• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Obsah

Pořad 6. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se


(senátní tisk č. 42)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(senátní tisk č. 43)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se


(senátní tisk č. 52)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)

POPIS
(senátní tisk č. 28)

Celý návrh považuji za další krok ke zhoršení současného stavu, kdy se trestají bagatelní věci, vymýšlejí stále nové přestupky a trestné činy, a skutečné problémy nikdo neřeší. Většinu článků považuji za rozpor s dobrými mravy, mnohé jsou na hraně s ústavními právy, a všechny jsou cílené na zvyšování represe, kterou nepotřebujeme a nechceme.
Půjčím někomu flashku na kopii jeho oblíbeného DP, takže mám být také trestně odpovědným
Pokus přesvědčit provozovatele služeb, aby vypnuli logování, jinak budou muset logy poskytovat
Pokus o nucení lidí vydávat šifrovací klíče
Nucení ISP šmírovat své uživatele a předávat to dál
Snaha o co nejsnazší vydávání pachatelů těchto bagatelních činů do zahraničí
Šmírování, odposlechy, razie, sabotáže a zabavování HW a dat nejen na žádost místních i zahraničních bezp. složek
Návrh odmítáme, a chceme normu pro ochranu před podobnými praktikami.

Garant - Internet: Vilém Maršík&sekretářka Wagner

POPIS
(senátní tisk č. 45)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací: zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací „Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku“, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012
(senátní tisk č. 448)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací: správní pomoc v celních otázkách s Brazílií

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012
(senátní tisk č. 7)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací: výměna informací s Kajmanskými ostrovy o daňových záležitostech

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
(senátní tisk č. 8)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací: Úmluva o pomoci v daňových záležitostech podepsaná v Kapském městě

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
(senátní tisk č. 9)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O technických požadavcích na výrobky

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 47)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací:Obchodní dohoda mezi EU a Peru a Kolumbií

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu
(senátní tisk č. 3)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
(senátní tisk č. K 193/08)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice
(senátní tisk č. 198/08)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O odpadech, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 44)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O jakosti benzinu a motorové nafty, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
(senátní tisk č. N 197/08)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O fluorovaných skleníkových plynech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech
(senátní tisk č. N 002/09)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(senátní tisk č. 46)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou
(senátní tisk č. K 004/09)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O azylu a o změně zákona o Policii České republiky, o pobytu cizinců, o sociálně-právní ochraně dětí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 51)

Návrh zákona provádí zejména formální změny tak, aby byl zákon v souladu se směrnicemi EU. Změny zákona nemají výrazný vliv na postavení cizinců na území ČR.

Pozice předsednictva - zdržuje se

Změna ústavy - trestní stíhání zákonodárců

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(senátní tisk č. 48)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O právu autorském, právech souvisejících s právem autorským

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 49)

Hlavní body návrhu lze shrnout následovně:

  • Zákon dává povinnost výběrčím organizacím OSA nebo Dilia, aby na výzvu provozovatele zařízení, které musí platit výpalné OSA, Dilia, Intergramu a dalším poplatkovým organizacím, pověřila pouze jednoho výběrčího (body 4 a 6 novely); zároveň jim dává možnost takovou neziskovou právnickou osobu založit (bod 2 novely). Nad takovou osobou vykonává správní dozor ministerstvo kultury (bod 7 novely).
  • Podle dosavadní úpravy se zastupování OSA vztahovalo pouze na nevýdělečné živé hraní autorských děl, podle navrhované změny by v případě komerčního živého hraní (například živé hraní v hospodách, koncerty, veřejné komerční předčítání atd.) by OSA a Dilia mohly udělovat licence i za autory, které nezastupují (s výjimkou divadelního provozování, na které se uvedený bod nevztahuje). Podmínky výluky z tohoto režimu jsou pak nadále nepřiměřeně přísné, neboť člověk, který nechce být zastupován OSA musí uplatnit tuto námitku jak vůči OSA, tak vůči konkrétnímu uživateli (§ 101 odst. 9 autorského zákona, návětí „pro takového smluvně nezastupovaného nositele práva, který …“). Lze tedy očekávat, že OSA a Dilia bude ještě intenzivněji vydělávat na autorech, které nezastupuje, a bude vybrané poplatky rozdělovat mezi vlastní členy (bod 5 novely).

Tyto body mají společné, že mohou významně pomoci uživatelům, přičemž druhý zmíněný pomůže i kolektivním správcům, neboť získají na provozování děl monopol v rámci tzv. rozšířené kolektivní správy. K těmto hlavním bodům jsou přidány dva nesouvisející návrhy, které naopak zastupují spíše zájem nakladatelů a kolektivních správců.

