• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Sada licencí Creative Commons

Creative Commons1) je sada svobodných modulárních licencí pro nesoftwarovou tvorbu, které lze navzájem kombinovat.

Práva

 • Kdokoliv může dílo upravovat, užívat a šířit, pokud splní povinnosti zvolené autorem z níže uvedeného seznamu

Povinnosti

 • (BY) U kopie díla musí být uvedeno jméno autora
 • (SA) Odvozená díla musí být šířena pod stejnou licencí (vzájemně neslučitelné s ND)
 • (NC) Dílo smí být šířeno a použito jen k nekomerčním účelům
 • (ND) Dílo smí být šířeno jen v nezměněné podobě (vzájemně neslučitelné s SA)

Ustanovení v rozporu s právním řádem ČR

 • Žádná

Příklad licence

Příklad plného textu licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
DÍLO (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) JE POSKYTOVÁNO ZA PODMÍNEK TÉTO CREATIVE COMMONS
PUBLIC LICENSE (DÁLE JEN „CCPL“, „LICENČNÍ UJEDNÁNÍ“ NEBO „UJEDNÁNÍ“). DÍLO JE
CHRÁNĚNO PLATNÝMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI PRÁVO AUTORSKÉ. JAKÉKOLI UŽITÍ DÍLA,
KTERÉ NENÍ V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY NEBO S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM, JE
ZAKÁZÁNO.

UŽITÍM DÍLA V SOULADU S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM SE NABYVATEL ZAVAZUJE
DODRŽOVAT PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ A STÁVÁ SE JAKO NABYVATEL STRANOU LICENČNÍ
SMLOUVY V ROZSAHU, V JAKÉM PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ NABYVATELE SMLUVNĚ
ZAVAZUJÍ. POSKYTOVATEL POSKYTUJE NABYVATELI LICENCI K DÍLU JEN POKUD NABYVATEL
BEZPODMÍNEČNĚ AKCEPTUJE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ.

1. Definice

  a. Pojem „dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání autorské dílo nebo jiný
   nehmotný statek chráněný autorským zákonem, pokud příslušný právní řád
   jeho ochranu též uznává. Autorskými díly mohou být mimo jiné díla
   literární, výtvarná, hudební, audiovizuální, vědecká, fotografie nebo
   počítačové programy. Jinými nehmotnými statky jsou zejména umělecké
   výkony výkonných umělců, zvukové nebo zvukově obrazové záznamy,
   televizní a rozhlasové vysílání. Za díla jsou považovány též databáze.
   Pojem „Dílo“ popřípadě „DÍLO“ označuje konkrétní dílo, ke kterému
   poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za podmínek uvedených v tomto
   ujednání.
  b. Pojem „souborné dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání soubor
   nezávislých děl nebo jiných prvků, který je jako celek dílem, a do něhož
   je celé Dílo v nezměněné, tj. neupravené podobě zařazeno. Souborným dílem
   může být zejména časopis nebo jiné periodikum, sborník, encyklopedie,
   antologie, pásmo nebo výstava. Zařazení Díla do souborného díla
   se nepovažuje za jeho úpravu. Pokud je to výslovně uvedeno, považuje
   se za souborné dílo též soubor, který místo Díla obsahuje upravené Dílo.
  c. Pojem „upravené Dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání výsledek
   jakékoliv úpravy Díla, kterou může být zejména zpracování Díla nebo
   zpracování Díla s jinými díly, doplnění Díla nebo jiné změny Díla.
   Upraveným Dílem může být mimo jiné jeho překlad, dramatizace, zhudebnění.
   Za upravené Dílo se považuje i jeho spojení s dalším dílem či prvky
   (např. užití hudebního díla jako doprovodu), ale ne jeho pouhé zařazení
   do souborného díla.
  d. Pojem „autor“ označuje pro účely tohoto ujednání osobu nebo osoby, které
   Dílo vytvořily.
  e. Pojem „poskytovatel“ označuje pro účely tohoto ujednání autora nebo
   jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna poskytnout
   licenci k užití Díla za podmínek uvedených v tomto ujednání.
  f. Pojem „nabyvatel“ označuje pro účely tohoto ujednání fyzickou nebo
   právnickou osobu, která užívá Dílo v souladu s tímto ujednáním a která
   neporušila ve vztahu k Dílu podmínky tohoto ujednání, ledaže získala
   od poskytovatele výslovný souhlas vykonávat práva k Dílu na základě
   tohoto ujednání i přes předchozí porušení jeho podmínek.
  g. Pojem „rozmnožování“ označuje pro účely tohoto ujednání zhotovování
   rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky. Rozmnoženiny mohou být mimo
   jiné tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, nebo zvukově-obrazové a
   mohou mít též elektronickou podobu, zahrnující vyjádření analogové i
   digitální. Rozmnožováním je též zhotovení rozmnoženiny nezbytné
   k zavedení, uložení, zobrazení, provoz a přenos počítačového programu a
   vytěžování obsahu databáze.
  h. Pojem „rozšiřování“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování
   originálu díla nebo jeho rozmnoženiny v hmotné podobě prodejem nebo
   jiným převodem vlastnického práva. Za rozšiřování díla se považuje také
   jeho vystavování, pronájem a půjčování.
  i. Pojem „sdělování veřejnosti“ označuje pro účely tohoto ujednání
   zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Sdělováním veřejnosti se mimo
   jiné rozumí veřejné provozování díla nebo jeho přenos, vysílání
   rozhlasem nebo televizí a zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím
   počítačové nebo jiné sítě, a to způsobem, že kdokoli může mít k němu
   přístup na místě a v čase podle své volby. Sdělováním veřejnosti je též
   zužitkování obsahu databáze.
  j. Pojem „licenční prvky“ označuje pro účely tohoto ujednání
   charakteristické prvky této licence, které stanovil poskytovatel a které
   jsou vyjádřeny v jejím označení: „Uveďte autora“ a „Zachovejte licenci“.
  k. Pojem „licenční ujednání kompatibilní s Creative Commons“ označuje
   pro účely tohoto ujednání licenční ujednání uvedené na adrese
   http://creativecommons.org/compatiblelicenses/, které Creative Commons
   uznala jako ve své podstatě ekvivalentní s tímto ujednáním, neboť splňuje
   minimálně následující kritéria:
     i. obsahuje licenční podmínky, které mají stejný účel a stejné
	  důsledky jako licenční prvky tohoto ujednání a
    ii. výslovně umožňuje poskytování upraveného díla za podmínek tohoto
	  ujednání nebo licenčního ujednání Creative Commons Unported
	  se shodnými licenčními prvky, popřípadě licenčního ujednání
	  určeného pro právní řád jiného státu se shodnými licenčními prvky.

