• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst

Senátní volby 2010

Název: Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Termín: 15. a 16. října 2010

Harmonogram

10.8.2010 volební strana podání přihlášky k registraci registračnímu úřadu (do 16 hodin)
26.8.2010 volební strana odstranění závad na přihláškách k registraci
13.10.2010 kandidát možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury

Přihláška k registraci

Náležitosti

 • jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

Přílohy

K přihlášce k registraci kandidát připojí:

 1. doklad o státním občanství,
  1. občanským průkazem (v takovém případě musí být předání dokumentů osobně na registračním úřadě)
  2. cestovním dokladem (v takovém případě musí být předání dokumentů osobně na registračním úřadě)
  3. osvědčením o státním občanství České republiky (v takovém případě může být přihláška podána zmocněncem nebo jinou osobou). Osvědčení vydá matrika v místě trvalého bydliště, viz kde získat osvědčení?
 2. vlastnoručně podepsané prohlášení,
 3. podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 4. potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet. Složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta. Při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti konstantní symbol 379.

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát.

Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.