• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kas:pravidla:registr [09.08.2022 10:12]
lucie.spacilova1 [Pravidla Archivu a Registru smluv]
kas:pravidla:registr [10.09.2022 14:10] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pravidla Archivu a Registru smluv ====== +#redirect ao:​pravidla:​registr
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page ​      : kas:​start ​adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ                ​: pravidla ​# typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​           : KaS-Arch # zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​           : ne # zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-aktualizace_hidden : 2022-05-31 # datum aktualizace,​ nepovinné +
-opravit_hidden ​    : NE # hodnoty (ANO) zda potřebuje aktualizovat. Slouží výhradně pro pomocný seznam. +
-Aktualizováno ​     : 09.08.2022 +
----- +
- +
-  ? Archiv:  +
-  : Česká pirátská strana vede **listinnou** spisovnu smluv, která je umístěna v sídle strany.  +
-  ? Registr smluv: ​  +
-  : Vedle toho vede i **digitální** (transparentní) spisovnu pod názvem **Registr smluv** na adrese [[https://​smlouvy.pirati.cz/​]]  +
-  ? Správcem:​ +
-  : listinné spisovny a registru je Kancelář strany.  +
-  +
-     +
-====== Pravidla registru ====== +
-1. Veškeré smlouvy a dokumenty České pirátské strany se v originále archivují v Centrální spisovně, Registru smluv nebo Piroplácení.  +
- +
-2. Zástupce strany ​ ((kdo je zástupce strany a jak má vypadat podpis dokumentu se řídí [[rules/​st#​jednani_jmenem_strany|Stanovami čl. 14]] a [[rules/​or#​pravni_akty_a_zastupovani|Organizační řád §29, §30]])), který dokument podepsal, je povinen smlouvu po podepsání všemi smluvními stranami ihned po podpisu doručit příslušnému [[https://​wiki.pirati.cz/​po/​start#​koordinatori|Koordinátorovi Krajského sdružení]] (dále jen KoKS) nebo Kanceláři strany (sídlo Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2) a to v listinné podobě. +
- +
-3. KoKS vloží anonymizovanou smlouvu do [[https://​smlouvy.pirati.cz/​upload/​|Registru smluv]] a její orignál nahraje na [[https://​mrak.pirati.cz/​apps/​files/?​dir=/​Registr%20smluv/​Kraje&​fileid=3184996|Mrak]]. +
-   +
-4. KoKS je dále povinen zajistit doručení listinné smlouvy do sídla strany do řádné poštovní schránky a to buď osobně, nebo poštou (**minimálně doporučenou zásilkou, do 30 dní od nahrání do registru smluv**). Dokumenty umístěné na jakémkoliv jiném místě nebudou považovány za doručené. +
- +
-5. Dokument zanesený do Registru smluv bude autorizován správcem archivu až po jeho fyzickém doručení, viz bod 4. +
- +
-6. Dokumenty do Registru jsou oprávněni vkládat [[https://​wiki.pirati.cz/​po/​start#​koordinatori|Koordinátoři Krajského sdružení]],​ správci a osoby správcem určené. Za činnost osob správcem určených zodpovídá v plném rozsahu správce. +
- +
-7. Vložené dokumenty je oprávněn autorizovat pouze a výhradně **správce**,​ pokud dojde k potížím s nahraným dokumentem, kontaktujte správce prostřednictvím [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​ao|Redmine]]. +
-    +
-8. Pokud by u některého dokumentu mohlo dojít k prodlení s plněním, může vedoucí FT dát pokyn přes [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​ao|Redmine]] k autorizování dokumentu v Registru bez fyzického držení dokumentu správcem.  +
-V takovém případě je žadatel o zanesení povinen do 3 pracovních dnů (**v případě doručování poštou je rozhodné datum podání**) doručit fyzický dokument do sídla strany do řádné poštovní schránky a to buď osobně, nebo poštou (**minimálně doporučenou zásilkou**). +
- +
-9. Osoba, která zanáší dokument do Registru, je povinna řídit se předepsaným [[ao:navody:registr|postupem]]. +
-  ​+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kas/pravidla/registr.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 14:10 autor: vojtech.pikal