• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 2. schůze Senátu v 9. funkčním období – body doplněné na pořad jednání

Tato stránka obsahuje oficiální stanoviska Pirátů k senátním tiskům. Stanoviska schválilo republikové předsednictvo.

1. Senátní návrh změny zákoníku práce

Senátní návrh zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 432)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

Návrh novely zákoníku práce se týka tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Pokud zaměstnavatel překročí maximální počet řetězení a zaměstnanec oznámí, že požaduje další zaměstnání, smlouva se mění na dobu neurčitou. Předložený návrh zavádí výjimky z tohoto už tak složitého pravidla a přitom používá zcela vágní pojmy. Návrh je pro veřejnost nesrozumitelný, což je patrně i záměrem předkladatele. Ačkoliv Pirátská strana zatím nepřijala k otázce řetězení pracovních poměrů na dobu určitou stanovisko, neurčitá dikce tohoto ustanovení odůvodňuje jeho odmítnutí kvůli nesplnění základních požadavků na to, jak má zákon vypadat, a je tedy v rozporu s programovým bodem Právní stát.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2b_2012


Pro toto stanovisko: Bartoš, Michálek, Ferjenčík
Nepřítomni: Matoušková, Kolaja

Republikové předsednictvo návrh stanoviska schválilo.

2. Senátní návrh zákona o sdružování v politických stranách

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
(senátní tisk č. 449)

Jde o senátní návrh zákona, který byl na prvním čtení v poslanecké sněmovně senátu vrácen. Zákon patrně nemá šanci senátem projít a zdá se tak, že byl předložen prezidentským kandidátem ČSSD na prezidenta jako vějička na voliče. Tento kandidát navíc předložené principy ani sám nedodržuje (např. platby mediálním agenturám jako prostředníkům). Tento návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a volebních zákonů obsahuje následující prvky:

 1. obchodní společnost nebo družstvo, které strana založí (nebo v němž se účastní jako člen či společník), musí každoročně předkládat poslanecké sněmovně zprávu auditora, která je veřejná a online; auditor je losován ze seznamu auditorů,
 2. pro výdaje na volby (kromě voleb do zastupitelstev) strana zvlášť ke každým volbám musí zřídit nový účet, přes který všechno (nad 5000 Kč), co se týče voleb, musí platit (a do 60 dnů po volbách předat zprávu s výpisem z účtu kontrolnímu výboru; tato zpráva je veřejná a dostupná online),
 3. strany musí všechny reklamní plochy při volební kampani označit názvem/zkratkou a logem – bude vidět, že jde o politickou kampaň a kdo za ní stojí,
 4. zákon stanovuje stropy pro volební kampaně,
 5. výroční zprávy budou muset být zveřejněny online.

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

Uvedené návrhy lze rozdělit na přínosné, neutrální a negativní. Přínosné návrhy jsou omezení plateb za reklamu přes prostředníky. Neutrální návrhy jsou zveřejňování zprávy auditora, které se týká zejména akciové společnosti Cíl vlastněné ČSSD, nicméně již podle platných zákonů existuje povinnost takové informace vykazovat v rámci reportingu obchodních společností do obchodního rejstříku. Neutrálním opatřením je také zveřejnění výročních zpráv online, neboť např. Piráti již za politické strany jejich výroční zprávy zveřejnili; nicméně je správné, že nyní je tato povinnost stanovena pro strany samotné.

Negativním prvkem je povinnost dárce podepisovat čestné prohlášení, což je byrokratický prvek, který nevedl ke zmenšení korupce v oblastech, kde byl zaveden (zákon o střetu zájmů). Negativním prvkem je také chybějící úprava soutěže ve veřejném prostoru, který dnes ovládají reklamní agentury. Negativním prvkem jsou také chybějící nebo nedostatečné sankce za porušení povinností. Za zásadně negativní považujeme zásah do dobrovolnické kampaně. V § 17a zákon stanoví, že výdaje na volební kampaň smí vydávat pouze strany, hnutí a jejich kandidáti. V současné dikci by tak bylo zakázáno dát si za okno banner Pirátské strany, pokud nejste jejím kandidátem. Není také stanovena povinnost předkládat zprávu ve standardizované podobě, podle které by bylo možné data provázat a vzájemně porovnávat. Zákaz prostředníků nemá žádné opodstatnění. Nakonec není určeno, jak se bude platit vylosovanému auditorovi. Navrhované sankce za porušení stropů kampaně jsou směšné.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2b_2012

Stanovisko Pirátů: Předkládáme pozměňovací návrhy

Z těchto důvodu Pirátská strana nesouhlasí bezvýhradně, ale navrhuje následující změny, které vycházejí z programového bodu Politické strany.