2. Výjimky a omezení ochrany práv k Dílu

Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití Díla, užití
Díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví
k originálu nebo rozmnoženině Díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná omezení
práv k Dílu.

3. Poskytnutí licence

Za podmínek stanovených tímto ujednáním poskytuje poskytovatel nabyvateli
bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou
(na celou dobu trvání práv k Dílu) licenci k Dílu:

  a. oprávnění rozmnožovat Dílo, zahrnovat Dílo do souborných děl a jako
   součást souborných děl Dílo dále rozmnožovat,
  b. oprávnění upravovat Dílo a upravené Dílo rozmnožovat, zařazovat
   do souborných děl a jako součást souborných děl dále rozmnožovat, pokud
   je z upraveného Díla nebo jeho označení zřejmé, že Dílo bylo změněno
   nebo jinak upraveno,
  c. oprávnění Dílo samostatně nebo jako součást souborného díla rozšiřovat
   a sdělovat veřejnosti,
  d. oprávnění rozšiřovat a sdělovat veřejnosti upravené Dílo.
  e. Práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání jsou upravena
   následovně:
     i. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva na odměnu za užití Díla,
	  která poskytovatel nemůže neuplatnit nebo se jich vzdát, zejména
	  práva povinně kolektivně spravovaná.
    ii. Ve všech ostatních případech se poskytovatel zavazuje svá práva
	  na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání neuplatnit nebo
	  se jich tímto vzdává.

Nabyvatel je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích
a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. Oprávnění
nabyvatele se vztahuje i na provádění technických úprav nezbytných k tomu,
aby Dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu.
Veškerá práva k Dílu, která nejsou výslovně poskytnuta touto licencí,
zůstávají vyhrazena. Nabyvatel není povinen poskytnutou licenci využít.

Je-li součástí poskytované licence i zvláštní právo pořizovatele k jím
pořízené databázi, poskytovatel se takového práva k Dílu v celém rozsahu vzdává.

