• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Novela zákona o veřejných zakázkách stále transparenci neprosazuje

hmac: : tiskove-zpravy:novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-stale-transparenci-neprosazuje

Brno - 7.3.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

Česká pirátská strana v pondělí 28.2. zaslala ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky k připravované novele zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Bohužel musíme konstatovat, že tato právní norma zůstává v prosazování myšlenek transparentních státních zakázek na půli cesty a stále ponechává potenciál pro nadhodnocování státních zakázek a s tím spojené plýtvání veřejnými prostředky.

V novele podle našeho názoru chybí věci jako povinné transparentní zveřejňování zadávací dokumentace na Internetu nebo podmínění platnosti uzavíraných smluv, jejich zveřejněním. Sankcemi vůči dodavateli se zákon také nezabývá. Zákon zůstává příliš složitý a podle nás by například zakázky „malého rozsahu“, tedy pod 1 mil. Kč měly být zrušeny a pravidla sjednocena pro veškeré veřejné zakázky od hranice 30000 Kč. Novela také neřeší sankce proti úředníkům, kteří nekonají jak by měli. Tím myslíme především návaznost na zákon 218/2002 o státní službě, který kárná opatření řeší. Tomuto zákonu je již 9 let odkládána platnost! Velké nebezpečí vidíme v tom, že v zákoně není ošetřen institut „mimořádně vysoké ceny“ a velká výběrová řízení tak mohou být pro stát značně nevýhodná.

Jaroslav Kučera, člen komise pro otevřenou státní správu, novelu komentoval: „Bohužel v otázce transparentnosti výběrových řízení je tento zákon spíše cimrmanovským úkrokem stranou než rázným krokem vpřed, jak bychom potřebovali. V situaci, kdy se u nás podle Transparency International ČR ročně vynaloží 20 % nákladů na státní zakázky nehospodárně nebo se přímo rozpustí v korupční zátěži, si nemůžeme dovolit další polovičatá řešení! Pokud to současná vláda nevidí, není kompetentní vládnout.“

Pirátská strana navrhla ministerstvu zakomponovat tyto obecně formulované návrhy:

 1. Transparentní platby - veškeré platby za veřejné zakázky musí jít z transparentních účtů zadavatelů.
 2. Veřejné obchodní smlouvy - Chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení (zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejsou osobního charakteru. Obchodní smlouva uzavřená se státem se stává platnou nejdříve 10. den od jejího zveřejnění, pokud někdo nepodá oprávněnou námitku (stejně jako na Slovensku od 1.1.2011).
 3. Veřejné zakázky - V Informačním systému o veřejných zakázkách je nutné uveřejňovat i veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrových řízení na státní zakázky se nemají účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná (Pokud se taková firma chce o státní zakázku ucházet, musí své vlastníky doložit).
 4. Nedodržení smluvních podmínek nebo předražení díla - Z výběrových řízení pro státní správu jsou na 5 let vyřazeny společnosti, které měly v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo nebo předražily své dílo o více než 20 % oproti předem nabízené ceně po zohlednění inflace. Toto omezení se týká i firem s takto problémovými majoritními vlastníky.
 5. Elektronické aukce - Všude, kde je to možné, zavést systém elektronické aukce bez omezení počtu účastníků.
 6. Subdodavatelé zakázky - Účastník výběrového řízení má za povinnost oznámit své významné subdodavatele. Firma nesmí fungovat jako „bílý kůň“.
 7. Konec zakázek na míru - Již se nesmí stávat, aby byla zakázka připravena na míru jedné firmě. Zakázky na míru by tedy neměly být možné již od hranice 30 tis. Kč.
 8. Prodloužení povinnosti uchovávat dokumentaci na 50 let - Současné pětileté uchovávání dokumentace vztahující se k veřejným zakázkám (§155 zákona o veřejných zakázkách) je z pohledu promlčecích lhůt nedostatečné. Chceme prodloužení doby uchovávání na 50 let (týká se: zadání, nabídky, hodnocení a rozhodnutí komise, vlastnické struktury uchazečů, smlouvy, vyúčtování a plnění smluv, atd.).
 9. Zavést institut „mimořádně vysoké ceny“ - V zákoně upravit institut tzv. mimořádně vysoké ceny jako je tomu u mimořádně nízké ceny (§77 zákona o veřejných zakázkách) se všemi důsledky (zadavatel musí vyzvat uchazeče ke zdůvodnění a případně jej ze soutěže pro tento důvod i vyloučit atd.). Dochází k tomu, že u velkých stavebních zakázek (otevřené řízení), např. stavba dálnic apod., se přihlásí pouze dva, a nabídnou oba cenu o mnoho vyšší než kolik je odhad v zadávací dokumentaci. Jeden z takových uchazečů v zásadě musí vyhrát, i když v reálné soutěži by někdo nabídl cenu jistě nižší. Pokud není jiné vady, nelze zrušit soutěž pouze pro to, že (obě) nabízené ceny jsou „mimořádně vysoké“ – vyhrává samozřejmě nižší ze dvou vysokých nabídek.
 10. Možnost odstoupit od smlouvy - Možnost odstoupit od smlouvy v případě, že se údaj uvedený v nabídce ukáže jako nepravdivý a zadavatel byl takto uveden v omyl, by měla být povinnou součástí všech smluv uzavíraných státními institucemi. V současnosti uzavírané smlouvy často takové ustanovení postrádají.
 11. Věcný záměr/ekonomické zdůvodnění zakázky - U zakázek nad 20 mil. Kč (v případě staveb 50 mil. Kč) vypracovat věcný záměr a ekonomické zdůvodnění zakázky. Cílem je zamezení zbytečných výdajů.
 12. Zákaz dodatečných licenčních poplatků („vendor-lock-in“) - Veřejné zakázky nesmí být zatíženy žádnými dodatečnými licenčními poplatky či jinou formou trvalé závislosti na dodavatelské firmě („vendor-lock-in“). Pokud ano, je požadováno jmenovité uvedení všech takových výjimek ve smlouvě a dále vyčíslení celkových nákladů na tyto výjimky po dobu předpokládané životnosti projektu.
 13. Úřední díla - díla na zakázku zakoupená z veřejných rozpočtů by měla mít charakter úředních děl (tj. byla by na ně vyloučena ochrana kopírovacího monopolu ("duševního vlastnictví") a byla zveřejněna v podobě se zdrojovým kódem, všude, kde to připadá v úvahu.
 14. Sankce/Služební zákon - novele chybí napojení na služební zákon, který mimo jiné dobře řeší i možnosti kárných opatření. Například pokud by odpovědný úředník déle než 20 dní na Internetu nezveřejnil některý důležitý dokument, výběrové řízení by mělo být zrušené a vůči úředníkovi nebo osobě, která situaci způsobila, by se měla uplatnit právě kárná opatření dle služebního zákona.

Úplný seznam našich připomínek, včetně těch ke konkrétním paragrafům, naleznete v odkazech níže.

Odkazy:

Za mediální odbor a komisi pro otevřenou státní správu:

 

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.