• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Výběrové řízení na právní zastoupení Pirátů pro rok 2014

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole je uchazeč bodově hodnocen dle vypsaných kritérií. Nejúspěšnější zájemci, kteří získají nad 60 bodů postupují do druhého kola, které je hodnoceno závěrečným komentářem komisaře a dalším bodovým ohodnocením. Zájemce, který po druhém kole získá nejvíce bodů, se stává vítězem výběrového řízení.

Každý člen hodnotící komise (Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Jiří Rezek, Josef Koníček) může v prvním kole udělit na základě hodnotících kritérií až 100 bodů. Druhé kolo (pohovor) je ohodnoceno 100 body.

Po vzájemné dohodě bude druhé kolo probíhat takto: Fyzicky se s vítězi setkají pouze Jakub Michálek a Ivan Bartoš neb další dva členové komise jsou mimopražští. Jako zadáni úkolu bude poptáván rozbor a strategie v kauze Lego. Vypracování bude elektronicky zasláno i dalším dvěma členy komise. Na F2F meetingu budou rozebrány i parametry jednotlivých nabídek.

Kritéria prvního kola jsou následující

Celková výše nabídkové ceny bez DPH 0-35 bodů

Reference 0-10 bodů

Zkušenosti z uvedených typů právních sporů 0-35 bodů

Časové možnosti 0-5 bodů

Poskytování konzultací zdarma 0-15 bodů

Kritéria druhého kola jsou následující

Cena 0 - 50 b

Text 0 - 30 b

Rozhovor 0 - 20 b

Členové poroty, kteří se nejsou fyzicky přítomni pohovoru, hodnotí slovně pouze vypracování zadání. Vhledem k tomu, že je postup resp. informace v kauze Lego strategického charakteru, tyto nebudou zveřejněny.

Vyhlášení výběrového řízení:

https://www.pirati.cz/stanoviska/piratska_strana_vyhlasuje_vyberove_rizeni_na_pravni_sluzby

Pirátská strana vyhlašuje výběrové řízení na právní služby

Republikové předsednictvo České pirátské strany vyhlašuje výběrové řízení na právní zastoupení České pirátské strany pro rok 2014.

Zadání

Níže naleznete kompletní zadání řízení, případně si ho můžete stáhnout zde.

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění jsou externí právní služby spočívající v zastupování zadavatele v soudních sporech. V současnosti jde o spor ohledně použití postavičky ze stavebnice LEGO, potenciálně se dá předpokládat vedení sporů s kolektivními správci, ČPU a dalšími organizacemi zastupujícími nejrůznější zájmové skupiny.

Výchozí podklady k provedení zakázky

Podkladem pro zpracování nabídky je příkazní smlouva – viz příloha č. 1.

Termín plnění

Předpokládané zahájení prací je 10. 3. 2014.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

 • a) Uchazečem může být pouze advokát, který je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn vykonávat advokacii v plném rozsahu a kterému nebyl výkon advokacie pozastaven. Tuto skutečnost doloží uchazeč prostou kopií o zápisu do seznamu advokátů a dále prostou kopií internetového výpisu ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou zveřejněného na internetových stránkách České advokátní komory, který nebude starší než 10 kalendářních dnů, počítaných ode dne podání nabídky.
 • b) Uchazečem může být advokát, který v posledních 5 letech zastupoval klienta alespoň ve 4 případech týkajících se autorského zákona, ochranných známek, dobré pověsti, nekalé soutěže a práva na informace, z toho alespoň ve 2 případech úspěšně.

Za úspěšné zastupování klienta se považuje:

Zastupování žalobce, kdy žalobě bylo alespoň částečně vyhověno a bylo o ní rozhodnuto meritorním rozsudkem (nikoli platebním rozkazem, rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání) nebo smírem.

Zastupování žalovaného, kdy žaloba byla alespoň částečně zamítnuta, nebo byl uzavřen smír.

Tuto skutečnost doloží účastník prostou kopií rozhodnutí soudu. Rozhodnutí nemusí být pravomocné a může být kvůli zachování mlčenlivosti advokáta anonymizováno.

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat tyto informace a podklady nutné pro výběr:

 • a) Název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonního čísla a emailového spojení.
 • b) Nabídkovou cenu dle čl. 3 příkazní smlouvy, uvedenou v Kč, která musí být definována jako „cena bez DPH“.
 • c) Podepsanou Příkazní smlouvu – příloha č.1. - osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem.
 • d) Nabídka bude mít následující obsah a bude strukturována v tomto pořadí: 1. Údaje o uchazeči 2. Nabídková cena 3. Podepsaná Příkazní smlouva doplněná o nabízenou cenu a údaje o uchazeči 4. Doklady o kvalifikaci uchazeče

e) DPH bude účtována dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.

