• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

~~NONSI~~

Právní posudek vymáhání poplatků OOA-S od internetových kaváren

OOA-S

Právní posudek jednání Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. (dále jen OOA-S) ve věci vymáhání poplatků za grafická uživatelská rozhraní počítačových programů v internetových kavárnách.

 1. OOA-S má od ministerstva kultury oprávnění k výkonu povinně kolektivně spravovaného práva na pronájem děl grafických zaznamenaných na zvukově obrazový záznam, [1]
 2. Rozhraní je část počítačového programu, která umožňuje vzájemné propojení a interakci mezi jednotlivými prvky programového a technického vybavení. [2]
 3. Pokud jde konkrétně o grafické uživatelské rozhraní, jedná se o interakční rozhraní umožňující komunikaci mezi počítačovým programem a uživatelem. [3]
 4. Grafické uživatelské rozhraní programu je grafickým dílem za předpokladu, že splňuje podmínku originality [3], tedy je vlastním duševním výtvorem autora. Český autorský zákon navíc vyžaduje, aby bylo dílo jedinečné. (§2(1) AutZ)
 5. Soud při určování originality přihlédne zejména ke zvláštnímu uspořádání prvků grafického uživatelského rozhraní. Grafické uživatelského rozhraní nesplňuje podmínku originality v případě prvků, které se vyznačují pouze svou technickou funkcí. [3]
 6. Pronájmem originálu díla nebo jeho rozmnoženiny se podle autorského zákona rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu. (§15 AutZ)
 7. Podmínka hmotné podoby u pronájmu vyžaduje zachycení díla na hmotném předmětu, například na nosičích záznamu (CD, DVD apod.). Grafická uživatelská rozhraní se však v internetových kavárnách nezpřístupňují v hmotné podobě.
 8. Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu. (§79 AutZ) V případě grafického uživatelského rozhraní není jeho autorem nebo výkonným umělcem vytvářen dojem pohybu, ale tento pohyb vytváří uživatel. Navíc nejsou tyto spolu související pohyby zaznamenány. Tedy nejsou splněny podmínky oprávnění pro povinnou kolektivní správu (bod 1).
 9. Poskytování programového vybavení v internetové kavárně nespadá do povinné kolektivní správy OOA-S. Zaprvé totiž nejde o díla zaznamenaná na zvukově obrazový záznam (bod 7) a tato díla nejsou pronajímána ve smyslu autorského zákona (bod 8).
 10. Dobrovolná kolektivní správa je v tomto případě neúčelná, protože práva autoři práva ke grafickému uživatelskému rozhraní vykonávají sami jako autoři programu nebo obě práva vykonává zaměstnavatel. [4]
 11. Pokud zastupuje OOA-S autory grafických uživatelských rozhraních, musí v jednotlivém případě prokázat,
  1. že jde o autorská díla ve smyslu autorského zákona,
  2. že je internetová kavárna užívá neoprávněně (tedy nemá licenci k užití uvedeným způsobem) a
  3. že OOA-S uzavřela smlouvu o zastupování s autorem grafického uživatelského rozhraní nebo nositelem práv k němu.
 12. OOA-S může udělit hromadnou licenci k pronájmu grafických děl, která pokrývá všechna díla autorů, s nimiž má smlouvu o zastupování. Není známo, kolik autorů grafických uživatelských rozhraní, která jsou autorským dílem, OOA-S zastupuje, zda vůbec nějaké.
 13. Hromadná licence, kterou v tomto případě OOA-S internetovým kavárnám nabízí, však zásadně nepokrývá autory, s nimiž OOA-S nemá uzavřenou smlouvu. (§101(9) AutZ)
 14. Licence k užívání počítačového programu se vztahuje i na jeho grafické uživatelské rozhraní, které je jeho částí, jinak by oprávnění užívat počítačový program logicky ztratilo smysl. Navíc je podružné užití grafického uživatelského rozhraní za účelem použití programu výslovně dovoleno na základě zákonné licence (§38a(1)b AutZ).
 15. V případě, že má internetová kavárna právo užívat program (např. jde o svobodný software nebo zakoupila licenci k užití počítačového programu v internetové kavárně), má i právo užívat jeho grafické uživatelské rozhraní.
Odkazy
 1. Oprávnění k výkonu kolektivní správy ze dne 5.8.2009
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES
 3. Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury. Rozsudek soudního dvoru Evropské unie ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-393/09.
 4. Srovnej obdobně názor ministerstva kultury v řízení o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy ve věci uvedený v [3]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.