• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pořad 2. schůze Senátu v 9. funkčním období

Legenda k hlasování předsednictva: A - pro; N - proti; X - zdržuji se

1. Informace o výsledcích jednání Evropské Rady

Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 22. - 23. listopadu 2012

2. Informace o pozicích na jednání Evropské Rady

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 13. - 14. prosince 2012

3. Smlouva s Maďarskem o ochraně utajovaných informací

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012
(senátní tisk č. 409)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

1) Oba státy jsou členskými zeměmi jak NATO, tak i EU. Členství v těchto organizacích s sebou přináší spolupráci v oblastech bezpečnosti. Tato spolupráce je podmíněna nejen výměnou utajovaných informací (dále jen UI) NATO či UI EU, ale i národních UI.
2) Vzhledem k tomu, že Maďarsko je členským státem NATO, a tudíž i spojencem České republiky, a dále členem EU, je sjednání předložené Smlouvy plně v souladu se zahraničně-politickými zájmy České republiky.
3) Česká delegace expertů při jednání o návrhu Smlouvy postupovala v souladu se vzorovou směrnicí pro expertní jednání o návrzích Smluv o UI.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - zdržuji se

Mikuláš Ferjenčík: X
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: X
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

4. Zvýšení daní

Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
(senátní tisk č. 442)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

1) V souvislosti s faktem, že ministr financí není schopný vybírat daně a právě proto se nám teď snaží vnutit myšlenku, že buď zvedne DPH, nebo nebude na silnice a investice do infrastruktury, jak předvedl před hlasováním ve 3. čtení v PSP-Čr.
2) Podle dostupných údajů o výběru daní za rok 2012 již DPH přesáhla tzv. „psychologickou hranici“ a každé další zvýšení sazeb vede naopak k nižšímu výběru daně.
3) Jsme pro zastavení rozkrádání rozpočtu a restrukturalizaci daňového systému tak, aby se peníze vybíraly tam kde jsou, a ne tam kde nejsou.

Pozice předsednictva - proti

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: N
Ivan Bartoš: N
Jakub Michálek: N
Marcel Kolaja: nepřítomen

5. Nařízení EU o finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy při investičních sporech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou
(evropský senátní tisk č. N 173/08)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - zdržuji se

Mikuláš Ferjenčík: X
Lenka Matoušková: X
Ivan Bartoš: X
Jakub Michálek: X
Marcel Kolaja: nepřítomen

6. Smlouva s Panamou o dvojím zdanění

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012
(senátní tisk č. 413)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

1) Vzhledem ke špatné zkušenosti, trváme na jednoznačném prokázání, že právní úprava v Panamě neukazuje, že je to daňový ráj. 2) Žádáme doplnění předkládací zprávy, konkrétně části „Uzavření Smlouvy, ani její provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.“ tak, aby byla jednoznačně vyvrácena jakákoliv pochybnost, že by výběr daní mohl být díky této smlouvě ohrožen.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - proti

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: X
Ivan Bartoš: X
Jakub Michálek: N
Marcel Kolaja: nepřítomen

7. Novela zákona o Pozemkovém fondu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 443)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

1) Zákon přidává další možnosti financování (například Programu pro rozvoj venkova a nebo Programu pro podporu lesního/vodního hospodářství) z výnosu tohoto fondu.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - zdržuji se

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: X
Ivan Bartoš: X
Jakub Michálek: X
Marcel Kolaja: nepřítomen

8. Petice za zachování oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem

Petice „Za zachování interního, chirurgického, gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Brandýs nad Labem“
(senátní tisk č. 407) (1. bod odpoledního jednání ve středu 5. prosince )

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

9. Ústava Mezinárodní telekomunikační unie

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010
(senátní tisk č. 408)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

1) Týká se změn příspěvkových tříd.
2) Čr učinila výhrady týkající se uplatňování smlouvy a práv vzhledem k EU, neuznání postoje rovníkových zemí k oběžné dráze geostacionární družice.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - proti

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: N
Ivan Bartoš: N
Jakub Michálek: N
Marcel Kolaja: nepřítomen

Template alarm not found. [Click here to create it]

na vládním zasedání dne 12. září 2012 bylo schváleno usnesení č. 667 - tj. obsazení české delegace na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12). Pořádá ji Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), které je Česká republika členem, ve dnech 3. až 14. prosince 2012 v Dubaji. Konference, první svého druhu, se bude výlučně zabývat návrhem nového Mezinárodního telekomunikačního řádu (International Telecommunications Regulations, ITRs).

Protože existuje podezření, že tato bude ohrožovat principy svobodného internetu, komunikace, či bude jinak v rozporu z volebním programem Pirátů, požádali jsme dle zákona č. 106/1999 Sb vládu, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo zahraničí ČR o podkladové materiály této delegace ke konferenci a zpracujeme je do dostatečné podoby pro případné kroky L. Michálka v Senátu.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

10. Úmluva OSN proti korupci

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)
(senátní tisk č. 410)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Úmluva Organizace spojených národů proti korupci je první univerzální právní dokument v oblasti boje proti mezinárodní korupci.
2) Úmluva zahrnuje obecné vyjádření politické vůle zúčastněných zemí k řešení korupce, která dosud nebyla ve všech státech chápána jako trestný čin a ani trestána.
3) Boj proti korupci je plně v souladu s Pirátským programem.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

