• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Program pro volby do sněmovny 2010
Zpátky: 1. Občanská práva a svobody ‣ Dál: 3. Kontrola občanů nad politiky

2. Otevřený stát

Transparence

Chceme zprůhlednit státní finance. Podporujeme vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Naše strana jde příkladem, a proto má transparentní bankovní účet.

Přestože existuje zákon o svobodném přístupu k informacím,1) musí občan vynaložit mnoho času a úsilí, než se k hledané informaci dostane. Chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení2) nebo nejsou osobního charakteru.

Výše uvedená pravidla transparentnosti mají platit i pro státní podniky, podniky většinově vlastněné veřejnými institucemi (např. Dopravní podnik města Brna) a společnosti, které hospodaří s veřejnými financemi na základě zákona nebo zvláštního povolení (školy, zdravotní pojišťovny).

Veřejné zakázky

V Informačním systému o veřejných zakázkách je nutné uveřejňovat i veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrových řízení na státní zakázky se nemají účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.

Z výběrových řízení pro státní správu jsou na 5 let vyřazeny společnosti, které měly v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo nebo předražily své dílo o více než 20 % oproti předem nabízené ceně po zohlednění inflace.3)

Zakázky se mají zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni předloží zadávající úřad odůvodněný návrh zadání zakázky, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky.4) V druhém stupni rozhodne o zakázce výběrová komise na veřejně přístupném jednání. Samozřejmostí se musí stát zápis i s jmenným hlasováním členů komise. Pokud soud rozhodne, že zakázka nebyla přidělena v souladu se zadáním, budou odpovědní úředníci postiženi podle služebního zákona.

Informační technologie

Přestože úřady po celé zemi vykonávají prakticky identickou činnost, nebyla dosud provedena procesní analýza, která by definovala pro každý úřad kompletní seznam služeb pro občany, a pro tyto služby navrhla informační procesy, které je podporují. Počítače zaváděné do státní správy dnes z velké většiny pouze nahrazují psací stroje a nevyužívá se jejich klíčové výhody – počítačové podpory výměny dokumentů a informací.

Státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka. Veškeré možné formuláře budou k dispozici v elektronické interaktivní podobě a budou se předvyplňovat maximálním možným množstvím informací. Osobní přítomnost občana na úřadě bude minimalizována, maximum vyřizování bude probíhat elektronicky. Všechny informace a objednávky služeb státní správy i samosprávy, stejně jako elektronická podatelna, budou centralizovány na jednom internetovém portálu.

Státní služba občanům – efektivně a bez průtahů

Neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém CzechPointů a chceme, aby časem plně nahradily obcházení úřadů při vyřizování běžné agendy, kromě řešení specifických problémů. CzechPointy se stanou hlavním komunikačním prostor mezi klienty a úřady, od místního obecního úřadu až po ministerstva.

Běžný kontakt s úřady5) bude nezávislý na místě bydliště nebo podnikání. Občan bude mít možnost přijít na kterékoliv kontaktní místo a na obecním úřadě vyřídí stejnou agendu jako ve velkém městě. Veřejné orgány by měly všude, kde to jde, vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu).

Zároveň s tímto je třeba urychleně uvést do praxe schválený služební zákon, jehož účinnost byla účelově odložena celkem již o 10 let od jeho přijetí. Bez služebního zákona jsou úředníci jenom loutkami politiků. Pokud bude ve státní správě fungovat institut osobní odpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s transparentním hospodařením se podaří korupci i plýtvání minimalizovat.

Tyto body přispějí k tomu, aby se vztah občana a státu daleko více podobal vztahu firmy a jejího vlastníka, aby se uspořil čas občana i úředníka a tím se snížily náklady na chod veřejné správy.

1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
3) Toto omezení se týká i firem s takto problémovými majoritními vlastníky.
4) O námitkách se rozhodne rychle, ve správním řízení.
5) Úkony, které vykonávají samosprávy v přenesené působnosti.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.