• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
rules:stmo [21.02.2010 18:30]
Jakub Michalek vytvořeno
rules:stmo [17.02.2017 12:08] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Statut mediálního odboru ====== ====== Statut mediálního odboru ======
-=====Pravomoc a působnost===== 
  
-==§1 Pravomoc odboru==+Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:​or|organizačním řádem]] 
 +/*
  
-Mediální odbor vykonává správu stranických věcí (§3 ZřKO) zejména +  ? Sdělovacími prostředky  
-  ​* a) jednáním ​se sdělovacími ​prostředky ​(redakceprodukčnínovinářipublicisti, atp.), +  ​se rozumí jednostranné hromadné ​sdělovací ​prostředky ​jako televizerozhlasfilmresposoby, které ​je ipravujíprodukční, ​novinářipublicistéatp.
-  * b) jednáním s mediálními,​ kreativními a PR agenturami a s dalšími subjekty, které ​provádějí profesionální činnost týkající se mediální komunikace,​ +
-  * c) ípravou a v největší možné míře realizací propagace strany, +
-  * d) vytvářením mediálního obrazu strany, +
-  * e) shromažďováním a správou mediálních kontaktů,​ +
-  * f) přípravou konceptů propagace, kreativní stránky propagace a realizací propagace strane +
-  * g) podepisováním obchodních smluv souvisejících s výkonem správy věcích stranických (např. ​  ​nákup online reklamy apod.), +
-  * h) medializací podkladů ostatních odborů a komisí ve straně, +
-  * i) řízením a vytvářením obsahu a redakční činností na hlavním webu a v dalších oficiálních komunikačních kanálech strany, +
-  * j) vydáváním oficiálních tiskových zpráv a stanovisek pro sdělovací prostředky, +
-  * k) konzultační činností ohledně mediálního vystupování pro členy strany, +
-  * l) vyjádřením k návrhům v republikovém výboru,+
  
-==§2 Působnost==+==§1 Působnost ​mediálního odboru==
  
-(1) Působnost mediálního odboru sestává z komunikace mezi stranou a veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávymonitoruje médiapropaguje akce strany ​atd. (§5(1ZřKO).+(1) Mediální odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti  
 +  * a) jednání se sdělovacími prostředky, ​propagace strany a politiky strany, 
 +  * b) jednání s mediálními,​ kreativními a PR agenturami a s dalšími subjekty, které odborně působí ​ při mediální komunikaci,​ 
 +  * c) mediálního vystupování členů a kandidátů ​strany
 +  * dsledování výstupů ve sdělovacích prostředcích, 
 +  * epřípravy, zajišťování výroby a distribuce kreativních materiálů a reklamních předmětů.
  
-(2) V uvedené působnosti jedná výlučně mediální ​odbor ve spolupráci s předsednictvem. +(2) Mediální ​odbor ve výlučné sobnosti ​ve spolupráci s republikovým předsednictvem 
- +  * aspravuje vzhledové šablony webudohlíží na mediální ​stránku webu a administruje mailer strany ([[stto#​systemy_strany|§3(2) StTO]]), 
-(3) Jednání se neposuzuje dále za neplatné, pokud bylo dodatečně schváleno ​předepsaným způsobem.  +  * b) vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska ​České pirátské strany ​určená sdělovacím ​prostředkům
- +  * ctvoří komunikační strategii České pirátské stranyvčetně grafického způsobu komunikace strany
-==§3 Sdílená působnost== +  * d) moderuje kontakty na sdělovací prostředky ([[stto#​systemy_strany|§3(3)c]]).
- +
-(1) Organizační jednotky strany a jednotlivci mohou jednat se sdělovacími prostředky nebo propagovat stranu svým jménem, pokud nenarušují výkon pravomoci Mediálního odboru. +
- +
-(2) Mediální odbor může ​ve spolupráci s republikovým předsednictvem ​nepřípustné jednání zakázat. ​ +
- +
-==§4 Konzistence mediálního působení== +
- +
-(1Pokud člen strany nebo její registrovaný příznivec provádí jednání se sdělovacími prostředky a nebo propagaci strany a není zástupcem mediálního odborumusí oznámit straně, se kterou jedná popř. která ho požádala o to, aby řekl, za koho jedná, že činnost, která je předmětem jednání spadá pod působnost mediálního odboru a předá straně, se kterou jedná kontakty ​na mediální ​odbor. +
- +
-(2) Pokud jménem ​České pirátské strany ​nebo její organizační jednotky jednal se sdělovacími ​prostředky někdo jiný než zástupce mediálního odborupodá o tom neprodleně zprávu mediálnímu odboru společně s +
-  * aúplným označením stran jednání, +
-  * b) časem a místem jednání, +
-  * c) jeho obsahem a +
-  * d) jeho výsledkem.  +
- +
-==§5 Finance== +
- +
-Kde to lze, pracuje mediální odbor s dobrovolníky. Jinak má mediální odbor v souladu s předpisy České pirátské strany o rozdělení financí a předpisy finančního odboru nárok na proplacení nezbytných nákladů při realizaci svých úkolů z rozpočtu České pirátské strany.  +
- +
-===== Vnitřní organizace Mediálního odboru ===== +
- +
-==§6 Vedoucí== +
- +
-(1) Za práva a povinnosti mediálního odboru odpovídá celostátnímu fóru jeho vedoucí. +
- +
-(2Pro splnění oznamovací povinnosti stačí oznámit věvedoucímu. +
- +
-(3Při změně vedoucího odboru zaškolí předchozí vedoucí nového ve všech potřebných záležitostech odboru a předá mu kontakty získané jménem České pirátské strany.  +
- +
-==§7 Zmocnění== +
- +
-Vedoucí mediálního odboru může v mezích své působnosti,​ pro splnění svých úkolů a v mezích předpisů vydat obecně závaznou vyhlášku. Republikový výbor ji může zrušit.+
  
