• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Obsah

Tato stránka obsahuje pracovní verze stanovisek Pirátů k senátním tiskům. Zde uvedený text mohou upravovat všichni registrovaní příznivci Pirátů. Text nebyl schválen republikovým předsednictvem, a proto není oficiálním stanoviskem Pirátů. Návrhy můžete připomínkovat ve veřejném fóru.

Pořad 4. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

1.Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady

Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 13. - 14. prosince 2012 Odůvodnění:

2.Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

konané ve dnech 7. - 8. února 2013 Odůvodnění:


(evropský senátní tisk č. N 191/08) Odůvodnění:

4. Změna Ústavy

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(senátní tisk č. 400) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 15) Odůvodnění:

6.Zákon o obětech trestných činů

Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(senátní tisk č. 19) Odůvodnění:


(evropský senátní tisk č. N 183/08) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 21) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(senátní tisk č. 22) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 25) Odůvodnění:

11.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 13) Odůvodnění:

12.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(senátní tisk č. 14) Odůvodnění:

13. Vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací „Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995“, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012
(senátní tisk č. 416) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(senátní tisk č. 20) Odůvodnění:

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
(evropský senátní tisk č. N 185/08) Odůvodnění:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(evropský senátní tisk č. N 200/08) Odůvodnění:


(senátní tisk č. 24) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 16) Odůvodnění:

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 17) Odůvodnění:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 18) Odůvodnění:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.