  • Nakladatelé budou moci inkasovat odměny od Dilia i pokud mají smlouvu na kratší dobu, nikoliv na celou dobu trvání kopírovacího monopolu (bod 1 novely), bude tak menší tlak od nakladatelů na autory, aby postupovali monopol neomezeně,
  • Návrh zavádí dosavadní domněnku, že sazby poplatků stanovené přímo v zákoně jsou bez DPH, což dopadne hlavně na knihovny, které budou muset platit o DPH navíc. (Doteď platila u poplatků z výpůjček z vybrané částky DPH Dilia.) Je možné, že se bokem plánuje i zpětný odvod DPH, k němuž však není důvod.

Souhlasíme s podstatným bodem, aby museli kolektivní správci pověřit pouze jednoho společného zástupce. K rozšíření kolektivní správy na nezastupované autory v případě živého provozování jejich děl máme výhrady a doporučujeme přijmout pozměňovací návrh, kterým se bod 5 z předlohy vypustí. K drobným změnám kolektivní správy nemáme poznámky, neboť jde o pouze parametrické změny zcela chybného modelu. Výhrady máme rovněž k zvýšení daně pro knihovny, byť jejich výběr bude příjmem státního rozpočtu. Proto podmiňujeme přijetí návrhu v bodu 3 také patřičným snížením poplatku za výpůjčku a předkládáme následující pozměňovací návrh: „V bodu 10. přílohy k zákonu č. 121/2000 Sb. se částka 0,50 Kč nahrazuje částkou 0,40 Kč.“

O provozu na pozemních komunikacích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 50)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012
(senátní tisk č. 53)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Souhlas s ratifikací: přidružení mezi EU a Střední Amerikou

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
(senátní tisk č. 6)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O sbližování právních a správních předpisů týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
(senátní tisk č. N 019/09)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Zpráva o peticích doručených Senátu za r. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106

Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012
(senátní tisk č. 33)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

O sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o volbách do Parlamentu, o volbách do Evropského parlamentu, o volbách do zastupitelstev krajů

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
(senátní tisk č. 449)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

Petice za zachování základních škol praktických

Petice za zachování základních škol praktických
(senátní tisk č. 35)

Vládou přijatý materiál Strategie boje proti vyloučení na období 2011-2015 určil jako jednu z priorit MŠMT zrušení praktických škol. Proti zrušení pak vystupuje zmíněná petice. Petice se opírá o velmi rozumný argument, a tedy že smyslem speciálních škol je přihlédnout ke speciálním potřebám žáků, které není za současných ekonomicých a perzonálních podmínek možné v rámci běžných základních škol.

Bohužel problém praktických škol je ten, že většinou v nich nekončí děti, které mají speciální potřeby v rámci vzdělávání, tedy děti mentálně nebo fyzicky handicapované, ale děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (jak ostatně uznávají i iniciátoři petice). Praktické školy se tak často stávají odkladištěm dětí, které jsou obyčejně mentálně normální, ale nehodí se pro integraci v rámci běžných základních škol. Často se jedná o děti hyperaktivní, s lehkou mozkovou disfunkcí, nebo děti ze slabých sociálních vrstev, kdy rodiče i učitelé rezignují na integraci dítěte do běžné třídy. Je evidentní, že současný model praktických škol se neosvědčil a vede spíše k separaci hůře vzdělavatelných dětí od ostatních. Místo toho, aby se děti ve škole byly vedeni k toleranci odlišného, učí se, že je v pořádku „jiné“ jedince vykázat do „zvláštních“ škol.

Piráti obecně nejsou proti tomu, aby děti se zvláštními potřebami (ať už jsou výjimečně inteligentní nebo zaostalé), měli zvláštní péči a byly vzdělávány v režimu, který bude respektovat jejich specifické potřeby. Konstatujeme ale, že praktické školy ve stavu, v jakém jsou nyní jsou spíše instituty, které posilují sociální vyloučení. Aby se situace zlepšila, bylo by potřeba zamezit umísťování do praktických škol dětí, které tam nepatří a zároveň hledat způsoby, jak je lépe integrovat do běžné výuky. Řešením by mohlo být posílení předškolní výchovy, tedy zpřístupnit předškolní vzdělávání i dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Popřípadě zavedení povinné docházky do přípravných tříd základních škol, pokud se při zápisu do školy zjistí, že dítě není zralé pro školní docházku.

Pozice předsednictva - zdržuje se

Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání

Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
(senátní tisk č. 447)

Petice konstatuje, že stav školství v ČR není úplně radostný a jako hlavní příčinu vidí jeho dlouhodobé podfinancování. Piráti jsou si tristní situace ve školství vědomí, a v rámci svého programu navrhují nejen zajistit prostředky pro rozvoj školství, ale i jeho další strukturální změny.

Pozice předsednictva - zdržuje se

Návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků
(senátní tisk č. 55)

STANIVISKO

Pozice předsednictva - zdržuje se

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.