 =====Vztahy k ostatním orgánům===== =====Vztahy k ostatním orgánům=====
  
-==§8 Republikové předsednictvo== +==§2 Medializace výstupů ostatních orgánů== 
- +Mediální odbor přebírá výstupy orgánů strany a po korektuře a editaci je vhodně medializuje.
-Mediální odbor předkládá předsednictvu nebo jeho pověřenému členovi důležité podněty, které se týkají strategického směřování komunikace ​strany. Předsednictvo ​jeho členové informují bez vyzvání mediální odbor o kontaktech na sdělovací prostředky nebo subjekty, které se předsednictvu ozvaly a jejichž činnost můžspadat do působnosti mediálního odboru nebo o jednáních se sdělovacími prostředky. V záležitostech,​ kde mediální odbor postupuje ve spolupráci s předsednictvem,​ stačí k projevení souhlasu souhlas předsednictvem pověřeného člena nebo v naléhavých případech oznámení. Tím není dotčeno právo republikového předsednictva zrušit zákaz podle §3. +
- +
-==§9 Republikový výbor== +
- +
-Vedoucí mediálního odboru nebo jeho pověřený člen má právo navrhovat usnesení republikovému výboru ​právo účastnit se rozpravy. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. +
- +
-==§10 Technický odbor== +
- +
-Technický odbor plní požadavky mediálního odboru, které podmiňují dobré provádění činností, které spadají pod působnost mediálního odboru.  +
- +
-==§11 Finanční odbor== +
-Mediální odbor předává podklady pro účetnictví finančnímu odboru k evidenci. Finanční odbor vystavuje plnou moc pověřenému členovi mediálního odboru pro podepisování obchodních smluv. +
- +
-==§11 Zahraniční odbor== +
- +
-Publikuje a jinak medializuje ​výstupy zahraničního odboruDo spolupráce se zahraničním odborem spadá i editorská a redakční činnost ohledně výstupů zahraničního odboru. +
- +
-==§12 Komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii == +
- +
-Mediální činnost, resp. komunikované obsahy mediálním odborem se v tématech, které se týkají působnosti komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii řídí výstupy této komise. +
- +
-==§13 Komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet== +
- +
-Mediální činnost, resp. komunikované obsahy mediálním odborem se v tématech, které se týkají působnosti komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet výstupy této komise. +
- +
-==§14 Účinnost==+
  
-Tento předpis nabývá účinnosti vyhlášením a provede ho mediální odbor.+==§3 Provedení==
  
 +Tento předpis provede mediální odbor, zejména vydá vyhlášku ke grafické komunikaci v souladu s platnými vnitrostranickými předpisy. */
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/stmo.1266777038.txt.gz · Poslední úprava: 21.02.2010 18:30 autor: Jakub Michalek