 1. O financování volební kampaně se musí vést účetnictví, podobně jako se vede v prezidentské kampani (zákon č. 275/2012 Sb. §36); toto účetnictví bude zveřejněno online. Všechny účty politické strany musí být transparentní jako je transparnetní účet Pirátů. Politické strany by měly být zařazeny mezi povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu, který se týká nakládání s veřejnými dotacemi. Politické strany dostávají příspěvky od státu a účel politických stran je sloužit veřejnosti; veřejnost by tak měla mít právo kontrolovat, na co vynakládají peníze. Povinnost v § 16a odst. 7 na anonymizaci by neměla platit, nebo by aspoň neměla platit obecně (v případě transparentního účtu).
 2. Zavést čestné prohlášení dárce až od určité částky, např. 5 000 Kč, současný návrh je příliš omezující pro drobné dárce.
 3. Měl by být zvýšen postih za porušení zákona. V §20a odst. 6 zvýšit podíl z 5 %, neboť to není dostatečně velký podíl na to, aby odradil od překročení limitu pro volby.
 4. Navrhujeme, aby byly všechny sloupy veřejné osvětlení zpřístupněny pro volební kampaň za podmínky, že na každém sloupu budou nejvýše 2 plakáty, plakáty nebudou lidem překážet a budou ve výšce aspoň 2 metry, politická strana obsadí nejvýše každý třetí sloup a po skončení voleb vše bezodkladně uklidí. Politická strana by musela předem oznámit, kde bude plakáty věšet (tento model dobře funguje v Berlíně). Pokud tento návrh neprojde, navrhujeme v novele uložit starostovi obce povinnost, aby vyhradil pro volby zvláštní místo (změnit „může“ na „musí“ §16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. a §30 odst. 1. Povinnost zavést vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů by měla platit i při krajských volbách (zákon č. 130/2000 Sb.)

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2b_2012


Pro toto stanovisko: Bartoš, Michálek, Ferjenčík
Nepřítomni: Matoušková, Kolaja

Republikové předsednictvo návrh stanoviska schválilo.

3. Strategie rozšíření a hlavní výzvy EU v letech 2012-2013

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech2012 - 2013
(evropský senátní tisk č. K 196/08)

Sdělení Evropské komise posuzuje současný stav programu rozšiřování Evropské unie. Na základě podrobných analýz jednotlivých zemí podává přehled o tom, jakých výsledků tyto země dosáhly v rámci přípravy na členství a jaká je jejich současná situace, hodnotí jejich výhledy na příští roky a obsahuje v tomto ohledu řadu doporučení.


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

Podle Pirátů se Komise nedostatečně zabývá problémem transparentnosti státní zprávy a zanedbává ochranu lidí, kteří na případnou korupci upozorní. Co se jednotlivých (zejména) Balkánských států týče, Piráti neměli dostatek času se o situaci, či přiměřenosti informací uvedených ve zprávě zabývat. I přes skutečnost, že Komise posuzuje situaci v unii i mimo ni celkem realisticky, Piráti považují některé její části za nedopracované. Vzhledem k nedostatku času pro projednání navrhuji se dle stanov České Pirátské Strany zdržet hlasování.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2b_2012


Pro toto stanovisko: Bartoš, Michálek, Ferjenčík
Nepřítomni: Matoušková, Kolaja

Republikové předsednictvo návrh stanoviska schválilo.

4. Posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
(evropský senátní tisk č. N 199/08)

Uvedeným rozhodnutím povoluje Rada EU Německu, Itálii, Francii a dalším zemím navázat rozšířenou spolupráci v oblasti daní z finančních transakcí.

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

Česká republika není mezi zeměmi, kterých se týká rozšířená spolupráce. Taková spolupráce může přispět k diskusi o tom, jakým způsobem by se měl finanční sektor podílet na úhradě nákladů. Tato otázka je ovšem diskutována i v návrzích programového bodu Pirátského programu pod názvem finanční systém, který ovšem nebyl oficiálně schválen. Pokud se několik států rozhodne takovou daň zavést a vzájemně ohledně jejího zavedení chtějí navázat posílenou spolupráci v rámci Evropských smluv, rozhodně jim nehodláme stát v cestě. Připojujeme se také k doporučení předloženému výborem vyžádat si od Evropské komise další informace, zejména konkrétní návrhy opatření tuto spolupráci (a daň) zavádějící.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2b_2012


Pro toto stanovisko: Bartoš, Michálek, Ferjenčík
Nepřítomni: Matoušková, Kolaja

Republikové předsednictvo návrh stanoviska schválilo.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.