antologie, ledaže to autor zakáže.
§101(9)d, §96(1)d OSA, Dilia, Intergram, OOA-S Provozování vysílání libovolného díla (například v televizi, rádiu, ale i na Internetu) má být povinně kolektivně spravované, i když je pod licencí CC.
§101(9) fine Dilia Dilia spravuje práva v rozšířené správě nově i pro filmy, ledaže to jejich autoři zakážou.
§101(9)g OSA OSA má mít možnost spravovat práva ke všem dílům na počítačových sítích, kde to autor nezakázal.
§101(9) Creative Commons Licenci Creative Commons stačí pro vyloučení, aby se o poskytnutí licence dozvěděl (dříve bylo potřeba vyloučit i vůči konkrétnímu uživateli). Nicméně licence Creative Commons zatím účinky hromadných smluv nevylučují.
§103 MK Ministerstvo kultury bude mít přístup na jednání vrcholných orgánů výběrčích organizací.
§104(1) Intergram Intergram chce zvýšit podíl na poplatcích z 15 % na 30 %, které platily v roce 2000. Ministerstvo odmítá kvůli nesouhlas ostatních výběrčích.
§105a(2) Gestor, Dilia Podstatné zvýšení pokut za správní delikty a přstupky a rozšíření jejich skutkových podstat.
§105c Gestor Výběrčí poplatků má v řízení postavení účastníka, čili může nahlížet do spisu atd.
Příl. 4, 5 Dilia, APKS, OOA-S Poplatek Dilia za kopírování se již neplatí za stránku, ale podle typu prostor. Za každou provozovnu se platí podle počtu přístrojů. Knihovny, muzea, galerie a školy platí přitom třikrát tolik než ostatní poskytovatelé.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.