• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Piráti začali psát program na principech Wiki

hmac: : tiskove-zpravy:pirati-zacali-psat-program-na-principech-wiki

rp:program:056.png?w=250

Pirátská strana schválila 22. prosince 2011 dalších 7 komponent nového programu. Piráti navazují na celosvětový trend v Pirátském hnutí, který směřuje k postupnému rozšiřování programových témat a aplikaci Pirátských principů (sdílení, otevřenost a zapojení veřejnosti) na další oblasti.
 
Programové komponenty vytvářejí členové a příznivci strany na principech wiki a crowdsourcingu.
 1. Komponenty se formulují na Pirátské wiki a komentují ve vnitrostranické  diskusi na internetovém fóru.
 2. Po formulaci jsou komponenty předloženy veřejnosti na sociálních  sítích a na veřejném internetovém fóru k připomínkování. V rámci  připomínkování byly  upřesněny některé teze (například zakotven zákaz  obcházení legislativního procesu), zváženy  nové podněty (volba ministrů  na celostátním fóru) a upraveny věty, aby  byl program srozumitelnější.
 3. Takto upravený program byl předložen republikovému výboru, který o všech komponentách vedl rozpravu a upravil drobnosti. 
 4. Po zkompletování bude program předložen ke schválení celostátnímu fóru, tedy všem členům Pirátů.
Otevřené  projednávání programu a předpisů si Piráti  schválili v demokratickém  minimu, což je  prohlášení, které musí podepsat  každý kandidát za  Piráty. Všechny komponenty myšlenkově vycházejí z ohniska, které  stanovuje základní hodnoty Pirátů a historický kontext.
 
Schválený program obsahuje jednak čtyři komponenty převzaté z programu pro volby do poslanecké sněmovny:
 • Internet považují Piráti za základní právo, které stát nemůže  lidem upírat (odpojování od Internetu), stejně jako nemůže zakazovat  vodu, elektřinu a topení. Piráti se postavili za zákaz státního  šmírování Internetu, které v dubnu 2011 zrušil ústavní soud, podpořili  síťovou neutralitu a postavili se za koncept dobrovolné digitální  identity na Internetu, která lidem zjednoduší kontakt s úřady,  podepisování peticí, nakupování, volby apod.
 • Svoboda  projevu - stávající občanská práva jako právo petiční chtějí Piráti  aktualizovat pro  digitální věk. Usilují o liberální úpravu  shromažďovacího práva, aby  měl člověk na ulici stejnou anonymitu jako  na Internetu. Právo  projevit svůj názor by stát měl podle Pirátů  umožnit i digitálními demonstracemi a elektronické petice.
 • Přímá demokracie - Pirátská strana zopakovala svůj požadavek na  praktické zavedení celostátního referenda, přímou volbu vysokých  státních úředníků (prezident republiky, Nejvyšší kontrolní úřad,  nejvyšší státní zástupce apod.) a možnost jejich odvolání. Piráti rovněž  z předchozího programu převzali zákonodárnou iniciativu občanů podle Švýcarského modelu.
 • Služební zákon - urychlené zavedení služebního zákona považují  Piráti za nutnou podmínku profesionální, efektivní a nezkorumpované  státní správy.  Za nesprávný úřední postup ponesou úředníci odpovědnost a  budou  potrestáni kárným opatřením. Stát bude po úřednících vymáhat  regresní  úhradu škody, kterou způsobili. 
Nové komponenty aplikují základní Pirátské principy na oblasti, na které se program dosud nezaměřoval:
 • Transparentní organizace navazuje na výrazné téma transparence v Pirátském programu,  ale ještě ho rozšiřuje. Piráti navrhují, aby každý, kdo dostává veřejné  prostředky (úřady, politické strany, školy, nemocnice atd.), byl  povinen hospodařit s transparentním bankovním účtem, zveřejňoval celé  účetnictví na webu, stejně jako veřejné zakázky a smlouvy, které by před  platností musely být po stanovený čas zveřejněny na Internetu. 
 • Mezinárodní vztahy - Piráti se přihlásili k Internetu jako  klíčovému faktoru stability mezinárodního společenství a k celosvětovému  Pirátskému hnutí, ve spolupráci s kterým chtějí zrušit evropské  směrnice (data retention, copyright harmonisation) a globální smlouvy  (TRIPS, ACTA), které porušují jejich program. Piráti také prosazují  celkovou revizi mezinárodních závazků České republiky a povinné  referendum o vojenské přítomnosti a mezinárodních smlouvách.
 • Vzdělání - Pirátská strana prosazuje co nejdostupnější vzdělání, které  rozvíjí  přirozenou tvořivost, podporuje svobodné myšlení a vychovává k   demokracii. Proto odmítají bariéry v přístupu ke  vzdělání, mezi které patří i školné. Piráti počítají s využitím  technologií wiki ve výuce a novými tématy, která jsou nutná pro  fungování ve poslečnosti (právní  minimum, ochrana soukromí na síti,  základní finanční gramotnost apod.).  Pirátská strana prosazuje, aby se  ve školách používaly přednostně svobodné technologie (svobodný software,  studijní materiály pod licencí Creative Commons, aby je mohli děti a  učitelé kopírovat a sdílet). Školy budou financovány podle modelu  transparentní organizace (viz výše).
Piráti dále pokračují v diskusi o sociálních tématech, která začala na veřejné programové  konferenci Piratecon na začátku prosince v Praze. Do diskuse a připomínkování komponent se můžete zapojit na našem internetovém fóru.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.