• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Stranický program České pirátské strany

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století.

Podporujeme rodící se informační společnost, její rozmanitost a otevřenost. Změníme zákony tak, aby nebránily rozvoji lidí a společnosti. Bráníme občany, jejich práva a jejich soukromí. Požadujeme otevřené hospodaření státu, umožňující snadnou občanskou kontrolu. Usilujeme o postupné odvolání zákazů rozmnožování uměleckých děl a omezení nevýhodné politiky patentů.

Náš program jsme zčásti okopírovali od Švédské pirátské strany, která to uvítala slovy „Sharing is caring.“ Kopírování nikomu nic nebere, ale všem přináší něco navíc. Těší nás, že ostatní politické strany teď kopírují náš program. V souladu se svým programem máme transparentní stranický účet, šíříme informace pod svobodnými licencemi, máme otevřené a propojené předpisy a používáme přímou demokracii v praxi, ne jako mediální trik. Snad i v tom nás začnou ostatní strany kopírovat.

Abychom zůstali jednotným a silným hnutím, rozhodli jsme se soustředit jako strana výhradně na tyto body a jejich důsledky.

Jsme jednotní v otázce ochrany práva na soukromí, ve vůli reformovat copyright a omezit patenty a zavést otevřený stát pod dohledem občanů.

1. Občanská práva a svobody

Musíme omezit přílišné sledování občanů. Stát přikazuje sledovat a uchovávat údaje o všech komunikačních spojeních i o pohybu všech mobilních telefonů. S občany se tak zachází jako s podezřelými, zpracování dat nevinných lidí navíc zbytečně vytěžuje policii. Demokracie nemůže fungovat bez úcty k lidem, jejich právům a soukromí, a to jak na Internetu, tak na ulici. Internet je naše moře a cenzuře Internetu zabráníme.

Právo na soukromí je jedním ze základních práv. Zaručuje ho ústava,1) vyplývají z něj další práva – právo na svobodu projevu, právo vyhledávat a šířit informace a právo na osobní rozvoj.

Všechny pokusy státu o krácení těchto svobod se musí přezkoumat, a je nutno proti nim razantně vystoupit. Záminky jako extrémismus, terorismus jsou nepřijatelné. Strach zotročuje a činí občany nesvobodnými, méně šťastnými, méně sebevědomými a podezřívavými. Jen svobodný a sebevědomý člověk je zárukou demokracie.

Soukromí a svoboda projevu

Zásahy do soukromí smí vláda provádět pouze v případech, kdy to zákon dovoluje a má důvodné podezření na porušení zákona. Preventivní policejní kontroly, u kterých důvod chybí, nesmí pokračovat. Všechny metody uplatňování moci, které stát používá proti svým občanům, musí zvolení úředníci neustále vyhodnocovat a zkoumat. Tyto metody nesmí zneužívat strach, nejistotu, manipulaci nebo nedostatek právního povědomí.

Nikdo nesmí být stíhán za pouhé vyjádření svého názoru. Ochrana soukromí osob, které se dobrovolně pustily do veřejného života, nemá bránit politické debatě. Svoboda názoru zahrnuje i to, že si každý může svobodně zvolit způsob léčby.

Konec sledování

Plošné uchovávání informací o všech telekomunikačních spojeních a sledování aktivit uživatelů Internetu hrubě porušuje telekomunikační tajemství a musí skončit. Státní instituce smí shromažďovat o občanech jen informace, které přímo souvisejí s funkcí demokratického státu.

Je-li občan na veřejnosti sledován kamerovým systémem, musí být na to upozorněn. Plošné sledování lidí na veřejných prostranstvích odmítáme.

Každý se musí po určité době dozvědět, že byl individuálně sledován nebo že úřad přistupoval k jeho osobním údajům. Informační a bezpečnostní služby musejí dbát zásad ochrany soukromí. Sledování osob pomocí přístupových čipů, mobilních telefonů, kamer, mýtného, bankomatů a jiných prostředků smí být prováděno jen v případech důvodného podezření z porušení zákona, na omezenou dobu a striktně na základě rozhodnutí soudu. Ve všech ostatních případech bude stát považovat svoje občany za nevinné a nechá je na pokoji.

