• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím: krok dopředu či zpátky?

Piráti a paragraf Česká pirátská strana se ve svém stanovisku zapojila do veřejné diskuse k návrhu novelizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ). Návrh pochází z dílny ministerstva vnitra. To ho prezentuje jako pouhou aktualizaci InfZ v reakci na loňskou směrnici EU, která upravuje způsob, jakými mají členské státy zpřístupňovat otevřená data, kterými disponují.

~~READMORE~~

Piráti dlouhodobě podporují politiku volného šíření a volného přístupu k informacím. Svobodný přístup k informacím podle nich znamená bezprostřední, okamžitý přístup k informacím, kde žadatel nečeká na informace roky, ale má je po několika kliknutích k dispozici. Svou vizi představili v nedávné době i prostřednictvím svého senátora, Libora Michálka, v jeho návrhu novely InfZ.

Bohužel, předložený návrh ministerstva vnitra jde zcela opačným směrem. Jeho text svědčí o, v nejlepším případě, nepochopení evropské směrnice, protože žádným způsobem neodlišuje běžný přístup k informacím a opakované použití informací (re-use of information). Pro změnu zákona upravujícího ústavně garantované právo na informace je ale znalost tohoto rozlišení nezbytná.

Ve svém stanovisku Piráti upozorňují hned na několik nedostatků. Mezi nimi je např. zveřejňování tzv. metadat. Metadata jsou v podstatě informace o informacích a představují data, které si žadatel nevyžádal (např. datum poslední editace dokumentu, počet dalších žadatelů o dokument). Jejich vyhledání může zprostředkování informace prodloužit, prodražit a tedy v celkovém důsledku znepříjemnit. Cílem směrnice bylo podle České pirátské strany poskytování metadat ve zvláštních případech, kdy to je vhodné, nikoliv vždy, jak to předpokládá kritizovaný návrh MVČR. Metadata mají být zpřístupněna pouze tehdy, když o to žadatel pro svou vlastní potřebu požádá.

Za pozitivní prvek návrhu lze považovat zrušení uhrazování nákladů za vyhledání zvlášť velkého množství informací. Tento ústupek ze strany státu ale nemůže být kompenzován takovými změnami, jako je prodloužení lhůty k vyřízení žádosti o polovinu (z 10 na 15 dní, jen když povinný subjekt oznámí potřebu prodloužit lhůtu) nebo faktické rozšíření počtu případů, kdy je možné úhradu nákladů požadovat. Co bude prezentováno jako úleva peněženkám žadatelů tak podle Pirátů vyústí v další paralyzaci procesu získávání informací, které by měly být z podstaty veřejně přístupné.

Nové ustanovení o tzv. dohodě o umožnění trvalého přístupu k informacím vnímá Česká pirátská strana jako nevhodné. Zatímco původní směrnice chce tímto umožnit státům poskytovat otevřená data prostřednictvím soustavy veřejných licencí (například Creative Commons, Open government licence), česká úprava zavádí možnost vzniku speciálních smluv. To je přitom podle Pirátů zbytečná energie, která by se mohla věnovat na podporu open data. Dělení žadatelů na více exkluzivní a méně exkluzivní žadatele - ať už ze strany orgánů Evropské unie nebo Ministerstva vnitra ČR - vnímá Česká pirátská strana jako nepřípustné.

K celkovému vyznění vládního návrhu Martin Madej, garant programového bodu Právní stát, uzavírá: „Přístup, s jakým se ministerstvo vnitra (a tedy celá vláda, pakliže návrh v současném znění podpoří) staví k právu českých občanů na informace, je neakceptovatelný. Zatímco trend ve vyspělých zemích světa (v čele se Skandinávií) je přímost a otevřenost státu k občanům, resort ministra Chovance pouze zbytečně zavádí formalismus, kde to potřeba není (InfZ), a naopak brání formalizování postupů, kde to vhodné je (zveřejňování smluv na internetu, re-use).“

Připomínky České pirátské strany k návrhu změny zákona o svobodném přístupu k informacím

Kontakt

Martin Madej, garant programového bodu Právní stát, martin.madej@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.