• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Obsah

Pořad 4. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

1.Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady

Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 13. - 14. prosince 2012

2.Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

konané ve dnech 7. - 8. února 2013


(evropský senátní tisk č. N 191/08)

Odůvodnění: Vyplácení politických stran z fondů EU v současné situaci není moudré. Povede k centralizaci velkých stran v celoevropském měřítku - tj. dá se očekávat, že po nějaké době zbudou jen dvě velké politické strany v celé Evropě a všichni ostatní budou bez zastoupení.

Piráti poukazují na nevhodnost vazby Jedna politická strana - max. jedna politická nadace. Piráti dále nesouhlasí s faktem,že na financování mohou dosáhnout jen strany a nadace s člověkem v parlamentu.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

4. Změna Ústavy

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(senátní tisk č. 400)

Pozm.návrh - přímá volba prezidenta NKÚ - v legislativním znění ZDE
Pozm.návrh - působnost, veřejná instituce - v legislativním znění ZDE

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Odůvodnění k návrhu přímé volby: Aby byla v co nejvyšší míře zabezpečena objektivita při posuzování kontrolovaných skutečností a v rozhodování, byl pro rozhodování o zásadních otázkách týkajících se kontrolní působnosti úřadu uzákoněn kolektivní princip. Proto o plánování a závěrech z NKÚ rozhodují Kolegium a senáty Úřadu. Kolegium sestává z prezidenta, viceprezidenta a z patnácti členů Úřadu; Členové Úřadu jsou na návrh prezidenta NKÚ voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

Česká pirátská strana je toho názoru, že pokud prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje sice moc výkonná, avšak na návrh moci zákonodárné, která má být Úřadem zároveň kontrolována, může docházet k tlakům na objektivitu a nezávislé rozhodování, vzhledem k faktu, že členy Úřadu navrhuje president NKU.

Odůvodnění k návrhu o úpravě působnosti (veřejné instituci): Navrhovaná úprava působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu umožní výkon jeho kontrolní působnosti nejen ve vztahu k majetku státu a státnímu rozpočtu, resp. prostředkům poskytovaným ze státního rozpočtu, jak je tomu doposud, ale i ve vztahu k majetku ostatních veřejných institucí, a to zejména k jejich hospodaření především s veřejnými prostředky tak, aby nedocházelo v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů k jejich nehospodárnému a neúčelnému vynakládání. Upřesnění této nové působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu bude rozvedeno v novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tyto změny Piráti podporují.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Odůvodnění: Navrhovaná úprava působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu umožní výkon jeho kontrolní působnosti nejen ve vztahu k majetku státu a státnímu rozpočtu, resp. prostředkům poskytovaným ze státního rozpočtu, jak je tomu doposud, ale i ve vztahu k majetku dalších právnických osob veřejnoprávní povahy, a to zejména k jejich hospodaření především s veřejnými prostředky, kde by kontrola měla být spíše flexibilnější s tím, že další podrobnosti stanoví prováděcí zákon. Tyto změny Piráti podporují.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 15)

Pozm.navrh č.1 - paragrafové znění
Pozm.navrh č.2 - paragrafové znění

Navrhovaná ústavní úprava (Bod 4 - S4/400) rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu si vyžádá změnu shora uvedeného zákona s cílem vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn.

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Odůvodnění:
První pozm.návrh upravuje hranici, která umožňuje kontrolovat majetek právnických osob u kterých má Česká republika majetkovou účast alespoň 50% z 50 na 20 procent. Piráti prosazují transparentní hospodaření státních a polostátních podniků a jsou toho názoru, že jestliže má republika majetkovou spoluúčast, má právo také podnik kontrolovat.
Druhý pozm.návrh upravuje působnost NKÚ i pro ty podniky, které obchodují se svými akciemi na regulovaném trhu. Piráti jsou toho názoru, že nakládání s majetkem tímto způsobem není důvod pro neprovádění kontrol. Vzhledem k faktu, že do této kategorie spadá pouze ČEZ se Piráti obávají, že současné znění zákona je upraveno lobbistickými vlivy této společnosti, což je neakceptovatelné.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013


Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Odůvodnění: Piráti podporují navrhovanou změnu Ústavy rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a proto podporují i změnu shora uvedeného zákona s cílem vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

6.Zákon o obětech trestných činů

Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(senátní tisk č. 19)

Odůvodnění: Předkládaný zákon má několik důležitých dopadů:

 • Zpřehledňuje legislativu, co se týká přístupu k obětím trestných činů.
 • Rozšiřuje práva obětí trestných činů. Zejména poskytuje následující:
  • Právo na bezplatnou odbornou pomoc.
  • Právo na právní pomoc a přístup k informacím (včetně informování obětí, které neovládají český jazyk).
  • Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím např. pomocí předběžných opatření nebo skrytím identity a podoby oběti nebo svědka.
  • Právo na ochranu soukromí.
  • Právo na ochranu před druhotnou újmou např. zabráněním setkání oběti s pachatelm, nebo zvláštním režimem vedení výslechů.
  • Právo na peněžitou pomoc, která slouží zejména k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem.
 • Rozšiřuje podporu subjektům poskytujících pomoc obětem tresných činů a umožňuje jim tak získat státní dotace na svůj chod, čímž umožňuje obětem čerpat u těchto subjektů bezplatnou pomoc.

Přijetí zákona s sebou nese změny i v dalších zákonech. Nejpodstatnější změny se promítají do trestního zákoníku. V něm se např. zavádí nová část týkající se přeběžných opatření, které mají zabránit pachateli pokračovat v trestné činnosti, popřípadě zamezit styku oběti s pachatelem.

Navrhovaný zákon tedy výrazně posiluje práva obětí trestných činů a přibližuje tak českou legislativu západním zemím.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013


(evropský senátní tisk č. N 183/08)

Odůvodnění: EU se snaží zavést směrnici, která unifikuje boj proti podvodům v rámci EU. V současné době existuje u každého státu odlišný přístup k tomuto boji. Kromě unifikace směrnice také definuje pro všechny státy stejné „hranice“ na podobné skutky. Příkladem zákon říká že za ten a ten skutek, má stát přijmout trest od x let do y let.
- Klady - jednotné tresty a postupy v případě korupce a dalších.
- Negativa - nezavádí žádnou transparenci v rámci podniků, které jsou příjemci dotací a jedná se o další nařízení EU, které posílá kousek autonomie do Bruselu.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 21)

Odůvodnění: harmonizace s EU

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(senátní tisk č. 22)

Odůvodnění: ano, jde o úpravu EU a upřesnění postupu při transplantacích

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 25)

Odůvodnění: jde o úpravy, které mají zlepšit fungování

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

11.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 13)

Odůvodnění: Finanční kontrola v oblasti školství - vedlo by k zesílení vlivu zřizovatele na jím zřízené příspěvkové organizace. I když výkon státní kontroly nakládání s veřejnými prostředky Českou školní inspekcí může být také na zvážení, je to instituce, která má jednak tým odborníků, jednak je nezávislá. Zřizovatel by touto změnou dostal téměř neomezenou moc nad svými příspěvkovými organizacemi, a tedy i možnost ovlivňování, zneužívání postavení jak ve smyslu korupčním, tak ve smyslu sankčním. Navíc málokterá obec disponuje skutečně kvalifikovanými kontrolními orgány.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

12.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(senátní tisk č. 14)

Odůvodnění: Návrh zákona upravuje zejména práva dlužníků, definuje lépe povinnosti věřitelů a zejména zakazuje jištění bianko šekem či směnkou a také zakazuje volání na čísla s jinou než standardní sazbou pro sjednání úvěru.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

13. Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací „Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995“, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012
(senátní tisk č. 416)

Odůvodnění: Protokol zamezující dvojímu zdanění mezi ČR a Švýcarskem. Na rozdíl od Panamy a jiných se dá předpokládat větší objem obchodů a proto je tento žádoucí.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(senátní tisk č. 20)

Odůvodnění: Návrh zákona reprezentuje snahu na evropské i národní úrovni zavést takový způsob regulace vlivů vymezených průmyslových činností, který by na jedné straně respektoval princip přiměřenosti, na druhé straně pak byl dostatečně transparentní a vynutitelný. zejména zavádí Informační systém integrované prevence, což je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje ministerstvo, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle tohoto zákona. Údaje z informačního systému integrované prevence jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
(evropský senátní tisk č. N 185/08)

Odůvodnění: Vyřešeno při přípravě na minulou schůzi.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(evropský senátní tisk č. N 200/08)

Odůvodnění: Nedostatek odborných informací k zaujmutí stanoviska. Dle demokratického minima ZDRŽENÍ.


