• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Světová komise pro drogovou politiku se pozvolna odvrací od zažitých dogmat

Ilustrační materiál GCDP Na počátku září tohoto roku se v New Yorku konalo zasedání Světové komise pro drogovou politiku (Global Commision on Drug Policy), na němž byla oficiálně zveřejněna revoluční zpráva: Převzetí kontroly: Cesty k fungující drogové politice. Stručně by se dal výstup z této konference shrnout takto: Válka proti drogám selhala a je na místě dát se cestou racionální drogové politiky.

~~READMORE~~

Zpráva odráží vývoj v myšlení komisařů, kteří opakují své požadavky na dekriminalizaci, alternativy k trestům odnětí svobody a kladení většího důrazu na přístup k psychotropním látkám s ohledem na veřejné zdraví (tzv. public health approach) a nyní také požadují umožnit legální regulaci psychoaktivních látek. Cíle této iniciativy by mělo být dosaženo na nadcházejícím Zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) o drogách v roce 2016, který představuje příležitost k položení základů nového způsobu zacházení s psychotropními látkami pro 21. století. Zatímco předchozímu setkání UNGASS v roce 1998 dominovaly řečnické výzvy pro “svět bez drog” a dospělo se k závěrům s nerealistickými cíli týkajícími se výroby nelegálních psychotropních látek. Světová komise doufá, že se na nadcházející schůzce v roce 2016 zváží její doporučení a že se prostor využije pro přetvoření politiky psychotropních látek, která bude v souladu se zásadami lidských práv, veřejného zdraví a s vědeckými poznatky a bude umožňovat členským státům převzít nad psychotropními látkami kontrolu.

„Je potěšující vidět, že alespoň ti lidé, kteří se problematikou psychotropních látek zabývají a čerpají informace z ověřených zdrojů a ne z dávno překonaných, historických úmluv, se k této problematice vyjadřují v podstatě v souladu s Pirátským programem. Dává nám to naději na pozitivní budoucí vývoj. Směr tohoto vývoje však leží v rukou nás všech. Nesmíme tedy jen laxně čekat, je na místě šířit relevantní informace do svého okolí a nepřestat být aktivní. Legalizace psychotropních látek je krok správným směrem a my se nesmíme nechat zastrašit,“ říká zástupkyně garanta programového bodu Psychotropní látky Janka Michailidu

Pirátská strana vítá tento posun na poli politiky psychotropních látek, jelikož obdobnou politiku sama prosazuje. Je prokazatelně doložitelné, že válka proti drogám je spíše kontraproduktivní záležitostí. Je stále více zřejmé, že represe proti uživatelům psychotropních látek nevede ke snížení počtu uživatelů a navíc toto počínání podporuje rozkvět černého trhu s často nekvalitními, zdravotně závadnými psychotropními látkami, ke kterému je ve většině případů přidružen i jiný druh kriminality. Proto Piráti deklarují, že jedinou racionální politikou pro oblast psychotropních látek je jejich legalizace a regulace státem.

„Psychotropní látky jsou dobrý sluha, ale špatný pán, a platí, že psychotropní látky nejsou špatné, špatní jsou lidé, jenž je neuváženě užívají. Proto se snažíme otevírat oči a celkově zvýšit drogovou informovanost společnosti, která je v dnešní době postavena jen na mystifikaci a nepodložených faktech. Společnost, která za legální považuje alkohol, přičemž LSD s téměř neurčitelnou toxickou dávkou postaví mimo zákon, se nedá považovat za racionálně uvažující,“ říká garant programového bodu Psychotropní látky Michal Ketner.

Kontakt

Michal Ketner, garant programového bodu Psychotropní látky, michal.ketner@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.