4. Omezení licence

  a. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat Dílo nebo ho sdělovat veřejnosti pouze
   za podmínek stanovených tímto ujednáním. Nabyvatel je při tom vždy
   povinen k Dílu připojit text tohoto ujednání nebo odkaz na něj
   ve formátu Uniform Resource Identifier (dále jen „URI“). Nabyvatel není
   oprávněn omezovat užití Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním.
   Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicenci k Dílu. Při rozšiřování
   Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze
   změny všechny odkazy na toto ujednání a případná ustanovení
   o odpovědnosti vztahující se k Dílu. Při rozšiřování Díla nebo jeho
   sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky
   ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití Díla
   v souladu s tímto ujednáním. Ustanovení tohoto čl. 4 písm. a) se vztahují
   na Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná
   podle tohoto ujednání se však nemusí vztahovat na souborné dílo jako
   celek nebo na jeho ostatní části. Pokud nabyvatel vytvoří souborné dílo
   je povinen na žádost poskytovatele odstranit ze souborného díla údaje
   uvedené v ustanovení čl. 4 písm. c), je-li to fakticky možné. Pokud
   nabyvatel vytvoří upravené Dílo je povinen na žádost poskytovatele
   odstranit z upraveného Díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. c),
   je-li to fakticky možné.
  b. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo
   výhradně za podmínek :
     i. tohoto licenčního ujednání,
    ii. pozdější verze tohoto licenčního ujednání se shodnými licenčními
	  prvky,
    iii. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons určeného
	  pro právní řád jiného státu, jež obsahuje shodné licenční prvky,
    iv. verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons Unported
	  se shodnými licenčními prvky, nebo
     v. licenčního ujednání kompatibilního s Creative Commons.
   Pokud nabyvatel poskytuje k upravenému Dílu licenci uvedenou v bodě (v),
   je povinen dodržovat podmínky této licence.

   Pokud nabyvatel poskytuje jednu z licencí uvedenou v bodě (i)–(iv)
   (dále jen „dovolená licenční ujednání“), je povinen dodržovat podmínky
   takové licence, zejména: Je při rozšiřování upraveného Díla a jeho
   sdělování veřejnosti vždy povinen k upravenému Dílu připojit text
   dovoleného licenčního ujednání nebo odkaz na něj ve formátu URI. Není
   oprávněn omezovat užití upraveného Díla nad rámec stanovený tímto
   ujednáním. Při rozšiřování upraveného Díla nebo jeho sdělování veřejnosti
   je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na dovolené
   ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti. Při rozšiřování upraveného
   Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí použít žádné technické
   prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití
   upraveného Díla v souladu s dovoleným licenčním ujednáním. Ustanovení
   tohoto čl. 4 písm. b) se vztahují na upravené Dílo i tehdy, je-li
   zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle dovoleného
   licenčního ujednání se však nemusí vztahovat na takové souborné dílo
   jako celek nebo na jeho ostatní části.
  c. Při rozšiřování Díla, upraveného Díla nebo souborného díla nebo
   při jejich sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen, pokud nebyl
   v souladu s ustanovením čl. 4 písm. a) požádán o opak, připojit beze
   změny všechny copyrightové doložky a je povinen způsobem odpovídajícím
   danému nosiči a v přiměřené formě uvést následující údaje, pokud
   existují a jsou mu známy:
     i. jméno případně pseudonym autora nebo jména či označení jiných osob,
	  které autor nebo poskytovatel uvedl v copyrightové doložce k Dílu,
	  v podmínkách užití Díla nebo které označil jiným přiměřeným
	  způsobem (dále jen „uvedené osoby“), pozdější verze tohoto
	  licenčního ujednání se shodnými licenčními prvky,
    ii. název Díla,
    iii. odkaz ve formátu URI, který poskytovatel k Dílu připojil, pokud
	  odkazuje na copyrightovou doložku k Dílu nebo na licenční podmínky a
    iv. pokud se jedná o upravené Dílo, též údaje o Díle a o způsobu,
	  kterým bylo upraveno, v souladu s ustanovením čl. 3 písm. b).
   Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. c) má nabyvatel povinnost
   uvést jakýmkoli přiměřeným způsobem. V případě upraveného Díla nebo
   souborného díla se považuje za přiměřené, aby údaje vztahující se k Dílu
   byly uvedeny spolu s obdobnými údaji o ostatních dílech, která byla
   zahrnuta do souborného díla nebo využita při vzniku upraveného Díla,
   a to způsobem nesnižujícím jejich hodnotu ve srovnání s obdobnými údaji
   o ostatních uvedených dílech a ostatních uvedených osobách. Údaje uvedené
   v ustanovení tohoto čl. 4 písm. c) je nabyvatel oprávněn použít pouze
   pro označení Díla v souvislosti s užitím Díla v souladu s tímto
   ujednáním. Bez předchozího písemného souhlasu uvedených osob není
   nabyvatel oprávněn uvádět údaje o Díle způsobem, který by přímo
   či nepřímo vyvolal dojem účasti nebo jiné formy podpory ze strany
   uvedených osob.
  d. Omezení uvedená v čl. 4 písm. a) až c) se nevztahují na ty části Díla,
   na které se vztahuje definice díla uvedená v čl. 1 písm. a) pouze
   z důvodu ochrany zvláštních práv pořizovatele databáze.
  e. Tímto ujednáním nejsou dotčena osobnostní práva autora, pokud příslušný
   právní řád jejich ochranu uznává. Zejména si nikdo nesmí osobovat
   autorství k Dílu a Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho
   hodnotu. Za zásah do osobnostních práv autora se nepovažuje jednání
   v souladu s podmínkami stanovenými tímto ujednáním.