Hodnotící kritéria

 • celková výše nabídkové ceny bez DPH (ocenění formou paušálu)
 • reference, zkušenosti z uvedených typů právních sporů
 • časové možnosti
 • poskytování konzultací zdarma
 • Způsob podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet den následující po dni doručení výzvy. Písemnou nabídku je subjekt, kerý se chce zúčastnit výběrového řízení, povinen doručit prostřednictvím elektronické pošty s přílohami ve formátu .pdf nejpozději do 28. února 2014 do 24:00 hod. na e-mailovou adresu ivan.bartos@pirati.cz.

Vyhodnocení výběrového řízení a oznámení výsledku výběrového řízení provede zadavatel nejpozději do pěti kalendářních dnů od uzávěrky přijímání nabídek.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • a) neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
 • b) výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
 • c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
 • d) vést výběrové řízení i jako vícekolové

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2530 občanského zákoníku

Klient:

Česká pirátská strana

Dalimilova 6

130 00 Praha 3

IČ: 71339698

zastoupená PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., předsedou strany

a

Advokát:

 1. Předmětem právní pomoci bude zastupování klienta před soudy. Rozsah poskytnutých právních služeb nepřekročí 20 hodin práce advokáta v 1 měsíci a vedení více jak 20 sporů ročně.
 2. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně advokáta. Odměna je stanovena jako paušální. Odměna v sobě zahrnuje náklady advokáta na poskytnutí právních služeb kromě cestovních nákladů a soudních poplatků vynaložených v souvislosti s poskytováním právní pomoci.
 3. Paušální odměna se sjednává na ……………bez DPH měsíčně.
 4. Paušální odměna bude vyúčtovaná 1 x za 3 měsíce. Cestovní výdaje budou vyúčtovány ke každému případu zvlášť jedenkrát ročně.
 5. Pokud bude v řízení před soudem přiznána klientovi náhrada nákladů řízení, náleží tato náhrada zcela advokátovi kromě vráceného soudního poplatku zaplaceného klientem a kromě zaplacené zálohy na cestovní výdaje. O takto přiznanou náhradu se nesnižuje odměna advokáta.
 6. V případě přiznání nároku na náklady soudního řízení, jako jsou soudní poplatek a záloha na cestovné, je advokát povinen tyto náklady navrátit klientovi.
 7. Advokát odpovídá klientovi za škodu, způsobenou mu v souvislosti s výkonem advokacie, a to i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem, případná odpovědnost těchto osob podle pracovně právních předpisů tím není dotčena. Této odpovědnosti se zprostí jen prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
 8. Změny této smlouvy je možno činit formou písemných dodatků podepsanými oběma stranami.
 9. Klient si vyhrazuje právo na výpis prací advokáta, kdykoliv jej o to požádá.
 10. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě. V případě výpovědi smlouvy je advokát povinen dokončit zastupování klienta ve sporech projednávaných soudem, bude-li na tom klient trvat.
 11. Při ukončení smlouvy se ukončené soudní spory vypořádají dle této smlouvy, spory neukončené se vypořádají dle advokátního tarifu.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů, ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378

Průběh výběrového řízení:

Přehled výsledků prvního kola:

Hodnotitel: Josef Koníček

Kandidát / kritérium Celková výše nabídkové ceny bez DPH 0-35 bodů Reference 0-10 bodů Zkušenosti z uvedených typů právních sporů 0-35 bodů Časové možnosti 0-5 bodů Poskytování konzultací zdarma 0-15 bodů Celkem bodů
Mgr. Petr Růžička 12b 7b 17b 4b 10b 50b
Mgr. Filip Hajný 35b 5b 25b 5b 12b 82b
JUDr. Ing. Jiří David, LLM 0b 2b 17b 2b 5b 26b
JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. 16b 10b 30b 2b 5b 63b

Hodnotitel: Jakub Michálek

Kandidát / kritérium Celková výše nabídkové ceny bez DPH 0-35 bodů Reference 0-10 bodů Zkušenosti z uvedených typů právních sporů 0-35 bodů Časové možnosti 0-5 bodů Poskytování konzultací zdarma 0-15 bodů Celkem bodů
Mgr. Petr Růžička 14b 7b 25b 4b 8b 58b
Mgr. Filip Hajný 28b 5b 15b 5b 13b 67b
JUDr. Ing. Jiří David, LLM 0b 8b 28b 4b 0b 40b
JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. 16b 8b 29b 4b 0b 67b