11. Úmluva o boji proti korupci úředníku EU

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)
(senátní tisk č. 411)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Účelem Úmluvy je především harmonizace ustanovení postihujících aktivní i pasivní korupci, která zahrnuje úřední osoby Evropské unie nebo členských států, a také zajištění splnění podmínky oboustranné trestnosti v relevantních případech.
2) Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003, konkrétně ve článku 3 odst. 4 „Aktu o podmínkách přistoupení“, zavázala k Úmluvě o boji proti korupci úředníků přistoupit.
3) Plně v souladu s Pirátským programem.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

12. Úmluva o ochraně finančních zájmů EU

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
(senátní tisk č. 412)


Stanovisko Pirátů: Zdržení se

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - zdržuji se

Mikuláš Ferjenčík: X
Lenka Matoušková: X
Ivan Bartoš: X
Jakub Michálek: X
Marcel Kolaja: nepřítomen

13. Balíček technické způsobilosti vozidel

Balíček technické způsobilosti vozidel
(evropský senátní tisk č. N 180/08, N 181/08, N 182/08)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

1) Piráti nesouhlasí s častějšími povinnými kontrolami technického stavu vozidel. Opatření má spíše sloužit k dalšímu tahání peněz z kapes daňových poplatníků. Majitel vozidla nesmí být perzekuován častějšími prohlídkami jen proto, že najezdil hodně kilometrů. Pakliže má opatření za cíl modernizaci vozového parku obyvatelstva, pak to nesmí být prováděno penalizací méně majetných majitelů starších vozidel. Současný stav vozového parku nemá přímý vliv na nehodovost a při zpřísnění dojde jen k většímu obcházení systému.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - proti

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: N
Ivan Bartoš: N
Jakub Michálek: N
Marcel Kolaja: nepřítomen

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
(evropský senátní tisk č. N 185/08)

Stanovisko Pirátů: Proti návrhu

1) Piráti nesouhlasí s emisními povolenkami na oxid uhličitý (viz programový bod Životní prostředí).

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - proti

Mikuláš Ferjenčík: N
Lenka Matoušková: N
Ivan Bartoš: N
Jakub Michálek: N
Marcel Kolaja: nepřítomen

15. Změna zákona o střetu zájmů

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 395) (1. čtení)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Piráti se ztotožňují s důvodovou zprávou. Současaně s prací poslance či senátora není možno kvalitně vykonávat funkci uvolněného člena zastupitelstva. Navíc zde dochází ke směšování moci zákonodárné a výkonné. Dále viz Dělba moci a i Demokratické minimum.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

16. Zákaz hydraulického štěpení hornin

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
(senátní tisk č. 364) (2. čtení)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Účelem tohoto zákona je ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy způsobenými používáním metod hydraulického štěpení hornin, což spadá do ochrany přírody v Pirátském programu bod Životní prostředí

2) V současné době, kdy stát za těžbu na svém území nedostává adekvátní kompenzaci a kdy panuje poměrný energetický dostatek tento druh těžby nepovažujeme za rozumný.

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: X
Marcel Kolaja: nepřítomen

17. Zrušení S-Karty

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
(senátní tisk č. 440) (1. čtení)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Pouze jediný hotovostní výběr v kalendářním měsíci prostřednictvím karty sociálních systémů je zdarma, ostatní si musí držitel karty hradit.
2) Karta sociálních systémů znamená ztížení přístupu k sociální pomoci pro zdravotně postižené, seniory a občany zejména v oblastech, ve kterých není možnost sKartu použít.
3) Systém karet sociálních systémů nezabraňuje případnému zneužívání sociálních dávek. Lidé mohou neúčelové dávky přeposílat na své účty a z nich hradit nákupy čehokoliv. V případě účelových dávek lze systém snadno zneužít přes prostředníky - překupníky. Vznikne tak další černý trh.
4) Existuje podezření na korupční pozadí spojené se zavedením systému těchto karet, zejména v souvislosti s monitoringem nákupů u účelových dávek.
5) Piráti jsou proti privatizaci sociálního zabezpečení a státního aparátu obecně.
6) Piráti se obávají možného úniku a/nebo zneužití osobních dat uživatelů dávek, které budou spravovány provozovatelem karet.
7) Piráti trvají na zachování možnosti anonymního žití. Nikdo nesmí být nucen používat elektronické prostředky, na základě kterých můžou jiné osoby či společnosti rozpoznat místo pobytu a činnosti uživatele.

Česká Pirátská Strana se ztotožňuje s důvodovou zprávou (body 1-4).

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

18. Přiznání k registrovanému majetku

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Miroslava Antla a dalších, o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 445) (1. čtení)

Stanovisko Pirátů: Podporujeme návrh

1) Zákon bude významným preventivním nástrojem k omezení daňových úniků a v případně i k docílení vyšších příjmů státního rozpočtu v případech, kdy poplatníci neprokáží, že jejich majetek byl pořízen ze zdaněných prostředků.
2) Navržená úprava je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh je zpracován tak, aby nebyla dotčena práva zaručená Listinou základních práv a svobod, zejména právo vlastnické (čl. 11).
3) Návrh není v rozporu ani s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána. Respektuje ochranu vlastnictví zaručenou v čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb.)

hmac:80f194d178ec9e3d5b43db0244de6718 : zakony:2_2012

Pozice předsednictva - pro

Mikuláš Ferjenčík: A
Lenka Matoušková: A
Ivan Bartoš: A
Jakub Michálek: A
Marcel Kolaja: nepřítomen

19. Hospodaření senátorských klubů

Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2013

20. Volba zástupce Ombudsmana

Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

21. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.