5. Odpovědnost za vady

NEBYLA-LI MEZI POSKYTOVATELEM A NABYVATELEM UZAVŘENA PÍSEMNÁ DOHODA UPRAVUJÍCÍ
ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY DÍLA, POSKYTUJE POSKYTOVATEL DÍLO TAKOVÉ,
JAKÉ JE. POSKYTOVATEL NEPROHLAŠUJE, ŽE DÍLO MÁ URČITÉ VLASTNOSTI A NEPOSKYTUJE
K DÍLU ZÁRUKY, COŽ NABYVATEL BERE NA VĚDOMÍ.

6. Odpovědnost za škodu

POSKYTOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNOU ŠKODU NAD MINIMÁLNÍ ROZSAH STANOVENÝ PLATNOU
PRÁVNÍ ÚPRAVOU, COŽ NABYVATEL BERE NA VĚDOMÍ.

7. Ukončení licence

  a. Nabyvateli zaniká licence k Dílu podle tohoto ujednání okamžikem,
   kdy nabyvatel poruší podmínky tohoto ujednání. Tím nejsou dotčeny
   licence k upravenému Dílu nebo soubornému dílu, které nabyvatel poskytl
   nebo poskytne v souladu s tímto ujednáním dalším osobám, pokud tyto osoby
   podmínky příslušné licence dodržují. Články 1, 2, 5, 6, 7 a 8 tohoto
   ujednání zůstávají v účinnosti i po zániku oprávnění k užití Díla podle
   tohoto odstavce.
  b. Nedojde-li k zániku licence k Dílu podle odstavce a), je licence k Dílu
   časově neomezená (na celou dobu trvání práv k Dílu). Poskytovatel
   je oprávněn současně poskytovat k Dílu jiné licence nebo může přestat
   Dílo šířit, pokud tím nebude dotčena licence k Dílu poskytnutá nabyvateli
   ani další licence poskytnuté v souladu s tímto ujednáním, a pokud
   zůstane, vyjma případu uvedeného v předchozím odstavci, v plném rozsahu
   platná a účinná licence, kterou poskytovatel nabyvateli na základě
   tohoto ujednání poskytl.

8. Závěrečná ustanovení

  a. Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti Dílo nebo souborné dílo,
   poskytuje licenci k Dílu dalším osobám přímo poskytovatel, a to
   za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k Dílu
   nabyvatel na základě tohoto ujednání.
  b. Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti upravené Dílo, poskytuje
   licenci k Dílu dalším osobám přímo poskytovatel, a to za stejných
   podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k Dílu nabyvatel
   na základě tohoto ujednání.
  c. Pokud se některé ustanovení tohoto ujednání stane neplatným nebo
   neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost
   a účinnost zbývajících ustanovení.
  d. Bez písemného souhlasu druhé smluvní strany není smluvní strana oprávněna
   vyloučit nebo změnit žádné ustanovení tohoto ujednání.
  e. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání tvoří úplnou dohodu
   o podmínkách poskytnutí licence k Dílu. Toto ujednání lze měnit pouze
   písemnou dohodou smluvních stran.
  f. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, řídí se právní vztahy podle
   tohoto ujednání právem České republiky.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.