• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanovisko k plánovanému omezení práv občanů a jejich iniciativ v rámci novelizace legislativy související s procesem EIA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ohlásilo záměr novelizovat legislativu související se studií EIA, která se zabývá hodnocením vlivu plánovaného projektu na životní prostředí. Podle nového záměru by měly být ze správního řízení o projektech s významnými dopady na životní prostředí vyloučeny všechny nestátní organizace, které nesplňují specifické podmínky.

Pirátská strana chápe právo jednotlivce zapojit se do dění ve svém okolí jako jednu z podmínek fungující občanské společnosti. Chystaný záměr podstatným způsobem takové přirozené právo omezí, a otevře cestu investicím, které nejen že nejsou ve veřejném zájmu, ale často jdou přímo proti němu.

„Pirátská strana proto zásadně nesouhlasí nejen s plánovanými úpravami legislativy, ale také se způsobem jakým MŽP tuto novelu připravuje. Vzhledem k tomu, že jde o velmi citlivou záležitost, která se dotýká práv všech občanů a jejich iniciativ, je ostudou, že úprava těchto pravidel jde zcela mimo veřejnou diskuzi a naprosto tak ignoruje ty, kterých se to nejvíce dotýká.“ řekl Jan Nezhyba, garant programového bodu Životní prostředí.

Jsme přesvědčeni, že takový postup je motivován snahou o praktické vyloučení účasti veřejnosti v procesu rozhodování státní správy, včetně odborného připomínkování záměrů, které mohou do budoucna výrazně ovlivňovat životní prostředí a zdraví obyvatel. Jde o krok, jehož prostředkem je odebírání práv občanům a koncentrace pravomocí ve rukou úřadů, což je nejen zjevné porušení Ahurské úmluvy, ale také v rozporu s principy subsidiarity, ke kterému Česká republika prostřednictvím Lisabonské smlouvy naoko hlásí.

Dle našeho názoru jde o vytváření ještě většího prostoru pro korupci a uplatňování soukromých zájmů investorů, bez možnosti řádné kontroly a uplatnění relevantních námitek veřejnosti. Přitom k posunu za lepším průběhem řízení by postačilo zefektivnění práce soudů, které samy odsouvají rozhodnutí do nedohledna, nebo naopak rozhodnou o nesprávnosti postupu v řízení až v době, kdy je předmětný záměr již dávno po realizaci.

Záměr nového vedení MŽP tak zcela zapadá do trendu další likvidace nepohodlného neziskového sektoru, centralizace veřejné moci, potažmo narušování celé občanské společnosti, což jsou atributy, kterými se současné vlády poslední dekády neliší jedna od druhé, zcela napříč politickým spektrem.

Pirátská strana považuje naopak aktivní občanskou společnost za jeden ze svých nejvyšších cílů. Podporu angažovanosti občanů a jejich iniciativ chápeme jako velmi efektivní nástroj pro vytvoření protiváhy vůči státní správě ovládané soukromými zájmy investorů.

Neoddiskutovatelný přínos těchto iniciativ a aktivních občanů je viditelný v mnoha případech aktivní ochrany životního prostředí, enviromentálního vzdělávání a obhajoby zájmů občanů právě tam, kde v nich citelně zaostává státní správa a běžní občané se ztrácí v kolotoči paragrafů správního řádu a dalších normativů. Fungující občanská společnost vyžaduje informovaného člověka, který má také možnost rozhodovat, jak bude jeho okolí vypadat, což je v rozporu s nastoleným trendem odebírání informací a odebírání práv ve všech významných oblastech našeho života.

Kontakt

Jan Nezhyba, garant programového bodu Životní prostředí, jan.nezhyba@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.