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013


(senátní tisk č. 24)

Odůvodnění: Zákon zavádí jednotný právní předpis komplexně upravující problematiku plnění poskytovaných s užíváním bytu (široká škála služeb a dodávek zboží (dále jen „služeb“)). Současná právní úprava je roztříštěná, specifikace plnění a jejich ocenění se řídí především zvláštními právními předpisy pro jednotlivé druhy plnění (voda, teplo a teplá voda, odpad apod.) nebo speciálními úpravami pro jednotlivé formy bydlení (byty ve vlastnictví, nájemní bydlení). Zákon zastřešuje úpravy služeb spojených s užíváním bytu, stanovuje obecná pravidla rozúčtování a upravuje práva a povinnosti stran, postupy a lhůty pro rozúčtování.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 16)

Odůvodnění: Ačkoliv obsahuje ustanovení o legalizaci užívání konopí, novela opět zavádí centrální úložiště elektronických receptů, který uchovává osobní údaje o pacientech, lékařích předepisujích registrovaný přípravek, tj. opakované prolamování se státu do soukromí pacientů a vztahu pacient - lékař. Kromě toho vynucuje elektronickou preskripci.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 17)

K 1.1.2014 dojde k ukončení činnosti občanských sdružení(dále jen OS). Tato právní forma na začátku roku 2014 skončí a OS se přemění na spolky. Sdružení také mají možnost přeměnit se v sociální družstvo nebo ústav. Změnu zavádí nový občanský zákoník. Má zvýšit transparentnost těchto subjektů, což Piráti podporují.

Úprava zákona umožňuje OS změnit svoji formu v případě potřeby na prospěšnou společnost, pokud se tak samo rozhodne. V druhé části pak upravuje detaily u obecně prospěšných společností.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Odůvodnění: Piráti vítají více možností transformace pro OS(lépe tak vystihnou svůj účel a zaměření) a také zjednodušení administrativy (a s tím spojenou úsporu financí).

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 18)

Odůvodnění: Úprava zákona navrhuje doplnit platn´znění tak, že výši odměny členům kontrolních rad GAČR a TAČR stanoví Poslanecká sněmovna na základě zprávy o činnosti kontrolní rady GAČR a TAČR, a to na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy.Také navrhuje stanovit, že kontrolní rady GAČR a TAČR předkládají výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech vědy(tj. Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu) nejméně jednou za 3 měsíce informaci o činnosti GAČR a TAČR včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Stará verze nemluví o předkládání zpráv a odměnu za výkon funkce stanovuje Sněmovna (v nové úpravě je to „Sněmovna na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy“)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 23)

Odůvodnění: Návrh zákona vytváří podmínky pro studium rodičů. Zrovnoprávňuje studenty se zaměstnanci ve smyslu: „činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená“. Jde o aplikaci principu rovnoprávnosti a zároveň podporu rodiny, výchovy dětí.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
(senátní tisk č. 26)

Odůvodnění: ano, jde o nápravu nedostatků v předchozím znění

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013


(evropský senátní tisk č. N 001/09)

Odůvodnění: 1. Fond nabízí možnost pokračovat v programu rozdělování potravin mezi nejchudšími osobami, který na konci roku 2013 bude ukončen. Je to pirátské, potřebuje minimální zdroje pro financovaní, pomůže to potřebným. 2. Obecným cílem Fondu evropské pomoci nejchudším osobám je podporovat sociální soudržnost v Unii tím, že se napomůže dosažení cíle strategie Evropa 2020, kterým je snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů. Je to pirátské, je to potřebné, jedna z mála možností „dobrého“ navracení financí zkoncentrovaných v EU. 3. Fond podporuje a provádí svou činnost prostřednictvím Partnerských organizaci (charity) a operačních programů v členských zemích. Je to pirátské, je to potřebné, je to transparentní.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

24.Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
(senátní tisk č. 437)

Odůvodnění: Smlouva ukotvující hranice Čr a Polska do legislativy. (pro zajímavost ukotvují od roku 1995)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

25.Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu
(senátní tisk č. 431)

Odůvodnění: Vojenský zásah v Iráku byl pravděpodobně v rozporu s mezinárodním právem a byl nepravdivě zdůvodněn. Současná Irácká vláda je tímto poznamenaná a tudíž zatím není jasný její demokratický a smluvní status.


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
(evropský senátní tisk č. N 180/08)
(evropský senátní tisk č. N 181/08)
(evropský senátní tisk č. N 182/08)

Odůvodnění:Návrhy m.j. zkracují dobu mezi povinnými technickými prohlídkami motorových vozidel v kategorii M1 („běžné“ osobní automobily) a to až na 1 rok počínaje 6. rokem o od pořízení vozidla. Dále otevírají prostor například pro vyžadování další (předčasné) technické prohlídky při změně majitele vozidla a dalších událostech (např. po havárii).

