• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Program pro volby do sněmovny 2010
Zpátky: 4. Místo monopolu — tvořit spolu ‣ Dál: 2. Otevřený stát

1. Občanská práva a svobody

Právo na soukromí je jedním ze základních práv. Zaručuje ho ústava,1) vyplývají z něj další práva – právo na svobodu projevu, právo vyhledávat a šířit informace, a právo na osobní rozvoj.

Socha svobody Všechny pokusy státu o krácení těchto svobod se musí přezkoumat, a je nutno proti nim razantně vystoupit. Záminky jako extrémismus, terorismus jsou nepřijatelné. Strach zotročuje a činí občany nesvobodnými, méně šťastnými, méně sebevědomými a podezřívavými. Jen svobodný a sebevědomý člověk je zárukou demokracie.

Vláda musí respektovat ústavu nejen slovy, ale i činy. Respekt před občany a jejich soukromím znamená, že nelze slevit z telekomunikačního tajemství, operátoři nesmějí nést odpovědnost za přenášená data, a lidé musejí mít možnost hájit tato práva před spravedlivým soudem. Zasadíme se o to, aby se odpojování od Internetu bez soudu nerozšířilo do České republiky. Pirátská strana chce a bude bojovat proti administrativě, která nerespektuje ústavně zaručená práva a lidskou důstojnost.

Soukromí a svoboda projevu

Červené tlačítko Zásahy do soukromí smí vláda provádět pouze v případech, kdy to zákon dovoluje a má důvodné podezření na porušení zákona. Preventivní policejní kontroly, u kterých důvod chybí, nesmí pokračovat. Všechny metody uplatňování moci, které stát používá proti svým občanům, musí zvolení úředníci neustále vyhodnocovat a zkoumat. Tyto metody nesmí zneužívat strach, nejistotu, manipulaci nebo nedostatek právního povědomí. Pokud vláda zneužívá svou moc ke sledování občanů, kteří nejsou podezřelí ze spáchání žádného zločinu, považujeme to za naprosto nepřijatelné a porušující právo na soukromí. Pod přísným dohledem nemá být občan, ale vláda.

Nikdo nesmí být stíhán za pouhé vyjádření svého názoru. Odmítáme postup politiků, kteří zařadili pomluvu mezi trestné činy; lze ji řešit jako ostatní občanskoprávní spory. Prosadíme úpravu účelového „náhubkového zákona“,2) který omezuje veřejnou kontrolu politických činitelů. Ochrana soukromí osob, které se dobrovolně pustily do veřejného života, nemá bránit politické debatě.

Svoboda názoru zahrnuje i to, že si každý může svobodně zvolit způsob léčby. Současná právní úprava dovoluje pěstovat 5 rostlin konopí,3) ale držet smí člověk jen 15 g konopné sušiny.4) V České republice existuje poměrně velká skupina pacientů, kterým konopné výtažky velmi pomáhají při léčbě rozličných nemocí. Nemocný člověk si tedy vypěstuje 5 rostlin legálně, ale okamžitě se stává pachatelem trestného činu, protože sklidí rozhodně víc než 15 g sušiny. Chceme napravit tento stav, aby se pěstování a držení konopí pro léčebné účely úplně povolilo.

Konec sledování

Budeme ve spolupráci s ostatními pirátskými stranami usilovat o zrušení směrnice o uchovávání údajů.5) Plošné uchovávání informací o všech telekomunikačních spojeních a sledování aktivit uživatelů Internetu hrubě porušuje telekomunikační tajemství a musí skončit. Státní instituce smí shromažďovat o občanech jen informace, které přímo souvisejí s funkcí demokratického státu.

Je-li občan na veřejnosti sledován kamerovým systémem, musí být na to upozorněn. Plošné sledování lidí na veřejných prostranstvích odmítáme.6)

Každý se musí po určité době dozvědět, že byl individuálně sledován nebo že státní orgán přistupoval k jeho osobním údajům. Informační a bezpečnostní služby musejí dbát zásad ochrany soukromí. Sledování osob pomocí přístupových čipů, mobilních telefonů, kamer, mýtného, bankomatů a jiných prostředků smí být prováděno jen v případech důvodného podezření z porušení zákona, na omezenou dobu a striktně na základě rozhodnutí soudu. Ve všech ostatních případech bude stát považovat svoje občany za nevinné a nechá je na pokoji.

Když lidé sdílejí soubory, znamená to, že si navzájem posílají jedničky a nuly. Jediný způsob, jak zabránit sdílení souborů, by bylo zavedení neustálého dozoru nad veškerou soukromou komunikací všech lidí v síti. Neexistuje způsob, jak oddělit soukromou korespondenci od obsahu chráněného autorským zákonem bez zkontrolování jejího obsahu. Tím by se ale porušilo telekomunikační tajemství, a to je nepřijatelné. Právo na soukromí a svobodné vyjadřování je důležitější než právo velkých mediálních společností vydělávat peníze stejným způsobem jako dříve, zvlášť proto, že to druhé zmíněné právo vůbec neexistuje!

Můj počítač — můj hrad

Současná cenzura Internetu je nepřípustná a musí skončit: Internet nesmí být ovládán utajovanými seznamy, podle nichž by poskytovatelé posuzovali obsah přenášený mezi počítači. Síťová neutralita jako podmínka svobody projevu musí být zachována. Pouhé držení informace nesmí být trestné. Odmítáme, aby odpovědnost za přenášenou zprávu nesl provozovatel komunikační sítě, nebo ten, kdo umožňuje veřejnou diskusi na Internetu. Webhosting nemá odpovídat za obsah, k němuž se přihlásili konkrétní autoři.

Státní zásahy v oblasti informačních technologií byly často nekompetentní. Naše společnost nepotřebuje regulovat Internet Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, ani předražené projekty typu Datové schránky nebo Červené tlačítko. Na takových projektech chceme ušetřit, a peníze věnovat na lepší vzdělávání lidí, ochranu soukromí, a další rozvoj informační společnosti.

1) Čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
2) Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
3) Nařízení č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.
4) Nařízení č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.
6) Pro použití kamerových záznamů jako důkazů u soudu budeme prosazovat vyvážený systém, který vyloučí nepřijatelné sledování občanů, ale umožní soudu zjistit stav věcí. Především bude možné u soudu použít záznam získaný veřejně a ad hoc pro zachycení skutečnosti.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.