• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Podání ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Stížnost v PDF.

Vážení,

žadatelka Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná Jakub Michálek, člen komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodu internetu pověřený podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00 Praha 8,

podává ministerstvu kultury následující alternativní podání:

  1. pokud byla žádost o informace přiložená v příloze (dále jen žádost), ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále jen InfZ) doručena povinnému subjektu, podává žadatelka podle §16a písm. b) InfZ stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, jinak
  2. podává žadatelka žádost stejného obsahu znova se dnem podání opětovné žádosti odpovídajícím dni doručení tohoto podání.

V obou případech žádá navíc žadatelka o sdělení, zda původní žádost povinný subjekt obdržel. Pro doručování žadatelce platí totéž jako u původní žádosti.

Odůvodnění

Žadatelka podala 25. 6. 2010, v 15:41, přiloženou žádost o poskytnutí informací prostřednictvím adresy podatelny elektronické pošty povinného subjektu epodatelna(zav)mkcr.cz. Žádost zaslala z e-mailové adresy jakub.michalek(zav)pp-international.net. Elektronické podání do podatelny i bez zaručeného podpisu je podle § 14(3) InfZ jedním ze způsobů, jak žádost podat. Žadatelka neobdržela od povinného subjektu žádné vyrozumění o přijetí žádosti, což ovšem není pro zjištění, zda byla podána žádost, podstatné, protože s takovým požadavkem zákon právní skutečnost doručení nespojuje. Ministerstvo žadatelce po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žádanou informaci neposkytlo, ani žadatelku nezpravilo o prodloužení lhůty, ani nevydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a proto se poskytnutí informace domáhá žadatelka stížností.

Pokud se stalo, že ministerstvo žádost neobdrželo, a lhůta tak nezačala běžet, podává žadatelka stížnost stejného obsahu (viz příloha). Pokud ministerstvo ani nadřízený orgán požadované informace neposkytne v předepsané lhůtě nebo nebude reagovat zákonem předepsaným způsobem, bude se žadatelka domáhat ochrany soudu.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek
Za žadatelku

Příloha

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/2_2010.txt · Poslední úprava: 15.07.2010 17:32 autor: Jakub Michalek