Můj počítač — můj hrad

Současná cenzura Internetu je nepřípustná a musí skončit: Internet nesmí být ovládán utajovanými seznamy, podle nichž by poskytovatelé posuzovali obsah přenášený mezi počítači. Síťová neutralita jako podmínka svobody projevu musí být zachována. Pouhé držení informace nesmí být trestné. Odmítáme, aby odpovědnost za přenášenou zprávu nesl provozovatel komunikační sítě, nebo ten, kdo umožňuje veřejnou diskusi na Internetu. Webhosting nemá odpovídat za obsah, k němuž se přihlásili konkrétní autoři.

2. Otevřený stát

Transparence

Chceme zprůhlednit veřejné finance. Podporujeme vznik transparentního systému bankovních účtů a účetnictví pro všechny orgány veřejné moci. Všechny údaje, které nepodléhají utajení nebo nejsou osobní, uveřejní internetová stránka, společně s napojením na kopie smluv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Naše strana jde příkladem, a proto jsme měli jako první strana v České republice transparentní bankovní účet.

Výše uvedená pravidla transparentnosti mají platit i pro podniky většinově vlastněné veřejnými institucemi (např. Dopravní podnik města Brna) a společnosti, které hospodaří s veřejnými financemi na základě zákona nebo zvláštního povolení (školy, zdravotní pojišťovny, kolektivní správci).

Veřejné zakázky

V Informačním systému o veřejných zakázkách je nutné uveřejňovat i veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrových řízení na státní zakázky se nemají účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.

Zakázky se mají zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni předloží zadávající úřad odůvodněný návrh zadání zakázky, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky.2) V druhém stupni rozhodne o zakázce výběrová komise na veřejně přístupném jednání. Samozřejmostí se musí stát zápis i s jmenným hlasováním členů komise. Smlouva nabyde účinnosti až deset dní po vystavení s údaji o hlasování na internetu. Pokud soud rozhodne, že zakázka nebyla přidělena v souladu se zadáním, budou odpovědní úředníci postiženi podle služebního zákona.

Informační technologie

Přestože úřady po celé zemi vykonávají prakticky identickou činnost, nebyla dosud provedena procesní analýza, která by definovala pro každý úřad kompletní seznam služeb pro občany, a pro tyto služby navrhla informační procesy, které je podporují. Počítače zaváděné do veřejné správy dnes z velké většiny pouze nahrazují psací stroje a nevyužívá se jejich klíčové výhody – počítačové podpory výměny dokumentů a informací.

Státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka. Veškeré možné formuláře budou k dispozici v elektronické interaktivní podobě a budou se předvyplňovat maximálním možným množstvím informací. Osobní přítomnost občana na úřadě bude minimalizována, maximum vyřizování bude probíhat elektronicky. Všechny informace a objednávky služeb státní správy i samosprávy, stejně jako elektronická podatelna, budou centralizovány na jednom internetovém portálu.

Státní služba občanům – efektivně a bez průtahů

Neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém CzechPointů a chceme, aby časem plně nahradily obcházení úřadů při vyřizování běžné agendy, kromě řešení specifických problémů. CzechPointy se stanou hlavním komunikačním prostor mezi klienty a úřady, od místního obecního úřadu až po ministerstva.

Běžný kontakt s úřady bude nezávislý na místě bydliště nebo podnikání. Občan bude mít možnost přijít na kterékoliv kontaktní místo a na obecním úřadě vyřídí stejnou agendu jako ve velkém městě. Veřejné orgány by měly všude, kde to jde, vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu).

3. Kontrola občanů nad politiky

Politici opakovaně dokazují, že musí být kontrolováni. Odmítáme, aby nás při hospodářském růstu dále zadlužovali. Chceme zabránit zneužití politické moci tím, že ji rozdělíme mezi více volených institucí, které se budou navzájem kontrolovat. V přímé demokracii dáme lidem možnost ovlivnit rozhodování svých volených zástupců a v případě selhání odvolat ty politiky, které přímo zvolili.

Zákony mají zneužití moci ztěžovat, nikoliv usnadňovat. Zneužití lze zabránit jednak účinnou vzájemnou kontrolou institucí, jednak přímým podílem občanů na vládnutí.