Hodnotitel: Jiří Rezek

Kandidát / kritérium Celková výše nabídkové ceny bez DPH 0-35 bodů Reference 0-10 bodů Zkušenosti z uvedených typů právních sporů 0-35 bodů Časové možnosti 0-5 bodů Poskytování konzultací zdarma 0-15 bodů Celkem bodů
Mgr. Petr Růžička 27b 5b 17b 3b 9b 61b
Mgr. Filip Hajný 35b 5b 17b 5b 15b 77b
JUDr. Ing. Jiří David, LLM 0b 5b 17b 3b 0b 25b
JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. 31b 5b 35b 3b 0b 74b

Hodnotitel: Ivan Bartoš

Kandidát / kritérium Celková výše nabídkové ceny bez DPH 0-35 bodů Reference 0-10 bodů Zkušenosti z uvedených typů právních sporů 0-35 bodů Časové možnosti 0-5 bodů Poskytování konzultací zdarma 0-15 bodů Celkem bodů
Mgr. Petr Růžička 26b 5b 14b 4b 6b 55b
Mgr. Filip Hajný 35b 4b 23b 5b 13b 80b
JUDr. Ing. Jiří David, LLM 0b 2b 16b 0b 4b 22b
JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. 25b 10b 30b 4b 15b 84b

Celkové hodnocení

Kandidát / Hodnotitel Josef Koníček Jiří Rezek Jakub Michálek Ivan Bartoš Průměr hodnocení
Mgr. Petr Růžička 50b 61b 58b 55b 56b
Mgr. Filip Hajný 82b 77b 67b 80b 76,5b
JUDr. Ing. Jiří David, LLM 26b 25b 40b 22b 28,25b
JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.63b 74b 67b 84b 72b

Do druhého kola postoupili 2 uchazeči.

Postoupivší i nepostoupivší kandidáti jsou informováni telefonicky a emailem.

Mgr. Filip Hajný 76,5 b (pondělí 10.3.2014 18:00 v KC Pirátů)

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. 72 b3 (čtvrtek 14.3.2014 19:00 v KC Pirátů)

Hodnocení druhého kola

Hodnotitel: Jakub Michálek

Kriterium/max/Hajný/Šalomoun

Cena/50/36/20

Text/30/22/27

Rozhovor/20/12/17

Celkem/100/70/64

Hodnotitel: Ivan Bartoš

Kriterium/max/Hajný/Šalomoun

Cena/50/40/30

Text/30/22/25

Rozhovor/20/10/20

Celkem/100/72/75

Hodnotitel: Jiří Rezek

Shrnutí: Poctivě jsem prostudoval dokumenty od obou uchazečů. Jelikož jsem se s uchazeči osobně nesetkal, mohu tedy samozřejmě posuzovat mírně zkresleně. (a navíc nedokáži posoudit relevanci navrhovaných právních kroků) Oba uchazeči si dali s vypracováním „úlohy“ práci, za což jim patří dík. Osobně se mi víc líbí dokument od F. Hajného - tak nějak mezi řádky v něm cítím jistý entuziasmus a jakýsi osobní zájem na tom, aby věc dopadla v náš prospěch. Tedy, jelikož u mě byl F. Hajný vítěz i prvního kola, měl by dle mého názoru být i celkovým vítězem výběrového řízení.

Hodnotitel: Josef Koníček

Shrnutí: Ani jednoho z kandidátů jsem neviděl, takže nemůžu posoudit osobní sympatie apod. Podle mě však i písemné podání měl Mgr. Hajný lepší (odkazy na odbornou literaturu, judikaturu, rozbor ústavněprávního aspektu), také jsem z jeho projevu cítil i osobní angažovanost oproti strohé profesionalitě JUDr. Šalomouna. Osobně bych tedy hlasoval pro vítězství Mgr. Hajného.

Výsledek VŘ

Na základě výběrového řízení byl pro účely právního zastoupení Pirátů vybrán Mgr. Filip Hajný. Návrh smlouvy dle zadání bude předložen republikovému výboru pro schválení a následně podepsán předsedou strany a Mgr. Hajným.

Zápis vyhotovil: Ivan Bartoš

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.