Návrhy jsou zdůvodňovány snahou o snížení počtu smrtelných nehod způsobených nevyhovujícím technickým stavem vozidla.

Piráti se domnívají, že k uvedenému účelu je více než postačující stávající úprava (2 roky) a návrhy na zkrácení tohoto intervalu nepřinesou významné snížení počtu smrtelných nehod, na nichž má technický stav stejně menšinový podíl. Naopak nadbytečným navyšováním ekonomické i administrativní, a tedy i časové, zátěže na majitele vozidla jej připravují o čas a prostředky, které by při přímém investování do zlepšování technického stavu vozidla a řidičských dovedností mohl z pohledu chráněného zájmu využít mnohem efektivněji.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

27.Dohoda o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskou republikou

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
(senátní tisk č. 444)

Odůvodnění: Dohoda je vyvážená a umožňuje rozvoj služeb v oblasti letecké dopravy mezi EU a Moldavskou republikou na základě rovnoprávných a nediskriminačních pravidel s přiměřenými opatřeními v oblasti bezpečnosti. Přijetí je v ekonomickém zájmu jak EU (tzn. jejích členských států) tak Moldavské republiky.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
(senátní tisk č. 5) (1. čtení)

Odůvodnění: Jde o nápravu nedostatku v zákoně.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

vzat zpět navrhovatelem před 1.čtením

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 395) (1. čtení)

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Senátor nebo poslanec nemůže být zároveň členem obecního zastupitelstva/krajského zastupitelstva/zastupitelstva hlavního města Prahy. Člen jednoho z těchto zastupitelstev přestává být dnem vzniku mandátu poslance nebo senátora členem příslušného zastupitelstva.

Odůvodnění: Tato změna by znamenala důraznější dělbu moci.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Odůvodnění: Po přijetí tohoto návrhu by nadále senátor/poslanec nemohl být zároveň uvolněným členem zastupitelstva obce/kraje. To znamená, že by např. neměl nárok na 5týdenní dovolenou ročně (možná tam jsou ještě nějaké další drobné výhody) a nemusel by dostávat odměny („plat“).

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
(senátní tisk č. 364) (2. čtení)

Odůvodnění: První čtení zde

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 392) (2. čtení)

Návrh novely zákona, jehož cílem je dosáhnout v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, řešení konkrétních problémů se zvýšenými finančními náklady spojenými s výstavbou veřejně prospěšné infrastruktury a dále s rozšiřováním aktivit podnikatelských subjektů v České republice.

Odůvodnění: Uvědomme si, že vyjmutí z půdního fondu je téměř vždy proces nevratný. A půdní fond si nevyrobíme. Máme jenom jeden stále se zmenšující. Proto je velmi odvážné navrhovat ukrajování z půdního fondu tímto způsobem a zaštiťovat se podporou průmyslu (velké průmyslové haly) a infrastruktury (cyklostezky z dotačních fondů SZIF,..).

Jistě existují malé zemědělské plochy už v zástavbě, která využít zemědělsky nejdou, ale paušálně kvůli nic usnadnit vyjmutí čehokoliv z fondu komukoliv je nesmyslné.

Průmyslová a dotační lobby zde bude mocně tlačit.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 404) (2. čtení)

Odůvodnění: U krajských/poslaneckých voleb a eurovoleb by se zrušila 5% hranice u preferenčních hlasů. U obecních voleb je hranice trochu jinačí („o 10 % hlasů víc než průměr“), ale má se taky zrušit.

Výsledkem tedy je, že když někdo na kandidátce získá byť jen jeden preferenční hlas (a nikdo jiný ho nedostane), posouvá se na první místo kandidátky. To znamená, že být první na kandidátní listině už nebude tak velká výhoda, jako předtím.

Voliči budou mít voliči trochu větší motivaci něco si o kandidátech zjistit.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 406) (2. čtení)

Odůvodnění: Jde o zrovnoprávnění při volbě příjmení. Nově si může každá žena zvolit příjmení bez přechýlení (v mužské podobě), aniž by tato volba byla omezena např. tím, že musí mít manžela cizince. Z hlediska odstraňování genderových stereotypů lze přijetí návrhu jen doporučit.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

34.Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

Odůvodnění:


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

35.Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!"


(senátní tisk č. 435) (1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 31. ledna)

Odůvodnění: jedná se o nátlakovou akci proti racionalizaci sítě akutních lůžek v ČR.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

Poznámka: alternativní návrh zde

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

Odůvodnění:


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:4_2013

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.