• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Odmítnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Naše značka: MK 11293/2010 OAP
V Praze dne 12. července 2010

Rozhodnutí

Ministerstvo kultury rozhodlo podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o žádosti České pirátské strany, sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, IČ: 71339698, podané dne 25. června 2010,

takto:

Žádost České pirátské strany o poskytnutí těchto informací:

  1. písemné dokumenty vztahující se k připravované novele zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, včetně návrhu paragrafovaného znění novel, návrhů důvodových zpráv, korespondence s kolektivními správci a dalšími zainteresovanými subjekty ohledně novely, došlé návrhy a podněty, zápisy z jednání se zainteresovanými subjekty,
  2. veškeré dokumenty vztahující se k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (ACTA) kterými se povinný subjekt vyjadřoval k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdržel informace, které v době obdržení nebyly veřejné, například korespondenci s orgány Evropské unie, která se této dohody týká,

se odmítá.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo dne 25. června 2010 žádost České pirátské strany, sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, IČ 71339698, o poskytnutí těchto informací

  1. písemné dokumenty vztahující se k připravované novele zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, včetně návrhu paragrafovaného znění novel, návrhů důvodových zpráv, korespondence s kolektivními správci a dalšími zainteresovanými subjekty ohledně novely, došlé návrhy a podněty, zápisy z jednání se zainteresovanými subjekty,
  2. veškeré dokumenty vztahující se k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (ACTA) kterými se povinný subjekt vyjadřoval k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdržel informace, které v době obdržení nebyly veřejné, například korespondenci s orgány Evropské unie, která se této dohody týká.

V souladu s ustanovením § 11 odst 1 písm. b) zák. č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, Ministerstvo kultury nevyhoví první části žádosti, kde žadatel žádá o poskytnutí informace týkajících se připravované novely autorského zákona, protože se v tomto případě jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu. Ministerstvo kultury je oprávněno odepřít poskytnutí informace, která vznikla v etapě přípravy rozhodnutí povinného subjektu, kterým je až konečný návrh novely autorského zákona. Dokumenty, o něž žadatel žádá, jsou toliko podkladem pro zpracování finálního návrhu novely. Ministerstvo kultury v tomto smyslu poukazuje kupř. na rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 81/2001.

Pokud se týká druhé části žádosti, ve které žadatel žádá o poskytnutí veškerých dokumentů vztahujících se k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (dále jen „Dohoda“), kterými se Ministerstvo kultury vyjadřovalo k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdrželo informace, které v době obdržení nebyly veřejné, například korespondenci s orgány Evropské unie, Ministerstvo kultury rozhodlo o odmítnutí žádosti v souladu s § 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vyjednávání Dohody, příprava instrukcí a jiných podkladů k jednání probíhá v režimu Vyhrazeném ve smyslu ustanovení §4 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Vzhledem k tomu, že žadatelem požadované informace podléhají režimu utajení ve stupni Vyhrazené, nemůže Ministerstvo kultury ani této části žádosti vyhovět. Viz k tomu též přílohu č. 1 (Seznam utajovaných informací – obecná část, bod 4.) nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

Závěrem Ministerstvo kultury upozorňuje, že se žadatel v této věci obrátil na jiný než kompetentní orgán státní správy, jelikož gestorem Dohody v České republice je v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Z výše uvedených důvodů ministerstvo muselo rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Žadatel může podle § 16 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a § 88 a násl. správního řádu podat proti tomuto rozhodnutí rozklad u Ministerstva kultury do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O podaném rozkladu rozhodne podle § 152 odst. 2 správního řádu ministr kultury.

JUDr. Pavel Zeman
ředitel odboru autorského práva

Skeny

Odmítnutí žádosti strana 1

Odmítnutí žádosti strana 2

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/odmitnuti.txt · Poslední úprava: 23.07.2010 19:57 autor: Jakub Michalek