Oddělení mocí

V současném systému se volí na každé úrovni jen zákonodárný orgán. Protože ten pak jmenuje výkonný orgán, a ten následně jmenuje soudce, nemůže být o vzájemné kontrole moci zákonodárné, výkonné a soudní ani řeči. Ústava musí zavést brzdy a vzájemné vyvažování, aby si žádný orgán neuzurpoval veškerou moc. V systému, kde se moci navzájem kontrolují, nelze uvažovat o jiné než přímé volbě každé z nich.

Přímá demokracie

Přímá demokracie se nesmí omezit na pouhé posvěcení práce politiků, aby mohli svést odpovědnost na občany. Přímá demokracie musí občanům umožnit rozhodovat podle informací od obou stran po zvážení důsledků, což posilní kontrolu občanů nad politiky. Navrhujeme

  • přímou volbu a odvolání politiků a vysokých úředníků,
  • referenda čili hlasování dotčených občanů o předloženém návrhu,
  • zákonodárnou iniciativu jako možnost občanů jak ovlivnit politiku přímo bez politických stran a pojistku proti účelovým změnám ústavy.

Dokud nebudou zavedeny skutečně efektivní prvky přímé demokracie, budou zastupitelé České pirátské strany prosazovat krajské a místní referendum i v opodstatněných případech, kdy to zákon nevyžaduje, a jeho výsledek budou považovat za závazný.

Vyrovnané veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty v době růstu ekonomiky musí být navrženy jako vyrovnané nebo přebytkové. Pouze v době poklesu ekonomiky nebo za výjimečné situace může být rozpočet přijat s přiměřeným schodkem. Narozdíl od ostatních politických stran již piráti zásadu vyrovnaného rozpočtu zavedli a daří se jim udržovat přebytkový rozpočet.

4. Místo monopolu — tvořit spolu

Chceme, aby patenty a copyright nebránily rozvoji a přístupu ke kulturnímu bohatství, ale podporovaly je. Potřebujeme rovnováhu mezi přirozeným právem veřejnosti kopírovat a šířit informace a veřejným zájmem na dostupnosti a široké nabídce. Současný systém zákazů a trestání je zastaralý, není účinný a žádnou novou tvorbu nepodporuje. Copyright a patenty se musí buď radikálně změnit, nebo úplně zrušit. Prosazujeme takovou změnu, kde případná ochrana prokazatelně podpoří novou tvorbu.

Chceme omezit hospodářské, umělecké a sociální škody, které způsobují distribuční metody založené na monopolu, a ukázat, že distribuce založená na svobodě prospěje tvůrcům i veřejnosti. Protože naši informační společnost charakterizuje rozmanitost, musíme důkladně zkoumat oblasti, kde ji nahrazuje jednolitost monopolu. Postupné rušení monopolů a otevření trhů je politickým cílem naší strany.

Otevřený přístup

Právo na přístup k informačnímu bohatství kultury a vědy, vyhledávání a šíření informací musí stát podporovat, nikoliv omezovat. Navrhujeme konkrétní opatření podporující Otevřený přístup (Open Access). Nesmí být nikdy protizákonné sdílet kulturu a vědomosti nebo je jinak užívat za neobchodními účely, protože z takového férového užití profituje celá společnost.

Podle zásady favor libertatis musí platit, že pokud se přejde copyright na veřejnou instituci, copyright se ruší a kulturu a vědomosti lze svobodně sdílet. Díla placená z veřejných zdrojů se musejí uvolnit pod svobodnou licencí.

Budeme usilovat o zveřejnění veškerých předpisů a vybrané judikatury v provázaném elektronickém systému, k němuž se bezplatně připojí všichni občané. Nelze připustit, aby komunikace s úřady vyžadovala software od konkrétní firmy. Budeme podporovat svobodné formáty a software ve veřejném sektoru včetně škol.

Dohody sepsané k zamezení oprávněného šíření informací budou prohlášeny za neplatné.

1) Čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
2) O námitkách se rozhodne rychle, ve správním řízení.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/program.1281781698.txt.gz · Poslední úprava: 14.08.2010 10:28 autor: Jakub Michalek